Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Téma: Mesto hospodári dobre

i_4918752.jpg

 

 

Primátorský uhol pohľadu - Mesto hospodári dobre

Pri hodnotení uplynulého obdobia na prelome rokov, sme už predvídali, že 2017 sa zaradí medzi úspešné roky aj z ekonomického hľadiska. Zmeny zavedené v predošlom období začali prinášať svoje ovocie. Hlavné pokroky sa prejavili v oblasti pestrosti kultúrneho života, starostlivosti o verejné priestranstvá, intenzívnejšej investičnej činnosti ako aj v získavaní dotácií.

Potešiteľné je, že kvalitná činnosť je sprevádzaná aj dobrými hospodárskymi výsledkami. Pre každú samosprávu je kľúčové, aby bola zabezpečená prevaha príjmov nad výdavkami. Táto, zákonom predpísaná podmienka zaručuje, aby finančné zdravie mesta bolo udržateľne zabezpečené. Štúrovo, už tradične dobre plní túto zákonom stanovenú požiadavku.

V roku 2017 sme zaznamenali historicky najvyššie príjmy mesta, a to vo výške 8,5 mil. EUR. Najväčšiu dynamiku rastu vykazovali príjmy zo štátneho rozpočtu v podobe podielu na výnose dane z príjmu fyzických osôb vo výške 7%. Príjmy z podnikateľskej činnosti vykazovali medziročný rast vo výške 6%, kým príjmy z miestnych daní a poplatkov rástli o 4%.

Oblasť výdavkov bola tiež prelomová a dosiahla výšku 8,1 mil. EUR čo predstavuje nárast oproti predošlému roku vo výške 10%. Pod nárast výdavkov sa podpísala predovšetkým intenzívnejšia investičná činnosť, rast nákladov na mzdy a vzdelávanie.

Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom mesta a mestských inštitúcií, obzvlášť tím, ktorí svojimi uvážlivými rozhodnutiami a zodpovedným prístupom prispeli k dobrým ekonomickým výsledkom roka 2017.

Ing. Eugen Szabó, primátor mesta

 


 

A polgármester szemszögéből - Városunk jól gazdálkodik

Az eltelt időszak év végi értékelésénél már előre látszott, hogy 2017 gazdaságilag is az eredményes évek közé sorolható. Az előző időszakban bevezetett változások és intézkedések kezdik meghozni gyümölcsüket. A legnagyobb fejlődés a kulturális élet sokszínűségében, a közterületek gondozásában, a fokozottabb beruházási tevékenységben és az anyagi támogatások megszerzésében mutatkozik.

Örömteli, hogy a minőségi munkát jó gazdasági eredmények is kísérik. Minden önkormányzat számára kulcsfontosságú, hogy a kiadásokat meghaladó bevételek is biztosítva legyenek. Ez a törvény által előírt rendelkezés biztosítja, hogy a város gazdasági biztonsága fenntartható legyen.  Párkány ezt a törvénybe foglalt feltételt immár hagyományosan jól teljesíti.

2017-ben a város történetének legmagasabb bevételét sikerült elérni, 8,5 millió euró értékben. A legerőteljesebb, 7%-os növekedést az állami költségvetésből  érkező bevételek mutatták. A városi vállalkozásokból befoly jövedelem  6%-os évközi növekedést ért el, a helyi adókból és illetékekből befolyt összeg pedig 4%-kal emelkedett.

A kiadások az elmúlt évhez képest 10%-kal növekedtek, szintén átütő, 8,1 millió eurós értéket értek el. A kiadások emelkedését a fokozottabb beruházási tevékenység, az oktatásra fordított többletkiadások és a bérköltségek növekedése okozták.

Köszönet illeti a városháza és a városi intézmények dolgozóit, különösen azokat, akik megfontolt döntéseikkel és felelősségteljes hozzáállásukkal hozzájárultak 2017 jó gazdasági eredményeinek eléréséhez.

Ing. Szabó Eugen, polgármester


 
 • Verejná vyhláška: „Dodatočná legalizácia stavby: Rozšírenie otvoru v bytovom dome“

  Popis stavby : SO 01 – Predmetný stavebný objekt sa dispozične delí na predsieň, 2 izby, kúpeľňu, kuchyňu, obývaciu izbu a lodžiu. Kuchyňa a obývacia izba sú dispozične spojené podľa výkresov z PD. Výplne okenných otvorov sú riešené z plastových profilov, výplne dverných otvorov z drevených profilov. Bytová jednotka je napojená na jestvujúce inž

  8.1.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka