Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Jarmok Šimona a Júdu

Obchádzkové trasy počas Jarmoku


 

Parkoviská Jarmok 2018


 

Pozývame Vás na jarmočenie

Jedným z najvýznamnejších kultúrno-spoločenských podujatí mesta Štúrovo je tradičný jarmok ŠIMONA a JÚDU. V tomto roku sa v dňoch 11. – 14. októbra uskutoční už 472. ročník, na ktorý Vás srdečne pozývame.

Počas trvania jarmoku Vám ponúkame bohatý zábavný a kultúrny program na pešej zóne.

Príďte do Štúrova a zažite jedinečnú jarmočnú atmosféru!

Ing. Eugen Szabó, primátor mesta

 

Jarmočné kultúrne programy na pešej zóne – účinkujú:

11. október – štvrtok/csütörtök

18.00     Hollóének Hungarica (stredoveká hudba/középkori zene)

20.00     MadDogX (rock)  POZOR ZMENA Echonald

12. október – piatok/péntek

13:00      Kobukrav Klub

14.00     „Lúdas Matyi” (detské divadelné predstavenie/gyermek előadás)

16.00     „A lónak vélt menyasszony” (jarmočná komédia/vásári komédia)

18.00     Sčamba (zábavná hudba/szórakoztató zene)

20.00     Jóvilágvan (pop-rock)

13. október – sobota/szombat

12:30     Crazy Dance 

14.00     Kobold (hudba pre deti/gyerekzene)

16.00     Weekend (country)

18.00     Csík zenekar (ľudová hudba/népzene)

20.00     Trapéz (beat, rock)

 

Počas jarmoku pri kaviarni Lavazza vystúpi aj Little Symphony

13. októbra 15.30 - 18.00 hod.

14. októbra 10.00 - 13.00 hod. & 13.30 - 15.30

Simon - Júda.JPG

 

sj-2018-SK-final.jpg


 

Organizácia jarmoku Šimona - Júdu

POZOR!!! ZMENA!!!

Oznamujeme všetkým záujemcom, že Mesto Štúrovo rozhodlo v roku 2018 zmeniť spôsob prihlásenia sa na jarmok Šimona – Júdu v Štúrove, a to nasledovným spôsobom:

 1. Pridelenie predajných miest predávajúcim je podmienené žiadosťou o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na jarmoku Šimona – Júdu. Uchádzači k účasti na jarmoku Šimona – Júdu sa môžu prihlásiť poštou alebo e-mailom. Uchádzači, ktorí už svoju žiadosť v roku 2018 doručili na MsÚ Štúrovo ju nemusia nanovo posielať.

  Poštová adresa: Mestský úrad

  Nám. slobody 1

  943 01 Štúrovo

  e-mail: rozsa.izrael@sturovo.sk, olga.juhasz@sturovo.sk

 2. Termín uzávierky podávania žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov na jarmoku Šimona – Júdu je do 30.6.2018. Pre posúdenie zaradenia žiadosti do zoznamu uchádzačov k účasti na jarmoku Šimona – Júdu je rozhodujúci dátum prijatia žiadosti v podateľni Mestského úradu v Štúrove.
 3. Pridelenie miest na predaj sa vykoná do 31.7.2018 pracovníkmi oddelenia správy mestského majetku a podnikateľskej činnosti. Pridelenie miesta na predaj počas jarmoku Šimona – Júdu sa záväzne potvrdí uchádzačovi písomne s oznámením číselného označenia miesta na predaj a výšky účastníckeho poplatku. Úhradu poplatku za účasť na jarmoku Šimona – Júdu vykoná uchádzač v záväznom termíne najneskôr do 15.08.2018. Nedodržanie termínu zaplatenia poplatku je dôvodom na zrušenie miesta na predaj.
 4. Účastníkom, ktorí zaplatili poplatok v stanovenej lehote, bude zaslané povolenie na predaj výrobkov.
 5. Predajné miesta, ktoré zostanú voľné po vybavení prihlášok, budú určené na voľný predaj od 17. septembra 2018.
 6. Predajcom požívatín, ktorí budú umiestnení v sektore C, predajné miesto bude určené až podokončení prác na križovatke Hlavná ulica – Nánanská cesta.
 7. Účastníci jarmoku, ktorí poskytujú zábavnú atrakciu sa môžu prihlásiť do 17.8.2018.
 8. Usporiadateľ si s prihliadnutím na kapacitné možnosti vyhradzuje právo výberu účastníkov jarmoku Šimona- Júdu. Pri pridelení predajných miest usporiadateľ zohľadní miesto obsadené uchádzačom na jarmoku v roku 2017.

 

                                                                                                               Ing. Eugen   S z a b ó  v.r.

primátor mesta

V Štúrove, dňa 10.5.2018


 

 

 

 

 

 

 

Štúrovo ako miesto trhov

Začalo to r. 1546

V roku 1546 Turci dokončili obnovu pevnosti Kakath, ktorá sa týmto stala stráženým obývaným miestom. V roku 1589 – odvolávajúc sa na tradície -  píše ostrihomský beg Memy (Szokolovics) vo svojom liste: „... aby tu v Kakathe každý týždeň trh sa konal a znova aj veľké jarmoky sa konali...aby na trhy a jarmoky sem do Kakathu v pokoji mohli prichodiť a odchodiť spriaznení i nespriaznení...so všetkým dobytkom a nech predávajú, kupujú čo na jarmokoch zvykli.“ Beg sa pravdepodobne odvolával na rok 1546, ako začiatok trhov – potvrdzuje to aj miestna tradícia. Od tohto dátumu sa počíta história slávnych štúrovských jarmokov.

Donačná listina kráľa

Dôveryhodné pramene uvádzajú, že jarmoky sa v Štúrove konali oveľa skôr. Avšak až donačná listina panovníka Karola III. v roku 1724 aj oficiálne potvrdila Štúrovo ako jarmočné miesto a povoľovala 4 veľké krajinské jarmoky do roka: „Štyri Jarmoky, teda Ročné voľné trhy a to Prvý na Deň Svätého Juraja vojaka a mučeníka (24. apríl); Druhý na Deň Svätého Bartolomeja apoštola (24. augusta); Tretí na Deň Svätých Šimona a Júdu apoštolov (28. októbra); a nakoniec Štvrtý na Deň Panny Svätej Lucie mučeníčky (13. december).“ Donačnú listinu okrem arcibiskupa žiadali aj Štúrovčania, pretože prinášala mnoho výhod. „ ... za tých istých slobôd a zvláštnych výsad, ktoré prináležia našim slobodným Jarmokom...v hore uvedenom arcibiskupskom mieste Parkane mohli byť naveky konané a konateľné.“ Získanie darovacej listiny určite uľahčil fakt, že v tej dobe sa v Štúrove usporadúvali jarmoky už niekoľko storočí dozadu. Ako plynuli nasledujúce storočia, tak ostal nadnes už iba jeden z pôvodných štyroch jarmokov – Jarmok Šimona a Júdu, ktorý každoročne dodáva štúrovskej jesennej októbrovej oblohe zvláštny kolorit.

28. október- Deň apoštolov Šimona a Júdu

Onehdy trvali jarmoky aj 8 -10 dní, mnohokrát sa natiahli až do 5. novembra, keď boli v Štúrove hody. Ako to bolo možné? Nuž tak, že jarmok sa konal vtedy, na kedy to určil Karol III. vo svojej listine. Teda na konci októbra, keď slávime deň dvojice apoštolov. Už za prvej Československej republiky sa to však zmenilo, pretože 28. októbra bol štátny sviatok. Tak sa termín posunul až na začiatok mesiaca a ostal tam dodnes. V časoch socializmu zmenili názov jarmoku na štúrovský jarmok, ale to už dnes našťastie neplatí.

Tie staré dobré jarmoky...

O dobových jarmokoch píše viacero spisovateľov, pochádzajúcich z mesta alebo prebývajúcich v Štúrove. Napríklad Zsigmond Sebők píše o hojnosti lodí s kapustou: „ V oblúku Dunaja, spoza Božieho kopca sa rad- radom  vynárala prova lode s nákladom kapusty, pomaly sa spustila medzi ostatné, pristála a onedlho sa celé pobrežie sfarbilo do hnedasta tými mnohými vodnými čudami.“ Pozornosť si zasluhuje aj fakt, že jarmok v roku 1956 prenášala aj televízia! Bola to veľká vec, veď televízne vysielanie v Československu vtedy existovalo iba pár rokov.

V r. 2016 štyristosedemdesiaty...

Vcelku možno skonštatovať, že štúrovský jarmok Šimona a Júdu vždy lákal veľké davy ľudí svojou pestrosťou, veľkoleposťou, atmosférou. Dúfajme, že štúrovské jarmoky, zakladajúce si pomaly na poltisícročnej histórii, budú ešte počas dlhého obdobia vyžarovať rozjarenú atmosféru dávnych trhov, presýtenú vôňou pečienky a radostným výskotom detí.

Párkány, mint vásáros hely

1546 a kezdet

A törökök 1546-ra újraépítették Kakat régi erődítményét, mely ettől kezdve őrséggel ellátott, lakott helynek számított. Memy bég a korábbi hagyományokra utalva ezt írja 1589-ben kelt levelében: „...hogy itt Kakaton mindön héten vásár legyen és ismét fősokadalmak is legyenek...hogy az sokadalmakra és az vásárokra ide Kakatra mind hódolt és hódolatlanok bízvást jöhetnek és mehetnek...minden marhájukkal és áruljanak, vegyenek, az mint sokadalmakban szoktanak.” A bég minden bizonnyal az 1546. évre hivatkozott, mint a vásárok kezdetére – ezt támasztja alá a helyi hagyomány is. A mai napig innen számítják a híres párkányi vásárok történetét.

A király adománylevele

Hiteles feljegyzések bizonyítják, hogy vásárokat már jóval korábban is tartottak Kakaton. A III. Károly király által, 1724-ben kiadott adománylevél viszont már hivatalosan is vásáros hellyé nyilvánította Párkány helységet, amely évi négy országos vásár megtartását engedélyezte: „Négy Vásár, vagyis Esztendei szabad piarcz és ugyan Első Szent György Vitéz és Mártír napján (ápr. 24); a másik Sz. Bertalan Apostol napján (aug. 24); a harmadik Sz. Simon és Júda Apostolok napján (okt. 28); a negyedik végre Szűz Sz. Luca Mártír napján (dec. 13).” Az adománylevelet a hercegprímás mellett maguk a párkányiak kérelmezték, mert az különféle kiváltságokkal járt. „...ugyanazon szabadságok, és különös jussok mellett, amellyeknél fogva szabad Vásárok...a fennmondott Párkány Érseki helységben örökösen tarthasson és tartasson.” Az adománylevél megszerzésében bizonyára megkönnyítette a dolgukat az a tény, a párkányi vásárok akkorra már több évszázados múltra tekintettek vissza. A századok multával az eredeti négy vásárból mára csupán a Simon-Júda napi vásár maradt fenn, mely a mai napig jellegzetes koloritot von az októberi égboltra.

Október 28, Simon és Júdás apostolok napja

„Megérkezett Simon-Júdás, jaj már néked pőregatyás” – ez a réges-régi mondás azt jelentette, hogy innentől fogva már melegebben kellett (és kell) öltözködni. Az egykori vásárok akár 8-10 napig is eltartottak, sokszor egybeolvadtak a november 5-i párkányi búcsúval. Hogy is volt ez? Hát úgy, hogy a vásár akkor tartatott, amikorra azt III. Károly az adománylevelében kiírta. Vagyis október végén, mikor Simon és Júdás apostolok kettős ünnepe van. Ez már az első Csehszlovák Köztársaság idején megváltozott, mivel október 28-a államünnep volt. Így került a vásár egészen a hónap elejére, ahogy mostanság is tartatik. A szocializmus időszakában még a nevétől is megfosztották ezt az ősi vásárt, és egyszerűen átkeresztelték štúrovói vásárra. Szerencsére, ez mára már nem érvényes.

Azok a hajdani vásárok...

A hajdani vásárokról több, párkányból elszármazott író is említést tett. Sebők Zsigmond pl. a káposztás hajók sokaságáról ír: „A Duna hajlatában, az Istenhegy mögül szakadatlan előbukkant az érkező káposztás hajó orra, lassan leereszkedett a többi mellé, kikötött s csakhamar végtelen sorban barnállott a sok vízi tákolmány a part mentén.”

Figyelemre méltó, hogy 1956-ban még televíziós közvetítés is létesült a vásár területéről! Ez igen nagy dolognak számított, mert maga a televíziózás is csupán néhány évvel korábban indult meg Csehszlovákiában. 

2016-ban négyszázhetvenedszer

Összességében elmondható, hogy a párkányi Simon-Júda vásár mindig is nagy tömegeket vonzott a maga tarkaságával, látványosságával, méreteivel, hangulatával. Reméljük, hogy a lassan fél évezredet megélt párkányi vásárok még sokáig ontják magukból a régen volt sokadalmak pecsenyeillatú, gyermeki vidámságot árasztó, boldog hangulatát.

 

 


 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka