Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Téma: Rekonštrukcie materských škôl

20150612szabo - kruh3.png

 

Primátorský uhol pohľadu: Rekonštrukcie materských škôl

Jednou zo základných úloh nášho mesta je zabezpečenie predškolskej výchovy detí. Momentálne prevádzkujeme 4 materské školy, ktoré navštevuje priemerne 290 detí. Prieskum ukazuje, že dno spred 5 rokov, keď sme mali iba 260 škôlkarov, máme už za sebou. Ba v nasledujúcich rokoch môžeme počítať s miernym rastom. Kvôli úplnosti je potrebné spomenúť cirkevnú materskú školu, ktorá zabezpečuje výchovu 15 – 20 detí.

Som presvedčený, že pre mladé rodiny je významným kritériom, ovplyvňujúcim ich každodenný život, dostatočný počet kvalitných materských škôl v meste. Pociťujeme permanentný nárast záujmu zo strany obyvateľov okolitých obcí, mierny vzostup vykazujú aj počty Štúrovčanov. Majúc na zreteli tieto skutočnosti, rozhodli sme sa upriamiť našu pozornosť na dve najväčšie škôlky.

Pre MŠ na Bartókovej ulici sa nám podarilo získať podporu z fondov EÚ, vďaka ktorej v inštitúcii  čoskoro pribudne jedna trieda a malá telocvičňa. Celý komplex sa zateplí, obnovia sa fasády a presklením terás sa rozšíria vnútorné priestory, slúžiace deťom. Celkové náklady presiahnu pol milióna eur a realizácia sa očakáva v priebehu budúceho leta.

Druhou najväčšou materskou školou je MŠ na Družstevnom rade. Mesto sa po viacero rokov snažilo získať podporu na jej rekonštrukciu, no bez úspechu. V priebehu tohto roka sme sa rozhodli, že s obnovou už nemožno otáľať. Počas letných prázdnin sme obnovili umyvárky a toalety – vymenilo sa vodovodné a kanalizačné potrubie, obklady, umývadlá, WC, vodovodné batérie. V kuchyni, v pavilóne A,  sa komplet  obnovila elektroinštalácia, obklady stien, dlažba. Za tým príde na rad výmena kuchynského nábytku a inštalácia odsávačov pár. Momentálne sa pripravuje projektová dokumentácia vonkajšej obnovy budov s cieľom, aby mohli byť práce zrealizované v priebehu roka 2018.

Viem, že aj napriek početným technickým obnovám je naša najcennejšia devíza ukrytá v odbornosti, úsmevoch a empatii personálu. Nepochybujem, že naše škôlky sú pripravené poskytovať kvalitnú predškolskú výchovu.

 

Ing. Eugen Szabó, primátor

 


 

A polgármester szemszögéből: Óvoda felújítások

 

Városunk egyik alapfeladata az óvodáskori oktatás biztosítása. Jelenleg 4 óvodai intézményt tartunk fenn, melyeket átlagban 290 gyermek látogat. Felméréseink alapján az öt évvel ezelőtti mélypontot, amikor csak 260 ovisunk volt, végérvényesen magunk mögött tudhatjuk. Sőt, a következő években enyhe emelkedéssel számolunk. A teljesség kedvéért meg kell említeni a városunkban működő egyházi óvodát is, mely 15-20 gyermeknek biztosít oktatást.

Biztos vagyok benne, hogy a fiatal családok egyik fontos szempontja, van-e elegendő és jó minőségű óvoda a városban. Azt érzékeljük, hogy egyre nő az érdeklődés a környékbeli falvak lakosai részéről, sőt, enyhe emelkedést mutat a párkányiak száma is. Ennek tudatában úgy döntöttünk, hogy figyelmünket a két legnagyobb óvodára szenteljük.

A Bartók utcai ovira sikerült uniós támogatást szerezni, melynek köszönhetően az óvoda hamarosan egy új tanteremmel és tornateremmel bővül. Az épület homlokzata is felújításra kerül, illetve új közösségi tereket nyerünk a teraszok befedésével, beépítésével. A felújítás összköltsége várhatóan meghaladja a félmillió eurót. A kivitelezést a jövő év nyarára tervezzük.

A Szövetkezeti sori óvoda a második legnagyobb óvodánk. Városunk több éven át próbálkozott támogatást szerezni a felújítására, sajnos mindmáig hiába. Az év első felében halaszthatatlannak találtuk a felújítás megkezdését. A nyári hónapokban felújítottuk a tantermek vizes blokkjait - teljesen új vízvezetékek, csempék, szaniterek és csaptelepek formájában. Az A pavilonban található konyhában az elektromos vezetékek, fali- és talajcsempék komplett cseréje zajlott, melyet új konyhabútor és páraelszívó berendezés követ. Jelenleg az épület külső felújításához szükséges tervrajzok vannak készülőben azzal a céllal, hogy 2018-ban mindez megvalósításra kerüljön.

A számos műszaki felújítás ellenére a legnagyobb fegyvertényünknek a szakavatott, kedves és megértő személyzetet tartom. Meggyőződésem, hogy fel vagyunk készülve a minőségi oktatásra óvodáinkban. 

 

 Ing. Szabó Eugen, polgármester

 

 

 

 

 


 
 • Verejná vyhláška: „Dodatočná legalizácia stavby: Rozšírenie otvoru v bytovom dome“

  Popis stavby : SO 01 – Predmetný stavebný objekt sa dispozične delí na predsieň, 2 izby, kúpeľňu, kuchyňu, obývaciu izbu a lodžiu. Kuchyňa a obývacia izba sú dispozične spojené podľa výkresov z PD. Výplne okenných otvorov sú riešené z plastových profilov, výplne dverných otvorov z drevených profilov. Bytová jednotka je napojená na jestvujúce inž

  8.1.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka