Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Téma: Nepochopiteľná logika

i_4918752.jpg

 

Primátorský uhol pohľadu - Nepochopiteľná logika

Zákon o poskytovaní finančných prostriedkov z fondov EU hovorí o tom, že ak niekto chce získať dotáciu na rozvoj vidieka, tak ten musí byť členom niektorej miestnej akčnej skupiny (v ďalšom iba MAS). Keďže naše mesto nebolo v minulosti členom žiadnej MAS, tak sme sa v roku 2015 prihlásili do združenia Dolnohronské rozvojové partnerstvo so sídlom v Želiezovciach, s cieľom spoločne vytvoriť MAS. Vlani v novembri nám bola doručená správa, že Ministerstvo pôdohospodárstva neudelilo štatút MAS nášmu združeniu, čo znamená, že sa nám zavreli brány na možnosť podania žiadosti o dotácie v oblasti rozvoja vidieka.

Moja jednoduchá logika hovorí, že v takomto prípade ani nie je opodstatnené, aby sme boli ďalej členmi uvedeného združenia. Nehovoriac o tom, že kým sme členmi, platíme aj členské príspevky – v tomto roku to bude cca. 10 000 EUR. Podľa zákona o členstve v združeniach musí rozhodnúť mestské zastupiteľstvo. V tomto duchu som navrhol na zasadnutí mestského zastupiteľstva prijať rozhodnutie o vystúpení mesta z tohto združenia. Na moje prekvapenie z prítomných 10 poslancov iba traja podporili tento návrh, ostatní sa zdržali hlasovania, čo znamená, že sa neprijalo rozhodnutie o vystúpení. Nechápem túto poslaneckú logiku.

Ing. Eugen Szabó, primátor mesta

 


 

Polgármester szemszögéből - Érthetetlen logika

Az uniós forrásokból történő pénzbeli támogatásokról szóló törvény előírja, hogy a vidékfejlesztésre szánt támogatások csak az ú.n. helyi akció csoportokon (továbbiakban csak HACS) keresztül érhetőek el. Tehát aki dotációt akar kapni vidékfejlesztésre annak egy HACS-ba kell tartoznia. Mivel Párkány nem volt része ilyen HACS-nak 2015-ben társult a zselízi székhelyű Alsó-Garammenti Fejlesztési Társuláshoz. A mezőgazdasági minisztérium tavaly novemberben ismertette, hogy ez a társulás nem került bele az országos HACS hálózatba, ami annyit jelent, hogy nem is igényelhet uniós forrásokat vidékfejlesztésre.

Az én egyszerű észjárásom azt mondja, hogy ha már ez így történt, akkor nem megalapozott, hogy továbbra is a fent említett társulás tagjai maradjunk, nem is beszélve arról, hogy mindez költségekkel is jár – ebben az évben a tagsági díj kb. 10 000 EUR lesz. Az önkormányzati törvény értelmében a kilépésről a képviselő testület jogosult dönteni, ezért a februári ülésen erre javaslatot tettem. Meglepetésemre a 10 jelenlévő képviselőből mindössze három támogatta ezt a javaslatot, heten tartózkodtak – így a kilépésről nem született döntés. Nem értem ezt a fajta képviselői gondolkodást.

Szabó Eugen, polgármester


 


 
 • Verejná vyhláška: „Dodatočná legalizácia stavby: Rozšírenie otvoru v bytovom dome“

  Popis stavby : SO 01 – Predmetný stavebný objekt sa dispozične delí na predsieň, 2 izby, kúpeľňu, kuchyňu, obývaciu izbu a lodžiu. Kuchyňa a obývacia izba sú dispozične spojené podľa výkresov z PD. Výplne okenných otvorov sú riešené z plastových profilov, výplne dverných otvorov z drevených profilov. Bytová jednotka je napojená na jestvujúce inž

  8.1.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka