Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Mesto Štúrovo

Primátorský uhol pohľadu - Čaká nás sezóna „fám”Vytlačiť
 

Primatorský uhol.jpg

Čaká nás sezóna „fám”

Uplynulých pätnásť rokov došlo k enormnému rozšíreniu internetu. Vďaka tomu sa zrýchlila výmena informácií, vzdialenosti už nebránia komunikácií medzi ľuďmi. Internet vytvoril podmienky na vznik sociálnych sietí (napr. Facebook), čím vznikli nové zoskupenia ľudí. V mnohých aspektoch priniesol tento fenomén pozitíva do nášho života.

Na druhej strane badáme, že informácie šírené prostredníctvom internetu a sociálnych sietí výrazne môžu ovplyvniť niektoré diania aj v našom živote. Mám na mysli rôzne falošné správy, ktoré sa za krátky čas dostávajú k veľkej skupine ľudí, ovplyvňujúc tým ich rozhodovanie. Je znepokojujúce, že tento vplyv bol aj aktuálnou témou amerických prezidentských volieb. Musíme si uvedomiť, že aj my sme vystavení nebezpečenstvu falošných správ. Ich intenzívnym šírením vznikajú fámy, ktoré následne ovplyvnia naše konanie.

Na problematiku falošných správ poukazujem zámerne v období, keď sú prípravy na novembrové komunálne voľby v plnom prúde. Kandidáti na jednotlivé posty zrejme oslovia voličov svojím programom. Súčasne je veľké nebezpečenstvo, že sa objavia falošné správy, ktoré budú zamerané na dezinformáciu a pomýlenie.

Zabrániť šíreniu falošných správ nedokážeme, avšak vieme minimalizovať ich vplyv. Najlepší spôsob je, ak si sami overíme prijaté informácie resp. keď ich získame priamo od človeka, ktorého sa to týka. Vzhľadom na blížiace sa komunálne voľby je prospešné zúčastniť sa na predvolebných diskusiách s kandidátmi a sústrediť sa na to, čo o sebe hovoria a nie na to čo o druhom tvrdia.   

Eugen Szabó, primátor mesta


 
 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka