Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mesto Štúrovo

CO - PRÍPRAVA NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOCVytlačiť
 

 

CO - PRÍPRAVA NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOC

Téma: Zásady správania sa pri mimoriadnych udalostiach

   Na základe prílohy č. 1 k vyhláške MV SR č. 523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany, mimoriadne udalosti sú:
1) živelné pohromy (povodne a záplavy, krupobitia, následky víchrice, zosuvy pôdy, snehové kalamity a lavíny, rozsiahle námrazy, zemetrasenia)
2) havárie (požiare a výbuchy, úniky nebezpečných látok, prípravkov a odpadov, ropných produktov s následným kontaminovaním územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemných vôd, poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariadení a diaľkovodov)
3) katastrofy (veľké letecké, železničné, lodné a cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok, havárie jadrových zariadení, porušenie vodných stavieb)
4) teroristické útoky (sú to napadnutia objektov sústreďujúcich spravidla väčšie množstvo osôb s cieľom spôsobiť straty na životoch, zdraví a majetku, spôsobiť strach a paniku obyvateľstva, môžu byť použité konvenčné zbrane a prostriedky obsahujúce chemické, biologické a rádioaktívne látky a materiály).
Ad 1)Územie postihnuté účinkami živelnej pohromy je charakterizované:
- postihnutím veľkého počtu osôb, ktoré sú bez prístrešia a základných životných potrieb, šokované, zranené alebo usmrtené,
- zničením a poškodením budov, priemyselných objektov, mostov, narušením dopravy, zničením kultúrnych pamiatok a chránených prírodných útvarov,
- miestnymi a plošnými závalmi ulíc, poškodením pozemných komunikácií,
- poškodením rozvodných sietí a ich zariadení,
- vznikom požiarov,
- zatopením objektov a zaplavením rozsiahlych území,
- postihnutím veľkého počtu zvierat, zničením a narušením porastov, lesov a pôdy,
- zhoršením hygienických podmienok, vznikom a šírením infekčných ochorení,
- celkovým narušením života, životného prostredia a obmedzením výroby.
Ad 2) Územie postihnuté účinkami havárie je charakterizované:
- postihnutím a ohrozením osôb, ovzdušia, zvierat, terénu, vody a potravín,
- zhoršením hygienických podmienok, vznikom a šírením infekčných ochorení.
Ad 3) Územie postihnuté účinkami katastrofy je charakterizované:
- postihnutím a ohrozením osôb, ovzdušia, zvierat, terénu, vody a potravín,
- zhoršením hygienických podmienok, vznikom a šírením infekčných ochorení,
- narušením života, výroby a životného prostredia.
Ad 4) Priestor postihnutý účinkami teroristického útoku je charakterizovaný:
- usmrtením, zranením a ohrozením veľkého počtu osôb,
- kontaminovaním ovzdušia, vody, potravín a terénu,
- vznikom paniky postihnutého i nepostihnutého obyvateľstva,
- vznikom značných materiálnych škôd a strát a pod.

V rámci všeobecných zásad činnosti pri ohrození treba:
► si uvedomiť, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku,
► pamätať na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni,
► rešpektovať informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a televízie,
► nerozširovať poplašné a neoverené správy,
► nepodceňovať vzniknutú situáciu a zachovať rozvahu
► netelefonovať zbytočne,
► pomáhať ostatným,
-2-
► dodržiavať pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďalších záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a obce (mesta)

V rámci činnosti v oblasti ohrozenia povodňami a záplavami
1) pred ohrozením je dôležité:
► vytypovať si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
► hodnotné veci z prízemných priestorov umiestniť do vyššieho poschodia,
► pripraviť si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,
► pripraviť si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
► ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripraviť ho na použitie,
► pripraviť sa na evakuáciu osôb, zvierat,
► upevniť veci, ktoré by mohla odniesť voda,
► pripraviť si evakuačnú batožinu

2) v období povodní a záplav je potrebné:
► opustiť ohrozený priestor,
► telefonovať len v prípade tiesňového volania,
► v prípade vyhlásenia evakuácie rešpektovať pokyny členov evakuačnej komisie,
► v prípade časovej tiesne sa okamžite presunúť na vytypované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
► nešíriť paniku, nerozširovať neoverené správy,
► pri akejkoľvek činnosti zachovávať kľud a rozvahu!


3) po povodniach a záplavách treba:
► nechať si skontrolovať stav obydlia (statickú narušenosť, obývateľnosť), rozvodov energií (plyn, elektrickú energiu), stav kanalizácie a rozvod vody,
► zabezpečiť likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín – riadiť sa pokynmi hygienika,
► informovať sa o miestach humanitárnej pomoci,
► kontaktovať príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd


Činnosť pri nutnosti urýchleného opustenia ohrozeného priestoru.
V prípade, ak je potrebné rýchlo opustiť priestor ohrozenia, alebo sa nachádzame v uzatvorených priestoroch, je potrebné vykonať nasledovné opatrenia:
► uzatvoriť prívod plynu, vody a elektriny,
► pripraviť si a zobrať so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod.
► uzamknúť byt,
► presvedčiť sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,
► v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomáhať im,
► sledovať rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď., kde sa dozvieme informácie o možnom ohrození,
► dodržiavať pokyny osôb, ktoré zabezpečujú evakuáciu,
► vždy zachovávať rozvahu!


-3-
Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny:  pre deti do 25 kg , pre dospelých do 50kg.
V batožine by nemali chýbať:
- osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov,
- osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
- základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,
- predmety osobnej hygieny a dennej potreby,
- náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
- prikrývka, spací vak,
- vrecková lampa, sviečka a zápalky,
- mobilný telefón,
- pre deti pribalená hračka

Zásady prvej pomoci:
Prvá pomoc je súbor opatrení, ktoré môžu zachrániť život, zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu, a urýchliť zotavenie.

V rámci prvej pomoci je potrebné:
► bez ohrozenia vlastného života zistiť čo sa stalo,
► ako prvého vždy ošetriť najviac postihnutého,
► zabezpečiť privolanie lekára, sanitky alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia.

Pri poskytovaní prvej pomoci je nevyhnutné
► zastaviť život ohrozujúce krvácanie,
► pri bezvedomí – zaistiť voľnosť dýchacích ciest,
► pri zástave dýchania – poskytnúť umelé dýchanie,
► pri zástave srdca – poskytnúť nepriamu masáž srdca,
► pri šoku – zabezpečiť prikrytie, ležanie rovno, nohy trochu podložiť a zavolať lekára.

Pamätajme na to, že
► nepotrebujeme osobitné vybavenie, ale improvizujme,
► nepreceňujme svoje sily, neohrozme seba samého,
► nehýbme s postihnutým viac, ako je nevyhnutné !

Ďalšie informácie v prípade potreby o mimoriadnej udalosti a o pripravených opatreniach je možné získať:

- od svojho zamestnávateľa,
- od obecného úradu,
- od Obvodného úradu, odboru civilnej ochrany a krízového riadenia Štúrovo
      č. tel. : 036 / 7511 795

Dôležité telefónne čísla tiesňového volania:
Integrovaný záchranný systém   112
Požiarnici a dopravné nehody  150
Cestná havarijná služba   154
Záchranná zdravotná služba   155
Polícia      158


 
 
 • Výzva na doplnenie žiadosti a rozhodnutie o prerušení konania vo veci "Umiestnenie balkónov - bytový dom, č.p. 1552/26"

  19.9.2017 viac
 • Rozhodnutie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č.2/2017 Územného plánu mesta Štúrovo"

  11.9.2017 viac
 • SKC foundry s.r.o. - žiadosť o vydanie integrovaného povolenia

  30.8.2017 viac
 • GREEN PARK ŠTÚROVO - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania - stanovisko mesta

  15.5.2017 viac
 • Oznámenie o zaslaní zámeru navrhovanej činnosti - "GREEN PARK ŠTÚROVO"

    Zámer navrhovanej činnosti je taktiež zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/green-park-sturovo   

  3.5.2017 viac
 • Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňo

  27.3.2017 viac

Dnes má službu:

Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo

036-752 2283

ďalšie dni

Nedeľa 24.9.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
Sobota 30.9.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka