Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mesto Štúrovo

Daň z nehnuteľností po dedičskom konaní - čo by mal daňovník (dedič) vedieťVytlačiť
 

Oznámenie Mestského úradu v Štúrove

 

Daň z nehnuteľností po dedičskom konaní- čo by mal daňovník (dedič) vedieť

 

Vážení občania!

     Od 1. 1. 2015  podľa § 18 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov pri  nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

     Priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností je (dedič) daňový subjekt povinný podať najneskoršie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Dedič musí podať priznanie aj v tom prípade, ak zdedenú nehnuteľnosť hneď predal!  

    Ak daňovník nepodá priznanie v ustanovenej lehote správca dane uloží pokutu ( 5 € - 3000 €). Ak nepodá priznanie na  výzvu  správcu dane, správca  dane uloží  pokutu ( 10 € - 6000 €).

      Pokiaľ  ide o  vyrubenie dane z  nehnuteľností,  správca  dane  vyrubí  dedičovi  (alebo pri dohode spoluvlastníkov zástupcovi, ktorý podá  priznanie k dani z nehnuteľností) rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností začínajúc mesiacom, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť , až do konca  príslušného zdaňovacieho obdobia v prípade, ak nevyrubil daň z nehnuteľností poručiteľovi dedenej nehnuteľnosti na príslušný kalendárny rok podľa stavu k 1. januáru.

     V praxi to  znamená, že ak poručiteľ zomrel napr. 2. 2. 2015 a právoplatné osvedčenie o dedičstve bolo vydané napr.  2. 7. 2015, dedičovi, ktorý zdedil nehnuteľnosť v katastrálnom území Štúrovo, (byt, rodinný dom, pozemky,...) vzniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností  k  1. augustu 2015 (1. deň mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti). Dedič je v tomto prípade povinný podať priznanie  k dani  z  nehnuteľností  najneskôr  do  31. augusta 2015.  Správca  dane  v tomto prípade na základe podaného priznania  vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane z nehnuteľností dedičovi (prípadne spoločnému zástupcovi) od 1. augusta do 31.12.2015, t.j. na 5 mesiacov.

     Tlačivá k priznaniu dane  z nehnuteľností sú k dispozícií na Mestskom úrade, na prízemí č. dverí 3.  K priznaniu treba priložiť 1 fotokópiu právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

 

                                                                                  -  Oddelenie financií, plánovania a správy MP -

                                                                                                - Úsek dane z nehnuteľností pre FO -


 
 
 • Oznámenie o začatí územného konania - MAGASPART Štúrovo

  26.5.2017 viac
 • Rozhodnutie - prerušenie územného konania - "Kanalizácia v obci Mužla"

  17.5.2017 viac
 • GREEN PARK ŠTÚROVO - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania - stanovisko mesta

  15.5.2017 viac
 • Oznámenie o zaslaní zámeru navrhovanej činnosti - "GREEN PARK ŠTÚROVO"

    Zámer navrhovanej činnosti je taktiež zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/green-park-sturovo   

  3.5.2017 viac
 • Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňo

  27.3.2017 viac

Dnes má službu:

Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo

036/7494950

ďalšie dni

Nedeľa 28.5.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
Sobota 3.6.
Lekáreň Maja
Hlavná 49,
Štúrovo
036-752 2506
Nedeľa 4.6.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka