Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Mesto Štúrovo

Oslávili sme DEŇ ZEMEVytlačiť
 

V tomto roku sa mesto Štúrovo do osláv Svetového dňa Zeme zapojilo už po štvrtýkrát.

Pri tejto príležitosti sme za pomoci dobrovoľníkov vysadili 45 stromov pri basketbalovom ihrisku a na sídlisku „Papagáj“ a  137 kríkov v parku pred mestským úradom. Pokračovali sme v tradícii darovania drevín pre troch novorodencov.  Za pomoci rodičov sme v tomto roku vysadili tri stromy pre Bellu Janicseka, Petra Németha a Adama Tárnyika.  

Z iniciatívy občianskych združení  - Občianske združenie Formás, Klub dôchodcov nového storočia - sa konalo zbieranie smetí na Tehliarskej ceste. Pracovníčky mestskej knižnice a študenti gymnázia zbierali odpadky na nábreží Dunaja, študenti  strednej odbornej školy pri ceste smerujúcej k priemyselnému parku a v okolí polikliniky. Dobrovoľníci zo všetkých spomínaných lokalít vyzbierali okolo 35 metrov kubických smetí.

Dňa 18. apríla bolo na pešej zóne organizované slávnostné podujatie pre deti a mládež, počas ktorého  sa uskutočnilo vyhodnotenie 4. ročníka výtvarnej a 1. ročníka fotografickej súťaže. Ocenených bolo celkom 11 autorov kresieb a 6 autorov fotografií. Škôlky a školy v rámci projektu KUPAKCIA vyhlásenej CVČ Štúrovo a KSOH Štúrovo pozbierali celkom 1154 kg PET vrchnákov. Zriadením nových zberných miest sa podarilo toto množstvo navýšiť o ďalších 196 kg. Výťažok zberu bol venovaný na podporu Karinky Kartíkovej.

Do tohtoročného podujatia sa okrem už spomínaných organizácií a inštitúcií zapojili: Spoločnosť slovensko–maďarského priateľstva, CSEMADOK, ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých,  Kultúrne združenie Štúrovo a okolie, OOCR Podunajsko a 20 obyvateľov mesta, za čo im všetkým patrí veľká vďaka.

Stretneme sa opäť o rok pri oslavách 5. ročníka Dňa Zeme v Štúrove!

Ďakujeme našim sponzorom za ich vecné a finančné dary:

Agrovaria export-import, Broadway Restaurant, Coffe IN, Convertis, Csonka TRANS, ELEKTRO DEMAR PLUS, LETECKÝ KLUB KAMENNÝ MOST-Ing. Július Bócz,  New York City-Henrieta Matušová, Priemyselný park Štúrovo, Protex, SKC FOUNDRY, Smurfit Kappa Obaly, SEVENET, VADAŠ.

MsÚ

earth Sturovo.png


 
 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka