Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – zamestnanec stavebného úraduVytlačiť
 

Mesto Štúrovo, Nám Slobody č. 1, 943 01  Štúrovo

Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o uvoľňovanom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Štúrove : 

Názov pracovného miesta:    zamestnanec stavebného úradu

Miesto výkonu práce:            Mestský úrad Štúrovo, Mesto Štúrovo

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok

Základná charakteristika pracovného miesta:

Koordinovanie, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku. Koncepčná a rozhodovacia činnosť v povoľovacom konaní v stanovenom rozsahu vrátane priestupkovej a kontrolnej činnosti vo vymedzenom rozsahu a to najmä:

 • Povoľovať stavby a povoľovať zmeny umiestnenia stavieb
 • Vydávať povolenia na odstránenie stavieb
 • Vydávať povolenia na terénne úpravy
 • Vyhotovovať písomné vyjadrenia pre špeciálne stavebné úrady, overovať splnenie podmienok vydaných územných rozhodnutí
 • Povoľovať stavby a ich zmeny počas realizácie, povoľovať zmeny dokončených stavieb
 • Vykonávať kolaudácie stavieb a zmeny v užívaní stavieb
 • Povoľovať stavebné úpravy, udržiavacie práce a drobné stavby, pri ktorých nie je postačujúce ohlásenie
 • Povoľovať predčasné užívanie stavieb, dočasné užívanie stavieb so skúšobnou prevádzkou
 • Nariaďovať nevyhnutné úpravy na stavbách a údržbu stavieb
 • Nariaďovať opatrenia na susedných pozemkoch
 • Nariaďovať odstránenie nedostatkov a opatrenia na stavbách na základe výkon štátneho stavebného dohľadu
 • Prejednávať priestupky a správne delikty za porušenie stavebného zákona
 • Vykonávať štátny stavebný dohľad
 • Prejednávať sťažnosti a podnety v oblasti stavebného poriadku
 • Poskytovať informácie v zmysle platnej legislatívy
 • Vydávať povolenia na reklamné stavby
 • Viesť územné konanie a vydávať územné rozhodnutia

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa so zameraním na stavebníctvo
 • osobitný kvalifikačný predpoklad v zmysle vyhlášky č. 547/2003 Z. z. o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu výhodou
 • počítačové znalosti: práca na PC - Word, Excel, Outlook
 • vodičský preukaz

Ďalšie kritériá a osobnostné požiadavky na kandidáta:

 • bezúhonnosť samostatnosť, zodpovednosť, ústretovosť, komunikatívnosť

Orientácia v zákonoch:

 • zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
 • predpisov vyhláška 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
 • vyhláška 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov k prihláške:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis,
 • motivačný list (odporúča sa uviesť aj e-mail a telefónny kontakt)
 • kópia dokladu o vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení neskorších predpisov.

Platové podmienky: podľa príslušných ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Predpokladaný termín nástupu:  01.05.2018 resp. podľa dohody

Vybraní uchádzači budú informovaní o termíne osobného stretnutia telefonicky alebo  elektronicky. Pri pohovore je potrebné predložiť čestné prehlásenie o bezúhonnosti.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor, tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 

Prihlášky s požadovanými dokladmi prosíme adresovať resp.doručiť 20.04.2018 do 14.00h na adresu:     

Mestský úrad  Štúrovo,  Nám. slobody č. 1,  943 01 Štúrovo 

alebo

na e-mail kontaktnej osoby: eva.molnarova@sturovo.sk 

 

V prípade doručovania prihlášky je obálku potrebné označiť textom:

„Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – zamestnanec stavebného úradu“

Štúrovo, dňa: 11.04.2018                  

 

Ing. Eugen Szabó v.r.

                                                                                     primátor mesta

i_4361905.png


 
 

Oznámenie Mestského úradu Štúrovo

OZNÁMENIE
Oznamujeme Váženým spoluobčanom, že
dňa 18. decembra 2018 (utorok) od 14.00 hod
bude budova mestského úradu zatvorená.
 
                                  ...viac...

Zverejnené 13.12.2018 -org-


 

Mestská knižnica v Štúrove bude zatvorená

atlatszo_hatter új logo legkisebb.png


Milí  čitatelia!
Mestská knižnica v Štúrove bude zatvorená od 27. decembra do 31. decembra 2018.
Posledný deň na požičanie: 21. december, piatok.
Otvorenie: 2. január 2019 ...viac...

Zverejnené 12.12.2018 -knižnica- Vyprší o 19 dní.


 

HARMONOGRAM ZBERU ODPADU 2019

DSC06484 OK - web.JPG

Vážení obyvatelia a majitelia rodinných domov,
Touto cestou by sme Vás chceli informovať, že harmonogramy zberu odpadu pre rok 2019 Vám budú doručené do Vašich poštových schránok v priebehu mes ...viac...

Zverejnené 6.12.2018 -kz-


 

Oznam - štatistické zisťovanie RÚ

Štatistické zisťovanie RÚ.png

Oznamujeme obyvateľom Mesta Štúrovo, že v období od 10. decembra 2018 do 31. decembra 2018 sa uskutoční štatistické zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.
V tomto období vybrané domá ...viac...

Zverejnené 7.12.2018 -kz- Vyprší o 18 dní.


 

Pozvánka na MZ - 13.12.2018

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo konané dňa 13.12.2018
viac...

Zverejnené 6.12.2018 -org-


 

Advent v Štúrove 2018

advent_2018.jpg

ADVENT V ŠTÚROVE 2018
2. december 2018 – 23. december 2018
Tak, ako každý rok, aj tento rok bude pešia zóna počas adventného a vianočného obdobia krásne vyzdobená. K tradičnej vianočnej ...viac...

Zverejnené 29.11.2018 -kz-


 

Poradenstvo pre fyzické a právnické osoby v oblasti poľnohospodárstva - informácia

Vážený pán, vážená pani,
dovoľte mi, aby som sa Vám v prvom rade predstavil, volám sa Zsolt Cserge. V spolupráci s Agrárnou komorou Slovenska so sídlom v Dunajskej Strede sa pustil program „Obe ...viac...

Zverejnené 23.11.2018 -kz-


 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

images.png

Zverejnené 11.11.2018 -lh-


 

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
viac...

Zverejnené 31.10.2018 -org- Vyprší o 92 dní.


 

Nánanská cesta - aktuálne informácie

86f4e1f71ec2a0f6333cf4689e336ab4.jpg

ÚPLNÁ UZÁVIERKA NÁNANSKEJ CESTY
Vážená cestujúca verejnosť, milí obyvatelia!
Oznamujeme Vám, že z dôvodu realizácie rekonštrukčných prác bude štátna cesta I/76 – Nánanská cesta  ÚPLNE U ...viac...

Zverejnené 3.7.2018 -kz-


 

Primátorský uhol pohľadu - Bilancovanie výsledkov práce

Súčasťou každého volebného obdobia by malo byť aj bilancovanie vykonanej práce a dosiahnutých výsledkov. Preto mi dovoľte, priblížiť Vám môj pohľad na niektoré výsledky, ktoré z pohľadu rozvoja mesta ...viac...

Zverejnené 8.10.2018 -kz-


 

POĎ S NAMI DO ŠKOLY BUSOM ZDARMA!

2018_2019 plagát ARRIVA, MHD_SK_001.png

Vážení rodičia!
V školskom roku 2018/2019 mesto Štúrovo opäť odštartuje projekt zameraný na bezplatné cestovanie žiakov základných škôl v Štúrove. Našim projektovým partnerom je dopravná spoloč ...viac...

Zverejnené 15.8.2018 -kz-


 

Poliklinika v Štúrove v spolupráci s mestom Štúrovo - O Z N A M U J E

poliklinika_image_001.JPG


Poliklinika v Štúrove v spolupráci s mestom Štúrovo
O Z N A M U J E
občanom, že Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast na Poliklinike NSK Štúrovo v zmysle Zákona č. 576/2 ...viac...

Zverejnené 26.7.2018 -lh-


 

Primátorský uhol pohľadu - Bytová politika mesta

Charakteristickým znakom bytovej situácie na Slovensku je, že vyše 90% bytov je v súkromnom vlastníctve a iba zlomok bytov je vo vlastníctve štátu a miestnej samosprávy. V iných štátoch EU obce a štát ...viac...

Zverejnené 11.7.2018 -kz-


 

OCENENIE MNOHONÁSOBNÝCH DARCOV KRVI JANSKÝMI PLAKETAMI

Odovzdávanie Janského plakiet DSCN9813 -OK- web.JPG

Dňa 5. júna 2018 sa v reštaurácii Thermal konalo tradičné ocenenie darcov krvi. Za mnohonásobné darovanie krvi a za záchranu života bolo Janskými plaketami ocenených celkom 22 dobrovoľných darcov s tr ...viac...

Zverejnené 4.7.2018 -kz-


 

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

uwaga.png

Informácia je určená všetkým chovateľom ošípaných nárazníkovej zóny AMO v okrese Nové Zámky, ktorá zahŕňa tieto obce: Bajtava, Belá, Bíňa, Bruty, Gbelce, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný ...viac...

Zverejnené 16.5.2018 -lh-


 

Primátorský uhol pohľadu: Mesto hospodári dobre

Pri hodnotení uplynulého obdobia na prelome rokov, sme už predvídali, že 2017 sa zaradí medzi úspešné roky aj z ekonomického hľadiska. Zmeny zavedené v predošlom období začali prinášať svoje ovocie. H ...viac...

Zverejnené 12.4.2018 -kz-


 

Dotazník k vypracovaniu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Štúrovo

   Vážení občania, Oddelenie sociálne, bytové, kultúry, zdravotníctva a školstva sa v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Štúrovo na obdobie 2018-2023 obracia na Vás s prosbou o ...viac...

Zverejnené 26.1.2018 -lh-


 

Primátorský uhol pohľadu - Rekonštrukcia Nánanskej cesty sa stane realitou

Rekonštrukcia Nánanskej cesty sa stane realitou
Približne pred rokom došlo k výraznému obratu vo veci rekonštrukcie Nánanskej cesty, keď na Ministerstve dopravy a výstavby SR padlo rozhodnutie ...viac...

Zverejnené 5.2.2018 -kz-


 

Primátorský uhol pohľadu - Zmena územného plánu mesta

Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí, konanom v posledný novembrový deň, prerokovalo a schválilo zmeny Územného plánu mesta. Posledná zmena územného plánu bola vykonaná ešte v roku 2 ...viac...

Zverejnené 4.12.2017 -kz-


 

ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU

Snímka.PNG

Zverejnené 1.12.2017 -lh-


 

Pokládky optických káblov v Štúrove

home-appliance-repair-services-1.jpg

 
Mestský úrad Štúrovo oznamuje obyvateľom mesta, že v záujme zrýchlenia internetového spojenia spoločnosť Slovak Telekom realizuje v termíne od 7. augusta do 26. októbra 2017 uloženie optickýc ...viac...

Zverejnené 7.8.2017 -kz-


 

Preventívna činnosť v rámci ochrany proti požiarom – rodinné domy

oznam.jpg

Vážení obyvatelia a majitelia rodinných domov!
Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle §15 a §23  zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi je mesto povinné venovať sa  preventívnej čin ...viac...

Zverejnené 3.7.2017 -kz-


 

Upozornenie občanom

i_4510902.png

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nových Zámkoch upozorňuje občanov na prípady podvodov, ktoré sa v poslednej dobe vo zvýšenej miere vyskytujú v okrese Nové Zámky a ktorých sa dopúšťajú neznámi ...viac...

Zverejnené 13.6.2017 -kz-


 

Mesto Štúrovo sa zapojilo do projektu na posilnenie dunajskej kultúrnej identity

DANUrB Logo.jpg

 
Medzinárodný projekt DANUrB (DANube Urban Brand) je zameraný na vytvorenie regionálnej siete prostredníctvom cestovného ruchu a vzdelávania za účelom posilniť dunajskú kultúrnu identitu a sol ...viac...

Zverejnené 15.3.2017 -kz-


 

Informácia širokej motoristickej verejnosti o dopravno–bezpečnostnej situácii na cestách okresu Nové Zámky

logo2.png

 
     Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Nových Zámkoch na základe zhoršujúcej sa dopravno-bezpečnostnej situácie na cestách v okrese Nové Zámky zaslalo upozornenie pre širokú verejnosť, ...viac...

Zverejnené 19.12.2016 -kz-


 

Odporúčaný postup pri náleze podozrivej zásielky

bigstock-Exclamation-Mark-40472260.jpg

 
Vážení občania,
  v zmysle pokynu odboru krízového riadenia Okresného úradu Nové Zámky
Vás v prílohe č.1 informujeme o odporúčanom postupe pri náleze podozrivej zásielky.
...viac...

Zverejnené 5.12.2016 -kz-


 

OOCR Podunajsko - Turistické informačné centrum Štúrovo

podunajsko logo - web.jpg

 
Na území mesta Štúrovo má svoje sídlo aj nedávno založená oblastná organizácia cestovného ruchu PODUNAJSKO-DUNAMENTE, ktorá zahájila svoju činnosť na konci minulého roka.
Zakladateľmi ...viac...

Zverejnené 19.7.2016 -kz-


 

Upozornenie pre občanov

Snímka.JPG

 
Mestská polícia Štúrovo upozorňuje širokú verejnosť, že v poslednej dobe zaregistrovala pokus o vylákanie peňazí od starších ľudí, a to tým spôsobom, že im zatelefonuje údajne ich rodinný prí ...viac...

Zverejnené 8.6.2016 -kz-


 

Záverečné stanovisko pre plán „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“

Oznámenie pre občanov
 
Záverečné stanovisko pre plán „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“ ktorý bol schválený  na  zasadnutí
čí s l o OU ...viac...

Zverejnené 11.1.2016 -lh-


 

CO - PRÍPRAVA NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOC

COSK.png

Civilná ochrana
   V zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov Mestský úrad v Štúrove informuje verejnosť ako sa správať v prípade vzniku mimori ...viac...

Zverejnené 28.3.2012 -lh-


 
 • Verejná vyhláška - Dodatočná legalizácia stavby: Rozšírenie otvoru v bytovom dome

  O z n á m e n i e  o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania na 03. januára (štvrtok) o 13:00 hod., so stretnutím na Stavebnom úrade v Štúrove, Pri colnici č. 2

  3.12.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka