Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Téma: Údržba verejnej zelene

i_4918752.jpg

 

Primátorský uhol pohľadu - Údržba verejnej zelene

Často skloňovanou témou dnešných dní je stav mestskej zelene a starostlivosť o ňu. Je to úplne pochopiteľné, nakoľko práve pekne udržiavané zelené plochy zvyšujú kvalitu životného prostredia, a to vo viacerých aspektoch.

Na údržbu verejnej zelene mesto uzavrelo zmluvu so spoločnosťou KSOH (bývalé AVE) ešte v roku 2009. Platnosť tejto zmluvy vyprší koncom roka 2019. Ako sa ukázalo, zmluva nie je vyhovujúca ani pre jednu stranu. Pre mesto znamená neznesiteľné náklady a pre dodávateľa príliš veľkú rozmanitosť úkonov, vedúcich k nízkej efektivite. Navyše zmluva je nevypovedateľná.  

Najdôležitejšou úlohou je kosenie trávnatých plôch. Je evidentné, že na dosiahnutie ako tak akceptovateľného výsledku, je potrebné trávnaté plochy ročne aspoň päťkrát pokosiť. V niektorých miestach, ako cintoríny, detské ihriská, mestský park to ani nestačí a je potrebná vyššia frekvencia kosenia. Časť úloh je zabezpečovaná pracovníkmi KSOH a časť pracovníkmi mesta. Tento stav je mnohokrát nepružný, avšak momentálne je to jediná realizovateľná cesta.

V uplynulých dvoch rokoch sa kládol veľký dôraz na kvetinové záhony. Tieto práce zabezpečuje priamo mesto v spolupráci s externým dodávateľom. Navyše rok čo rok sa rozširuje počet záhonov so zavlažovaním.

Výrazne sa pokročilo aj v oblasti starostlivosti o dreviny. V rámci Dňa Zeme mesto pravidelne organizuje akcie na výsadbu drevín. Postupne sa odstraňujú staré a choré stromy. Minulý mesiac prebehla odborná úprava korún platanov v centre mesta.

Roboty je neúrekom, som však presvedčený, že sme sa vybrali správnou cestou.  

Ing. Eugen Szabó, primátor mesta

 


 

Polgármester szemszögéből - A zöldterületek karbantartása

A város zöldterületeiről való gondoskodás gyakran felmerülő téma manapság. Ez teljesen érthető, hiszen a szépen rendben tartott közparkok, közkertek több szempontból is növelik lakókörnyezetünk színvonalát.

A zöldterületek karbantartásáról a város szerződést kötött a Kommunális Szolgáltató és Hulladékgazdálkodási Részvénytársasággal (KSOH, volt AVE) még 2009-ben. A szerződés 2019-ben jár le. Megmutatkozott azonban, hogy a szerződés egyik fél számára sem előnyös. A város számára tarthatatlan költségekkel jár, a szolgáltató számára pedig túl sokféle tevékenységet jelent, s nem tudja kellő hatékonysággal végezni azt. Ráadásul a szerződést nem lehet felmondani.

A legfontosabb feladat a füves területek kaszálása. Ahhoz, hogy elfogadható legyen állapotuk, évente minimum öt alkalommal kell vágni őket. Néhány helyen azonban, mint például a temetők, játszóterek, parkok még több beavatkozásra van szükség. A feladatot egyrészt a KSOH munkatársai, másrészt a város alkalmazottai látják el. Ez a helyzet nem kellően rugalmas, de sajnos jelenleg az egyetlen megvalósítható módja a karbantartásnak.

Az elmúlt két évben nagy hangsúlyt fektettünk a virágágyásokra is. Az ezzel járó munkát a városi hivatal egy külső szolgáltatóval való együttműködésben végzi. Ráadásul évről évre nő az öntözőberendezéssel ellátott virágágyások száma.  

Jelentős haladást sikerült elérni a fatörzsű növényekről való gondoskodás területén is. A Föld Napján rendszeresen szervezünk faültető akciókat. Fokozatosan eltávolítjuk az elöregedett, beteg fákat is. Múlt hónapban a városközpontban lévő platánfák koronájának szakszerű karbantartására is sor került.

A munkából kifogyni nem fogunk, de meggyőződésem, hogy a jó úton haladunk.

Szabó Eugen, polgármester


 
 • Verejná vyhláška: „Dodatočná legalizácia stavby: Rozšírenie otvoru v bytovom dome“

  Popis stavby : SO 01 – Predmetný stavebný objekt sa dispozične delí na predsieň, 2 izby, kúpeľňu, kuchyňu, obývaciu izbu a lodžiu. Kuchyňa a obývacia izba sú dispozične spojené podľa výkresov z PD. Výplne okenných otvorov sú riešené z plastových profilov, výplne dverných otvorov z drevených profilov. Bytová jednotka je napojená na jestvujúce inž

  8.1.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka