Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Mesto Štúrovo

Pokládky optických káblov v ŠtúroveVytlačiť
 

 

Mestský úrad Štúrovo oznamuje obyvateľom mesta, že v záujme zrýchlenia internetového spojenia spoločnosť Slovak Telekom realizuje v termíne od 7. augusta do 26. októbra 2017 uloženie optických káblov podľa nižšie uvedeného harmonogramu.

V jednotlivých úsekoch bude v danom termíne realizovaná aj úprava terénu. Účastníkov cestnej premávky, užívateľov bytov a rodinných domov  a  ostatných  dotknutých subjektov sídliacich v predmetnej lokalite, prosíme o zhovievavosť a strpenie. Prosíme o prispôsobenie jazdy stavu vozovky a  rešpektovanie prenosného dopravného značenia počas zemných prác.

 

Za pochopenie ďakujeme!

MsÚ

 


 

Optikai kábelek lefektetése Párkányban

 

A Párkányi Városi Hivatal ezúton tudatja a lakossággal, hogy a Slovak Telekom vállalat az internetes kapcsolat meggyorsítása érdekében 2017. augusztus 7-e és október 26-a közötti időszakban optikai kábelek lefektetését végzi az alábbi ütemterv szerint.

A magadott terminusban az egyes szakaszokon területrendezés is várható. Kérjük a közúton közlekedők, a lakás- és családiház tulajdonosok, illetve lakók, valamint az összes érintettet fél elnézését és türelmét. Kérjük, hogy a földmunkák elvégzése idején az útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek és vegyék figyelembe az ideiglenes közlekedési táblákat.

 

Köszönjük megértésüket!

VH

 

HARMONOGRAM REALIZÁCIE POKLÁDKY OPTICKÝCH KÁBLOV

AZ OPTIKAI KÁBELEK LEFEKTETÉSÉNEK ÜTEMTERVE

 

TERMÍN/TERMÍNUS                       LOKALITA- ULICE/HELYSZÍN - UTCÁK

7. 8. 2017 – 23. 8. 2017                   Komenského č. 23, Želiarsky svah po Kossúthova č. 36

7. 8. 2017 – 21. 8. 2017                   M. Zrínskeho č. 2 po M. Zrínskeho č. 22

18. 8. 2017 –  4. 9. 2017                  M. Zrínskeho č. 1 po Petőfiho č. 23

18. 8. 2017 – 31. 8. 2017                Kossúthova č. 1 po Vörösmartyho č. 8

28. 8. 2017 – 19.9. 2017                 Želiarsky svah č. 61 po Balassiho č. 20 až Vörösmartyho č. 20

1. 9. 2017 – 10. 9. 2017                   Petőfiho č. 1 po Ružová č. 13

11. 9. 2017 – 15. 9. 2017                Ružová č. 13 po Ružová č. 39

14. 9. 2017 –  4. 10. 2017               Dolná č. 43 po Dolná č. 55

17. 9. 2017 – 29. 9. 2017                Želiarsky svah č. 65 po Balassiho č. 34

27. 9. 2017 – 12. 10. 2017              Petőfiho č. 1 po Petőfiho č. 25, Krátka ulica

2. 10. 2017 – 14. 10. 2017              Dolná č. 2 po Dolna č. 12

8. 10. 2017 – 26. 10. 2017              Petőfiho č. 2 po Petőfiho č. 50

 

home-appliance-repair-services-1.jpg


 
 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka