Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

objemný odpad

OBJEMNÝ ODPAD

Veľkoobjemový odpad predstavuje nepotrebné, opotrebované, zastarané veci, ktorých sa občania chcú a potrebujú zbaviť. Sú to veci, ktoré majú väčšie rozmery ako klasické veci – veď to vyplýva aj z názvu. Jedná sa o veci, ktoré neviete umiestniť do 120 l zberných nádob, prípade domovej výstavby (obr.1a) a do zberných nádob 1100 l v bytovej výstavby (obr.1b). 

   

 Obr.1a Posteľ pri 120 l zbernej nádobe               Obr.1b Kreslo pri 1100l zbernej nádobe

Na obr.2a – 2g si uvedie niekoľko vecí, ktoré patria do veľkoobjemového odpadu. 

  

Obr.2a Nábytok                                                          Obr.2b Okná

  

Obr.2c Kreslá                                                            Obr.2d Dvere

  

Obr.2e WC                                                                 Obr.2f Radiátory

                                                Obr.2g Stoličky 

Mesto je povinné zavedením vhodného systému zberu odpadov zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov. 

Pokiaľ nie ste dostatočne informovaný o termínoch a možnostiach zberu veľkoobjemového odpadu, navštívte mestský úrad, oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy a požiadajte ich o informácie. 

Predtým ako sa Váš nábytok, stoly, stoličky, police, radiátory, kreslá ...., stali nepotrebnou vecou, pouvažujte nad možnosťami ako ich životnosť predĺžiť. Samozrejmosťou je, že tieto veci nesmú byť veľmi poškodené, čo je z Vašej strany príčina, prečo sa stali odpadom. 
Uvedieme niekoľko možností, ktorými môžete životnosť vecí predĺžiť. 

Rodina

Rodiny, ktoré pochádzajú z viacero súrodencov majú možnosť poskytnúť neopotrebované veci členom svojej rodiny. Opýtajte sa všetkých súrodencov, bratrancov, sesterníc či nepotrebujú skriňu, policu, radiátor .... Niektorým sa tieto veci môžu zísť napr. na chate, v altánku. Možno niektorý poskytujú ubytovanie a uvítajú výmenu opotrebovaných vecí za novšie. 

Priatelia a známi

Ďalšou skupina tvorí okruh kamarátov a známych. Určite by to mali byť známi, ktorí to pochopia, keď sa ich opýtate, či takéto veci nepotrebujú. Treba, ale zvážiť, že koho oslovíte, aby nedošlo k situácii, že si budú myslieť, že ich považujete za rodinu s finančnými problémami. 
 
Rómski spoluobčania

Skupina rómskych spoluobčanov patrí medzi tých, ktorí veľmi radi uvítajú tieto veci. Nepočítajte s tým, že od tejto skupiny obyvateľov dostanete nejaká peniaze a zarobíte. Obyvatelia menších obcí to majú jednoduchšie. Poznajú sa navzájom a osloviť niekoho nie je taký problém ako vo veľkomestách, kde obyvatelia poznajú možno len svojich susedov. Stretávame sa, že rómski občania pravidelne navštevujú zberné nádoby, v ktorých sa prehrabávajú a zbierajú pre nich užitočné veci. Pokiaľ kreslo bude použiteľné tak si ho určite zoberú. 

Charita 

Ďalšou možnosťou je poskytnúť tieto veci na charitu. Nesnažte sa oklamať týchto ľudí tým, že im pošlete, alebo donesiete pozbíjanú skrinku. Veci nesmú byť veľmi znehodnotené. Oni očakávajú pomoc a nie oklamanie. Vy sa tým zbavíte nepotrebného veci, ale ani majú starosť naviac. Predstavte si ako by ste sa cítili Vy, keď by ste očakávali pomoc a naopak by ste zistili, že Vás niekto zneužil. V prípade, že neviete, kde sa charity nachádzajú a čo im môžete darovať, použite internet a do vyhľadávača zadajte slovo „charita“. Kontaktujte sa na konkrétnej adrese a pracovníci Vás usmernia akým spôsobom máte ďalej pokračovať. 

Keď došlo k situácii, že sa Vám znehodnotil nábytok, stolička, polica ..., a máte možnosť umiestnenia do areálu spoločnosti KSOH Štúrovo a.s. alebo si objednať túto službu u tejto spoločnosti na vlastné náklady. Sú možnosti a spôsoby ako zhodnocovať veľkoobjemový komunálny odpad. Zabráňme spoločne takýmto situáciám ako vidíte na obr.3a až obr.3d. 

              Obr.3a Vyhodené kreslo                                          Obr.3b Vyhodené matrace        

Tieto kreslá a matrace nepatria do prírody! 

           

Obr.3c Umiestnený odpad pri zberných kontajneroch   Obr.3d Vyhodené WC v prírode   

Zabráňme takýmto činom. Spoločnými silami nebudete musieť v prírode kľučkovať pomedzi smeti. Nebudete sa báť, že sa Vaše deti pri nepozornosti porania a krútiť nad takýmito činmi hlavou, že ako je to možné!

 

zdroj: internet

 

 


 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka