Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Mesto Štúrovo

Primátorský uhol pohľadu - Bytová politika mesta Vytlačiť
 

i_4918752.jpg

Charakteristickým znakom bytovej situácie na Slovensku je, že vyše 90% bytov je v súkromnom vlastníctve a iba zlomok bytov je vo vlastníctve štátu a miestnej samosprávy. V iných štátoch EU obce a štát vlastnia až 19-60% nájomných bytov.

Situácia je žalostná aj v našom meste. V súčasnosti mesto vlastní  24 bytov v dvoch bytových domoch na Ulici kozmonautov, 23 izieb garsónového typu v bytovom dome na Sobieskeho ulici a 5 samostatne stojacich domov s bytmi tretej a štvrtej kategórie. Okrem bytového domu na Ulici kozmonautov sú všetky nehnuteľnosti v zlom technickom stave a niektoré izby ani nie sú vydávané pre ich zlý stav.

Na základe aktuálnych poznatkov, bytová situácia v našom meste poukazuje na nedostatok menších bytov. Značný je záujem o jednoizbové byty a garsónky. O takéto byty žiadajú hlavne samostatne žijúce osoby, seniori, mladí ľudia ktorí sa chcú osamostatniť a osoby s nízkym príjmom.

Tento stav nás núti zaoberať sa rôznymi alternatívami riešenia bývania a zároveň využiť možnosti financovania zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). V tejto etape rozvoj bývania v Štúrove vidím v nasledovných krokoch:

 1. Predaj pozemkov na individuálnu výstavbu rodinných domov na Sobieskeho ulici. Predaj bude uskutočnený formou obchodnej verejnej súťaže do konca 2018.
 2. Výstavba nájomného bytového domu so 6 jednoizbovými bytmi a 8 garsónkami. Vybavenosť bude na úrovni „nízkeho štandardu“. Dom sa plánuje umiestniť na Dunajskej ulici. Plánovaný termín odovzdania je koniec roka 2019. Zmluva na výstavbu je podpísaná, momentálne sa rieši petícia zo strany obyvateľov danej lokality.
 3. Rekonštrukcia bytového domu, ktorý je známy ako Dom opatrovateľskej služby (DOS) a nachádza sa vedľa farnosti na Sobieskeho ulici 20. Obnovená budova sa plánuje odovzdať do užívania v priebehu 2021. Momentálne prebiehajú prípravné projektové práce a štúdie.
 4. Výstavba nového bytového domu alebo obytného komplexu so zameraním na rodiny s deťmi. Tento zámer patrí medzi výhľadové projekty.

Verím, že po dlhšom stagnovaní aj otázka bývania naberie v našom meste správne smerovanie.

Ing. Eugen Szabó, primátor mesta


 
 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka