Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Mesto Štúrovo

JARMOK ŠIMONA-JÚDU – registrácia záujemcovVytlačiť
 

Mesto Štúrovo oznamuje širokej verejnosti, predávajúcim a poskytovateľom služieb, že tohtoročný tradičný Jarmok Šimona – Júdu sa bude konať v dňoch 11. - 14. októbra 2018.

V tomto roku sme sa rozhodli zmeniť spôsob prihlásenia sa predávajúcich a poskytovateľov služieb na jarmok, a to nasledovným spôsobom:

 1. Pridelenie predajných miest záujemcom je podmienené doručením písomnej žiadostio vydanie povolenia poštou alebo e-mailom v termíne do 30. júna 2018. Pre posúdenie zaradenia žiadosti do zoznamu predajcov je rozhodujúci dátum prijatia žiadosti.

 

 1. Pridelenie predajných miest sa uskutoční do 31. júla 2018 záväzným písomným potvrdením a oznámením číselného označenia predajného miesta uchádzačovi.

 

 1. Úhradu poplatku za účasť je potrebné uhradiť v termíne najneskôr do 15. augusta 2018. Povolenie na predaj bude zaslané účastníkovi len po zaplatení účastníckeho poplatku.

 

 1. Predajné miesta, ktoré ostanú voľné po vybavení všetkých prihlášok budú predmetom tzv. voľného predaja, ktorý začne od 17. septembra 2018.

 

 1. Predajcom požívatín (sektor C) budepridelené predajné miesto v závislosti od priebehu prác na križovatke Hlavná ulica-Nánanská cesta.

 

 1. Poskytovatelia zábavných atrakcií sa na jarmok môžu prihlásiť do 17. augusta 2018.

 

 1. Mesto Štúrovo si s prihliadnutím na kapacitné možnosti vyhradzuje právo výberu účastníkov. Pri pridelení predajných miest Mesto Štúrovo zohľadní miesto obsadené uchádzačom na jarmoku v roku 2017.

 

Detailné informácie na http://www.sturovo.sk/jarmok-simona-a-judu.phtml?id5=19870

 

Mestský úrad Štúrovo


 
 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka