Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Mesto Štúrovo

Primátorský uhol pohľadu - Údržba verejnej zelene Vytlačiť
 

i_4918752.jpg

 

Často skloňovanou témou dnešných dní je stav mestskej zelene a starostlivosť o ňu. Je to úplne pochopiteľné, nakoľko práve pekne udržiavané zelené plochy zvyšujú kvalitu životného prostredia, a to vo viacerých aspektoch.

Na údržbu verejnej zelene mesto uzavrelo zmluvu so spoločnosťou KSOH (bývalé AVE) ešte v roku 2009. Platnosť tejto zmluvy vyprší koncom roka 2019. Ako sa ukázalo, zmluva nie je vyhovujúca ani pre jednu stranu. Pre mesto znamená neznesiteľné náklady a pre dodávateľa príliš veľkú rozmanitosť úkonov, vedúcich k nízkej efektivite. Navyše zmluva je nevypovedateľná.  

Najdôležitejšou úlohou je kosenie trávnatých plôch. Je evidentné, že na dosiahnutie ako tak akceptovateľného výsledku, je potrebné trávnaté plochy ročne aspoň päťkrát pokosiť. V niektorých miestach, ako cintoríny, detské ihriská, mestský park to ani nestačí a je potrebná vyššia frekvencia kosenia. Časť úloh je zabezpečovaná pracovníkmi KSOH a časť pracovníkmi mesta. Tento stav je mnohokrát nepružný, avšak momentálne je to jediná realizovateľná cesta.

V uplynulých dvoch rokoch sa kládol veľký dôraz na kvetinové záhony. Tieto práce zabezpečuje priamo mesto v spolupráci s externým dodávateľom. Navyše rok čo rok sa rozširuje počet záhonov so zavlažovaním.

Výrazne sa pokročilo aj v oblasti starostlivosti o dreviny. V rámci Dňa Zeme mesto pravidelne organizuje akcie na výsadbu drevín. Postupne sa odstraňujú staré a choré stromy. Minulý mesiac prebehla odborná úprava korún platanov v centre mesta.

Roboty je neúrekom, som však presvedčený, že sme sa vybrali správnou cestou.  

Ing. Eugen Szabó, primátor mesta


 
 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka