Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Mesto Štúrovo

Primátorský uhol pohľadu - Čakajú nás komunálne voľby Vytlačiť
 

i_4918752.jpg

V živote každej obce a mesta sú azda najvýznamnejším momentom voľby do orgánov samosprávy. Je to akt, keď volíme primátora a poslancov mestského zastupiteľstva. Týmto momentom predurčíme dianie v našom meste na ďalšie štvorročné obdobie.

Voľby treba v prvom rade vnímať ako obrovský výdobytok demokracie. My, obyvatelia mesta, vyberáme tých, ktorí nás budú reprezentovať a ktorí budú rozhodovať o dôležitých otázkach v živote nášho mesta. Zároveň, takmer každý z nás má možnosť sa angažovať a uchádzať sa o post poslanca mestského zastupiteľstva alebo primátora. Zužitkujme to v prospech nášho mesta! Mnohí z nás si ešte pamätajú obdobia, keď volebná účasť bola cez 95% a volili sa zástupcovia iba jednej politickej strany. 

Princípy demokracie sa však uplatnia iba vtedy, ak budeme mať z čoho voliť. Keď na kandidátkach nájdeme predovšetkým ľudí, ktorí svojou oddanosťou, nezištnosťou, pracovitosťou, odbornosťou a schopnosťou prijať kompromisy sú predurčení na to, aby pracovali v prospech verejného záujmu. Maximálne je potrebné, aby tí, ktorí sú ochotní zobrať na seba zodpovednosť za veci verejné a pritom neočakávajú zvláštne uznanie, extra finančné benefity alebo iné osobné alebo stranícke výhody, sa odhodlali a kandidovali na uvedené pozície v čo najväčšom počte.

Som presvedčený, že záujmom voličov nášho mesta je, aby sa do volených pozícií dostali čo najkvalitnejší ľudia. Ak takých máte vo vašom okolí a zvažujú kandidatúru, pohovorte si s nimi a pomôžte im v ich rozhodovaní. Voľby sa budú konať 10. novembra 2018. Kandidátne listiny treba podať do 11. septembra 2018. Nezávislý kandidát potrebuje na podporu svojej kandidatúry v našom meste 200 podpisov oprávnených voličov.

Ing. Eugen Szabó, primátor mesta


 
 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka