Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

Zápis do materských škôl Vytlačiť
 

 

deti.png

 

Zápis do materských škôl

Oznamujeme rodičom, že žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy v zriaďovacej pôsobnosti mesta Štúrovo pre školský rok 2017/2018 môžu odovzdať  

15. a 16. mája 2017 od 8.00 - 16.00 hod.

v sídlach materských škôl:

Materská škola, Adyho 2

Materská škola – Óvoda, Bartókova 38

Materská škola – Óvoda, Družstevný rad 22

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Lipová 2

Rodičia majú možnosť zapísať si dieťa do materskej školy podľa vlastného výberu. Bližšie informácie o podmienkach zápisu poskytnú riaditeľky materských škôl. 

                                                                                                    

Mestský úrad Štúrovo

 


 

Beiratkozás az óvodákba

Ezúton tudatjuk a szülőkkel, hogy a 2017/2018-as tanévre szóló óvodai jelentkezési lapot a Párkány Város által fenntartott óvodákba

2017. május 15-én és 16-án 8.00 órától 16.00 óráig

adhatják le az óvodák székhelyein:

Materská škola, Adyho 2

Materská škola – Óvoda, Bartókova 38

Materská škola – Óvoda, Družstevný rad 22

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Lipová 2

A szülőket megilleti a szabad óvodaválasztás joga. Bővebb tájékoztatást a felvétel feltételeiről az óvodák igazgatónői nyújtanak.

                                                                                                                                 Városi Hivatal Párkány


 
 
 • Oznámenie pre občanov mesta Štúrovo, ktorí sú na adrese trvalého bydliska neznámy

  Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie písomnosti vo veci dane z nehnuteľnosti  pre nasledovných  adresátov:

  17.5.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Slovak Telekom a.s.

  16.5.2018 viac
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby pre navrhovateľa : Orange Slovensko, a.s., Metodová 8, 821 08 Bratislava

  14.5.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

ďalšie dni

Sobota 26.5.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 27.5.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka