Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

sklo

SKLO

Potraviny sú balené v rôznych druhoch a typoch obalov, ktoré sa po spotrebovaní ich obsahu stávajú nepoužiteľné, nepotrebné a predstavujú odpad. Ale nie je to pravda. Z nášho pohľadu je to odpad, ale na druhej strane na tieto odpady čakajú spracovatelia, pre ktorých znamenajú vstupnú surovinu do ich výrobných procesov.

Pre niektoré domácnosti sa po použití týchto potravín sklenené obaly nestávajú odpadom. Opätovne ich používajú ako obaly pre svojpomocne vyprodukované potraviny, ako je zelenina a ovocie. Sklenené obaly z nápojov používajú pri výrobe domácich sirupov, domáceho vína, pri uskladnení mlieka a pod. Sklenené obaly zo zaváranín opätovne používajú na zaváranie ovocia a zeleniny.

(Obr.1 Opätovné použitie sklenených obalov na zaváranie potravín)

Sklenené obaly sú z hľadiska ďalšieho použitia veľmi výhodné, pretože ich môžeme použiť 15 – 75 krát. Samozrejme pokiaľ nedôjde k poškodeniu obalu, ktorý je možné recyklovaním zhodnotiť, čím predídeme zhromažďovaniu odpadu na skládkach komunálneho odpadu.

Na obr.2 sú značky doplnené o číselný a písomný znak, pre označovanie sklenených obalov.

(Obr.2 Písmená a značky upresňujú, o aký druh obalov sa jedná)

Pri sklenených obaloch, ako vidíme na obr.2, sa používajú písmená GL. Pôvod označenia pochádza z anglického názvu GLASS – Sklo. Číselné označenia upresňujú, o aký sklenený obal konkrétne ide.

U obalov zo skla sú číselnými znakmi upresnené farby:

Sklo
Materiál Číselné označenie
Bezfarebné sklo 70
Zelené sklo 71
Hnedé sklo 72

Ďalej sa stretávame so sklenenými obalmi z viacerých materiálov, ktoré je možné od seba oddeliť a nazývajú sa kompozity. Označujú sa písomným znakom C a skratkou materiálu, ktorý na obale prevažuje (ktorý prevláda).

Kompozity "C"
Materiál Číselné označenie
Sklo/plasty 95
Sklo/hliník 96
Sklo/cínový plech 97
Sklo/rôzne kovy 98

Metodický postup separácie sklenených obalov

Po zakúpení potravín, ktoré majú použitý obalový materiál „sklo“, alebo sú to výrobky zo skla, nás čaká úloha, ktorou pomôžeme šetriť prírodné zdroje životného prostredia, zdravie obyvateľstva, ale aj krásu prírody a nazývame to triedením (separáciou). Na diagrame si môžeme ukázať životný cyklus skla vo všeobecnom ponímaní. Môže to byť sklenená fľaša, pohár, váza, džbán a pod.

Pri postupe, ako čo najúčinnejšie dosiahnuť separáciu skla sa môžeme riadiť diagramom.

Čo robiť so sklenenými obalmi, ktoré nie sú zálohované a stávajú sa pre obyvateľov nepotrebné, čiže odpadom? V prvom rade sú to obaly, ktoré môžu obsahovať aj iné materiály, ktoré je potrebné pred umiestnením do zberných nádob odstrániť.

Na fľašiach od alkoholu ako vidíme na obr.3, sú to kovové krúžky, ktoré slúžia ako poistka a ostávajú po otvorení na fľaši.

(Obr.3 Použitý sklenený obal s kovovým uzáverom a poistným krúžkom)

Na odstránenie je potrený ostrejší predmet, napr. nožík, vidlička, lyžička, ktorým sa dostanete pod poistný krúžok a natočením predmetu alebo odďaľovaním od obalu dôjde k roztrhnutiu poistného krúžku.

Tým sme odstránili z obalu nežiadúci materiál. Ako príklad si môžeme uviesť aj časti kovových obalov (alobal) na fľašiach od šampanského, ktoré je tiež potrebné odstrániť. Sklenené obaly s umelohmotnými uzávermi je tiež potrebné zbaviť cudzorodých pozostatkov.

Nakoniec aj samotný uzáver predstavuje materiál, ktorý je potrebné oddeliť od obalu a umiestniť do zbernej nádoby. Na pivových fľašiach je to kovový vrchnák (obr.4).

(Obr.4 Pivový vrchnák)

Na jogurtových obaloch (obr.5) sa nachádza vrchnák z kovu, ktorý je potrebné odstrániť a neumiestňovať do nádoby pre sklenené obaly, ale pre kovy.

(Obr.5 Sklenený obal od jogurtu s kovovým uzáverom)

Na sklenených obaloch sa nachádzajú spresňujúce informačné značky. Napríklad: jogurty sa nebalia len do umelohmotných obalov, ale aj do sklenených, ako sme uviedli vyššie.

Na takýchto obaloch sa nachádzajú informačné značky (obr.6), ktoré nás informujú o tom, že použitý obal patrí do zbernej nádoby – prvá značka zľava.

Druhá značka nás informuje, že je možné obal opätovne použiť (recyklovať) súčasne s označením, že sa jedná o výrobok z viacerých materiálov (C) a najväčšie zastúpenie  má sklo (GL).

Tretia značka nás informuje o zelenom bode, to znamená, že spoločnosť, ktorá výrobok uviedla na trh a ktorý vyrobila sa zapája do separácie použitých obalov zo svojich výrobkov.   

(Obr.6 Informačné označenie skleneného obalu pre jogurty)

Po odstránení pozostatkov iných materiálov je vhodné sklenené obaly vypláchnuť, aby v zberných kontajneroch nedochádzalo k rozmnožovaniu hmyzu a hlodavcov.

Na obrázku na ľavo sa nachádza znečistený sklenený obal od jogurtu a na pravo čistý obal, ktorým hmyz a hlodavce neupútate.

Stačí 1dcl vlažnej vody na hrubé opláchnutie a potom ešte 1dcl na čisté opláchnutie. Samozrejme je potrebné posúdiť, o aký veľký obal sa jedná a ako je veľmi znečistený.

(Obr.6 Na ľavo znečistený obal, na pravo čistý sklenený obal)

Predstavte si, že by ste použitý obal od ovocného sirupu alebo vína nechali v domácnosti len tak.

V priebehu jedného, dvoch dní by sa vám nasťahovali malé mušky, ktoré by sa rozmnožovali a narušovali vám súkromie. Presne to isté by sa dialo v zbernej nádobe, pokiaľ by ste obal nevypláchli.

Začal by sa rozmnožovať hmyz, hlodavce by obskakovali okolo zberných nádob, pretože by si zvykli na príjem potravy. Znepríjemňovali by ste životné prostredie nielen sebe, ale aj ostatným obyvateľom.

Pri umiestňovaní vyseparovaného komunálneho odpadu do zberných nádob by ste sa obávali, či na vás nevyskočí nejaká háveď . Nie je to veľmi príjemný pocit.

Práve umývaním a vyplachovaním môžeme takýmto neželaným situáciám predísť.

zdroj: internet

 

 


 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka