Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

Oznámenie o upravení prevádzky zariadení z dôvodu vysokej chorobnostiVytlačiť
 

   Mesto Štúrovo ako zriaďovateľ, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch, oznamuje zákonným zástupcom detí, že z dôvodu vysokej chorobnosti detí bude upravená prevádzka nasledovných zariadení:

 • Materská škola s VJM - Óvoda, Lipová  2, Štúrovo

prerušená v dňoch 16. februára – 23. februára 2018

Zahájenie prevádzky dňa 26. februára 2018 (pondelok).

 

 • Materská škola, Adyho 2, Štúrovo

opätovne prerušená v dňoch 14. februára – 20. februára 2018

Zahájenie prevádzky dňa 21. februára 2018 (streda).

 

 • Materská škola - Óvoda, Bartókova 38, Štúrovo

opätovne prerušená v dňoch 13. februára – 16. februára 2018

Zahájenie prevádzky dňa 19. februára 2018 (pondelok).

 

 • Centrum voľného času, Rákocziho 82, Štúrovo

prerušená v dňoch 08. februára – 16. februára 2018

Zahájenie prevádzky dňa 19. februára 2018 (pondelok)

 

 • Materská škola - Óvoda, Družstevný rad 22, Štúrovo

prerušená v dňoch 09. februára – 16. februára 2018

Zahájenie prevádzky dňa 19. februára 2018 (pondelok).

 

Ing. Eugen Szabó

     primátor mesta

unnamed.png


 
 
 • Oznámenie pre občanov mesta Štúrovo, ktorí sú na adrese trvalého bydliska neznámy

  Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie písomnosti vo veci dane z nehnuteľnosti  pre nasledovných  adresátov:

  17.5.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Slovak Telekom a.s.

  16.5.2018 viac
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby pre navrhovateľa : Orange Slovensko, a.s., Metodová 8, 821 08 Bratislava

  14.5.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

ďalšie dni

Sobota 26.5.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 27.5.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka