Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

Zber a preprava zeleného odpaduVytlačiť
 

 

Mesto Štúrovo oznamuje občanom, že v mesiaci marec 2017 bude zabezpečovať zber a prepravu zeleného odpadu zo záhrad (lístie, tráva, burina, konáre, piliny, kôra pod.) z lokality rodinných domov. Lístie, trávu a burinu bude možné vyložiť vo vreci na dostupné miesto pred rodinný dom a  konáre zo strihania a orezávania stromov a krovín bude možné vyložiť na dostupné miesto pred rodinný dom upravený (postrihaný na čo najmenšie kúsky, max. 1 m dlhé)  a zviazaný do zväzkov najneskôr v deň odvozu do 6:00 hod. Zelený odpad bude následne odvezený podľa nasledovného harmonogramu:

27. marca 2017 (pondelok) z ulíc:

Hlavná, Komenského, Kozmonautov, Svätého Štefana, Hasičská, Dunajská, Nám. Sv. Imricha, Sobieskeho, Széchényiho, Bruntálska, Baraoltská, Pri st. pošte, Jána Husa, Jozefa Bema, Vajanského a Jesenského

28. marca 2017 (utorok) z ulíc:

Balassiho, Kossuthova, Mierova, Petőfiho, Vörösmartyho, Krátka, Trhovnícka., Pri majeri, Mateja Bela, Želiarsky svah, Svätoplukova, Bocskaiho rad, Dolná, Ružová a  M. Zrínskeho

29. marca 2017 (streda) z ulíc:

Nánanská cesta, Kasárenská, Agátová, Orgovánová, Javorová, Adyho, Nárcisová, Na vyhliadke, Nová, J. Kráľa, Sládkovičova, Dubčekova a Železničný rad

 

Upozorňujeme občanov, aby pred rodinné domy vykladali len zelený odpad zo záhrad (konáre, lístie,  tráva a pod.).

 

Je zakázané vykladať objemný odpad (starý nábytok, koberce, dvere, okná, radiátory a pod.), drobný stavebný odpad (drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, sadrokartónu a pod.), elektroodpad (televízory, chladničky a pod.) a všetky druhy nebezpečných odpadov (rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, batérie a akumulátory, motorové oleje, obaly obsahujúce nebezpečné látky a pod.).

 

Zároveň oznamujeme občanom, že zber objemného odpadu sa uskutoční v mesiaci apríl 2017. Elektroodpad (bezplatne) a drobný stavebný odpad (za poplatok) z domácností je možné odovzdať počas celého roka v mieste prevádzky spoločnosti Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo a.s.,  na Komenského 18 v Štúrove.

 

Za pochopenie ďakujeme!

MsÚ

 

 


 
 
 • Oznámenie pre občanov mesta Štúrovo, ktorí sú na adrese trvalého bydliska neznámy

  Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie písomnosti vo veci dane z nehnuteľnosti  pre nasledovných  adresátov:

  17.5.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Slovak Telekom a.s.

  16.5.2018 viac
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby pre navrhovateľa : Orange Slovensko, a.s., Metodová 8, 821 08 Bratislava

  14.5.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

ďalšie dni

Sobota 26.5.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 27.5.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka