Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Image.ashx.jpeg

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.
Podmienky pre uchádzača:
-  štátny obč ...viac...

Zverejnené 26.11.2018 -kz-


 

Obchodná verejná súťaž - Realizácia stavby s názvom Vonkajší zážitkový bazén Vytlačiť
 

VADAŠ s.r.o. ,  Pri Vadaši 2, P.O.Box 20, 943 01  Štúrovo, IČO: 34 136 215

vyhlasuje  OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

(podľa § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obch. Z.)

 

Realizácia stavby s názvom Vonkajší zážitkový bazén

 

1.1 Spôsob získania súťažných podkladov

 

Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá si od  vyhlasovateľa súťaže vyžiada mailom súťažné podklady na adrese sekretariat@vadas.sk. Následne vyhlasovateľ zašle na uvedenú e-mailovú adresu súťažné podklady. Do mailu treba uviesť nasledovné údaje navrhovateľa:

 • Pre fyzické osoby podnikateľa meno, priezvisko, IČO, DIČ, IČ DPH ak je platiteľom DPH
 • Pre právnické osoby obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH ak je platiteľom DPH

 

Za prípadné problémy s odosielaním a doručovaním mailov na strane navrhovateľa vyhlasovateľ neberie na seba zodpovednosť. Navrhovateľ môže požiadať vyhlasovateľa o zaslanie súťažných podkladov do 26.11.2018.

 

1.2 Spôsob a lehota na podávanie súťažnej ponuky

Ponuky sa predkladajú v slovenskom resp. českom jazyku doporučenou poštou, kuriérom, prípadne osobne na sekretariáte vyhlasovateľa súťaže na adrese VADAŠ s.r.o., Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo, budova hotela Thermal. Lehota na predkladanie ponúk: 3.12.2018 do 12:00 hod.

 

V Štúrove, dňa 31.10.2018               

 

Vadaš logo.png                       

 


 
 
 • Verejná vyhláška - Dodatočná legalizácia stavby: Rozšírenie otvoru v bytovom dome

  O z n á m e n i e  o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania na 03. januára (štvrtok) o 13:00 hod., so stretnutím na Stavebnom úrade v Štúrove, Pri colnici č. 2

  3.12.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka