Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Investičná výstavba

Rekonštrukcia MK ,Jesenského ulica pri garážach oproti zálivu

Názov stavby           : „Rekonštrukcia MK ,Jesenského ulica pri garážach oproti zálivu“
Investor                    : Mesto Štúrovo
Zhotoviteľ  stavby    : Kalix  s.r.o.
Investičné náklady  : 72 192,84 €

 

Rekonštrukcia  chodníka  čp.35-55,Hlavná ulica
Názov stavby           : „Rekonštrukcia  chodníka  čp.35-55,Hlavná ulica“
Investor                    : Mesto Štúrovo
Zhotoviteľ  stavby    :  KOREKT s.r.o.
Investičné náklady  : 71 276,53 €

 

Revitalizácia detského ihriska na Športovej ul.
Názov stavby            : „Revitalizácia detského ihriska na Športovej ul.“
Investor                     : Mesto Štúrovo
Zhotovitelia  stavby   : AGGER s.r.o., Veríme v Zábavu s.r.o., BUNKER Plus s.r.o.
Investičné náklady    : 68 709,80 €

 

Rekonštrukcie mestských nehnuteľností v správe Enerbyt s.r.o.
Názov stavby           : „Rekonštrukcia strechy -Komenského 1“
                    „Rekonštrukcia strechy -Hlavná 1“
                  „AC centrum -4. poschodie „
Investor                     :   Mesto Štúrovo
Zhotovitelia  stavby   :  Hlaváč Marián , RPCL s.r.o.,Enerbyt  s.r.o.
Investičné náklady   :  49 863,00 €

 

Rekonštrukcia priestorov MsÚ
Názov stavby          : „Rekonštrukcia priestorov MsÚ“
Investor                     :   Mesto Štúrovo
Zhotovitelia  stavby   :   AVS-Elektro -Gubrica Ladislav, BAMETAL-Barič Alexander
            Marek Kukučka , Šlezák Mikuláš
Investičné náklady   :  29 939,60 €

 


Odvedenie zrážkových vôd a chodník pred Convertis s.r.o.
Názov stavby          :  „Odvedenie zrážkových vôd a chodník pred Convertis s.r.o.“
Investor                   :  Mesto Štúrovo, Convertis s.r.o
Zhotoviteľ stavby    :  Glasesmid s.r.o
Investičné náklady  :  15 069,84 € (mesto)

 

Rekonštrukcia strechy Hlavná 42
Názov stavby          :  „Rekonštrukcia strechy Hlavná 42.“
Investor                   :  Mesto Štúrovo
Zhotoviteľ  stavby   :  RPCL s.r.o.
Investičné náklady  :  25 390,00 €

 

Výstavba spevnených plôch pod kontajnermi na území mesta
Názov stavby            :  „Výstavba spevnených plôch pod kontajnermi na území mesta“
Investor                     :  Mesto Štúrovo
Zhotovitelia  stavby   :  Kalix  s.r.o., Bunker Plus s.r.o
Investičné náklady    :  18 433,51 €

 

Rekonštrukcia autobusových zastávok  pri AC
Názov stavby            :  „Rekonštrukcia autobusových zastávok  pri AC“
Investor                     :  Mesto Štúrovo
Zhotoviteľ  stavby     :  Bunker Plus s.r.o
Investičné náklady    :  9 024,53 €

 

Výstavba chodníka Zadná
Názov stavby            :  „Výstavba chodníka Zadná“
Investor                     :  Mesto Štúrovo
Zhotoviteľ  stavby     :  Kalix  s.r.o
Investičné náklady    :  2 930,07 €


 

Výstavba chodníka Rákócziho 80
Názov stavby            :  „Výstavba chodníka Rákócziho 80“
Investor                     :  Mesto Štúrovo
Zhotoviteľ  stavby     :  Kalix  s.r.o
Investičné náklady    : 2 905,23 €


 
Vonkajšie osvetlenie MŠ Adyho
Názov stavby            :  „Vonkajšie osvetlenie MŠ Adyho“
Investor                     :  Mesto Štúrovo
Zhotoviteľ  stavby     :  Elektro Demar Plus,s.r.o.
Investičné náklady    : 3 560,00 €

 

Výmena informačnej tabule MsÚ
Názov stavby            :  „Výmena informačnej tabule MsÚ“
Investor                     :  Mesto Štúrovo
Zhotoviteľ  stavby     :  BELLIMPEX s.r.o
Investičné náklady    : 5 056,00
Tento projekt bol spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja .

 


 

Chodník na ulici Želiarsky svah, medzi malá Jednota a ul. Kozmonautov

Chodník na ulici Želiarsky svah, medzi malá Jednota a ul. Kozmonautov

Základné informácie

Názov stavby           : „Chodník malá Jednota-Kozmonautov“

Investor                    : Mesto Štúrovo

Zhotoviteľ  stavby   : KOREKT spol.sr.o

Investičné náklady  : 3061,56€


 
 • 20160414_090518_.jpg

 • 20160608_101829_.jpg

 • 20160414_090531_.jpg

 • 20160608_101902_.jpg

 • 20160414_090443_.jpg

 • 20160608_101749_.jpg


 

Rekonštrukcia  MK Družstevný rad

Základné informácie

Názov stavby           : „Rekonštrukcia MK Družstevný rad –I.etapa“

Investor                    : Mesto Štúrovo

Zhotoviteľ  stavby   : KOREKT spol.sr.o

Investičné náklady  : 71997,91€


 
 • 20160412_090832_.jpg

 • 20160608_103853_.jpg

 • 20160412_091254_.jpg

 • 20160608_104000_.jpg

 • 20160412_091106_.jpg

 • 20160608_103842_.jpg


 

Rozšírenie parkovacích plôch kolmým radením na ul. Bartókova

Základné informácie

Názov stavby           : „Rozšírenie parkovacích plôch kolmým radením na ul. Bartókova“

Investor                    : Mesto Štúrovo

Zhotoviteľ  stavby   : Glasesmid s.r.o.

Investičné náklady  : 1340 eur


 

Realizácia chodníka a priechodov pre chodcov z ul. Dolná a Ružová na ul. Bocskaiho

Základné informácie

Názov stavby           : „Realizácia chodníka a priechodov pre chodcov z ul. Dolná a Ružová na

                                     ul. Bocskaiho “

Investor                    : Mesto Štúrovo

Zhotoviteľ  stavby   : Glasesmid s.r.o.

Investičné náklady  : 2000 eur


 

Rekonštrukcia bočnej steny budovy kina a časti oplotenia

Základné informácie

Názov stavby           : „Rekonštrukcia bočnej steny budovy kina a časti oplotenia“

Investor                    : Mesto Štúrovo

Zhotoviteľ  stavby   : Tomáš Pohori

Investičné náklady  : 5000 eur


 

Modernizácia LED osvetlenia

Základné informácie

Názov stavby           : „Modernizácia verejného LED osvetlenia“

Investor                    : Mesto Štúrovo

Zhotoviteľ  stavby   : ELEKTRO  DEMAR  PLUS, s.r.o., Štúrovo                                

Hlavný projektant   : Ing. Robert Staško

Investičné náklady : 1 110 000,00 eur

 

 

 


 
 • MLO001.jpg

 • MLO002.jpg

 • MLO003.jpg

 • MLO004.jpg

 • MLO005.jpg

 • MLO006.jpg


 

Rekonštrukcia budovy MsÚ Štúrovo

Základné informácie

Názov stavby             :„Rekonštrukcia budovy MsÚ Štúrovo“

Investor                      :  Mesto Štúrovo

Zhotoviteľ  stavby     :  Tomáš Pohori, Kamenný Most                               

Hlavný projektant     :  Ing.arch. Ladislav Bakša

Investičné náklady   :  349 434,53  eur


 
 • pic003.jpg

 • pic001.JPG

 • pic004.jpg

 • pic002.JPG


 

Rozšírenie kapacít nového cintorína

Základné informácie

Názov stavby          :„Rozšírenie kapacít nového cintorína“

Investor                    :  Mesto Štúrovo

Zhotoviteľ  stavby  :  PR- Bau s.r.o., Štúrovo                              

Hlavný projektant   :  ----

Investičné náklady :  17 190,56  eur


 
 • pic004.jpg

 • pic003.jpg

 • pic002.JPG

 • pic001.JPG


 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka