Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Za čistejšie mesto

PSIA POVINNOSŤ

Viete, že…

...je protizákonné, neestetické a nehygienické ponechávať psie výkaly na verejných priestranstvách?  

V zmysle zákona „ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť“. Psí exkrement je zaradený v katalógu odpadov medzi ostatný odpad. V praxi to znamená, že občan môže takýto odpad odložiť do smetného koša, ktorý je určený na bežný komunálny odpad. Prosíme „psíčkarov“, aby pri prechádzke so psom vždy mali pri sebe plastové alebo papierové vrecia, pomocou ktorých môžu výkaly ľahko pozbierať a umiestniť do smetných košov.

Ďakujeme, že aj Vám záleží na čistote nášho mesta!

Mestský úrad Štúrovo

 

KUTYAKÖTELESSÉG

Tudja Ön…

…hogy jogszabályellenes, nem esztétikus és nem higiénikus a kutyaürüléket a közterületen hagyni?

A törvény értelmében „ha a kutya az ürülékével bepiszkítja a közterületet, akkor az a személy, aki a kutyát sétáltatta, köteles az ürüléket azonnal felszedni.” A kutyaürülék a hulladékok katalógusában az általános hulladék közé van sorolva. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy a kutya után felszedett ürüléket bármelyik kommunális hulladék tárolására kijelölt edénybe be lehet dobni. Kérjük a gazdikat, hogy mindig legyen a zsebükben műanyag- vagy papírzacskó, melyek segítségével könnyen felszedhetik és eldobhatják az ürüléket.   

Köszönjük, hogy Önnek is szívügye városunk tisztasága!

Párkányi Városi Hivatal

 


KAM S DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM?

Viete, že…

...je zakázané ukladať drobný stavebný odpad (zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a pod.) do/vedľa zberných nádob komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá?

Pôvodca - fyzická osoba - drobného stavebného odpadu je povinný z tohto druhu odpadu vytriediť kovy, sklo, plasty, drevo a pod. Takto vytriedený odpad pôvodca – fyzická osoba - musí odovzdať vo dvore Komunálnych služieb a odpadového hospodárstva (KSOH) na adrese Komenského č. 18. počas bežných prevádzkových hodín.

V zmysle všeobecného záväzného nariadenia mesta Štúrovo je uskladnenie tohto druhu odpadu spoplatnené  sadzbou 0,058 eur/kg.

Ďakujeme, že aj Vám záleží na čistote nášho mesta!

Mestský úrad Štúrovo

 

MIT KEZDJEK AZ APRÓ ÉPÍTÉSI HULLADÉKKAL?

Tudja Ön…

…hogy tilos az apró építési hulladékot (betontörmelék, tégla, falicsempe, talajcsempe stb.)  közterületre, illetve a kommunális hulladék gyűjtőedényeibe vagy azok mellé kihelyezni?

A hulladék termelője – fizikai személy – köteles az apró építési hulladékból kiosztályozni az újrahasznosíthatókat, úgymint fémek, üveg, műanyagok, fa stb. Az így kiosztályozott törmeléket a Kommunális szolgáltatások és Hulladékgazdálkodás részvénytársaság (KSOH) Comenius utca 18. szám alatti telephelyén kell leadnia.

Párkány város általános érvényű rendeletének értelmében az ilyen jellegű hulladék tárolásáért kiszabott illeték összege 0,058 euro/kg.

Köszönjük, hogy Önnek is szívügye városunk tisztasága!

Párkányi Városi Hivatal

 


 

KAM S OBJEMNÝM ODPADOM?

Viete, že…

...je zakázané ukladať objemný odpad (starý nábytok, okná, dvere, koberce, matrace a pod.) vedľa zberných nádob komunálneho a triedeného odpadu?

Mesto Štúrovo zabezpečuje minimálne dvakrát ročne, v mesiacoch apríl a október,  organizovaný zber a prepravu tohto druhu odpadu od rodinných domov aj od bytových domov. Ak sa vo Vašej domácnosti vyskytuje tento typ odpadu a chcete sa ho zbaviť mimo termínu organizovaného zberu, prosíme, aby ste objemný odpad odovzdali vo dvore Komunálnych služieb a odpadového hospodárstva (KSOH) na adrese Komenského č. 18.  počas bežných prevádzkových hodín.

Ďakujeme, že aj Vám záleží na čistote nášho mesta!

Mestský úrad Štúrovo

 

MIT KEZDJEK A NAGYDARABOS HULLADÉKKAL?

Tudja Ön…

…hogy tilos a nagydarabos hulladékot (öreg bútorok, ablakok, ajtók, szőnyegek, matracok stb.) a kommunális, illetve az osztályozott hulladék gyűjtőedényei mellé kihelyezni?

Párkány városa évente kétszer, áprilisban és októberben, végzi a családi házaknál és a lakótelepi lakásoknál keletkező nagydarabos hulladék szervezett begyűjtését. Amennyiben az Ön háztartásában előfordul ilyen jellegű hulladék és mindenképpen szeretne tőle a szervezett begyűjtés terminusain kívüli időszakban megszabadulni, kérjük, szállítsa be és adja le a normál nyitvatartási rendben a Kommunális szolgáltatások és Hulladékgazdálkodás részvénytársaság (KSOH) Comenius utca 18. szám alatti telephelyén.  

Köszönjük, hogy Önnek is szívügye városunk tisztasága!

Párkányi Városi Hivatal

 


 

KAM S OPOTREBOVANÝMI PNEUMATIKAMI?

Viete, že…

opotrebované pneumatiky nepatria do zberných nádob, ani vedľa nich, ani na verejné priestranstvá mesta?

Ak sa vo Vašej domácnosti nachádzajú opotrebované pneumatiky, ktorých sa chcete zbaviť, môžete ich odovzdať v akomkoľvek servise alebo pneuservise zdarma.

Prevádzka pneuservisu je povinná pneumatiky od Vás prevziať aj v prípade, že neboli zakúpené v predmetnej prevádzke. Ide o takzvaný spätný zber, čo je bezplatný a nemôže byť podmienený kúpou novej pneumatiky alebo iného tovaru.  

MsÚ

 

HOL ADHATOM LE AZ ELHASZNÁLÓDOTT GUMIABRONCSOT?

Tudja Ön…

hogy az elhasználódott gumiabroncsot nem való a kukába dobni, sem mellé rakni, sem pedig közterületen elhelyezni?

Amennyiben az Ön háztartásában előfordulnak elhasználódott kidobásra szánt gumiabroncsok, amelyektől szívesen megszabadulna, akkor ezeket térítésmentesen leadhatja bármelyik szervízben vagy gumijavító szervizben (pneuszerviz). 

A pneuszerviz köteles Öntől a gumiabroncsokat átvenni abban az esetben is, ha azokat nem náluk vásárolta. Egy úgynevezett visszaszolgáltatásról van szó, amely ingyenes és nem lehet új autógumi, illetve más árucikk vásárlásának feltételéhez kötni.  

VH

 

 

 

 


 
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Verejná vyhláška - Rozhodnutie pre vybudovanie optickej infraštruktúry – Tekovské Lužany – Štúrovo, okres Nové Zámky

  Účelom stavby je optické prepojenie vybraných existujúcich základňových staníc mobilnej siete Orange v okrese Nové Zámky. 

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania

  8.6.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo

036-321 4403

ďalšie dni

Pondelok 23.7.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
Pondelok 23.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Utorok 24.7.
Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo
036-270 4391
Utorok 24.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Streda 25.7.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
Streda 25.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Štvrtok 26.7.
Lekáreň Maja
Hlavná 49,
Štúrovo
036-752 2506
Štvrtok 26.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Piatok 27.7.
Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo
036-270 4391
Piatok 27.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Sobota 28.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 29.7.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
Pondelok 30.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Pondelok 30.7.
Lekáreň Maja
Hlavná 49,
Štúrovo
036-752 2506
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka