Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Téma: Bytová politika mesta

 

i_4918752.jpg

 

Primátorský uhol pohľadu - Bytová politika mesta

Charakteristickým znakom bytovej situácie na Slovensku je, že vyše 90% bytov je v súkromnom vlastníctve a iba zlomok bytov je vo vlastníctve štátu a miestnej samosprávy. V iných štátoch EU obce a štát vlastnia až 19-60% nájomných bytov.

Situácia je žalostná aj v našom meste. V súčasnosti mesto vlastní  24 bytov vo dvoch bytových domoch na Ulici kozmonautov, 23 izieb garsónového typu v bytovom dome na Sobieskeho ulici a 5 samostatne stojacich domov s bytmi tretej a štvrtej kategórie. Okrem bytového domu na Ulici kozmonautov sú všetky nehnuteľnosti sú v zlom technickom stave a niektoré izby ani nie sú vydávané pre ich zlý stav.

Na základe aktuálnych poznatkov, bytová situácia v našom meste poukazuje na nedostatok menších bytov. Značný je záujem o jednoizbové byty a garsónky. O takéto byty žiadajú hlavne samostatne žijúce osoby, seniori, mladí ľudia ktorí sa chcú osamostatniť a osoby s nízkym príjmom.

Tento stav nás núti zaoberať sa rôznymi alternatívami riešenia bývania a zároveň využiť možnosti financovania zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). V tejto etape rozvoj bývania v Štúrove vidím v nasledovných krokoch:

 1. Predaj pozemkov na individuálnu výstavbu rodinných domov na Sobieskeho ulici. Predaj bude uskutočnený formou obchodnej verejnej súťaže do konca 2018.
 2. Výstavba nájomného bytového domu so 6 jednoizbovými bytmi a 8 garsónkami. Vybavenosť bude na úrovni „nízkeho štandardu“. Dom sa plánuje umiestniť na Dunajskej ulici. Plánovaný termín odovzdania je koniec roka 2019. Zmluva na výstavbu je podpísaná, momentálne sa rieši petícia zo strany obyvateľov danej lokality.
 3. Rekonštrukcia bytového domu, ktorý je známy ako Dom opatrovateľskej služby (DOS) a nachádza sa vedľa farnosti na Sobieskeho ulici 20. Obnovená budova sa plánuje odovzdať do užívania v priebehu 2021. Momentálne prebiehajú prípravné projektové práce a štúdie.
 4. Výstavba nového bytového domu alebo obytného komplexu so zameraním na rodiny s deťmi. Tento zámer patrí medzi výhľadové projekty.

Verím, že po dlhšom stagnovaní aj otázka bývania naberie v našom meste správne smerovanie.

Ing. Eugen Szabó, primátor mesta

 


 

Polgármester szemszögéből - Lakáshelyzet városunkban

Szlovákiai viszonylatban a lakáshelyzet jellegzetessége, hogy a lakások több, mint 90%-a magánkézben van és csak töredékük képezi az állam, illetve az önkormányzatok tulajdonát. Más európai uniós tagállamokban az állam és a települések a bérlakások 19-60%-ával rendelkeznek.

A helyzet siralmas városunkban is. Jelenleg a város tulajdonát képezi 24 lakás az Űrhajós utcai két lakótömbben, 23 garzon típusú lakószoba a Sobieski utcai lakótömbben és öt lakóház, melyben harmadik és negyedik kategóriájú lakások találhatóak. Az utóbbi két ingatlan nagyon rossz műszaki állapotban van, melynek következtében néhány szoba nem kiadható.  

A jelenlegi ismeretek alapján városunk lakáshelyzete a kisebb lakások hiányára utal. Nagy érdeklődés mutatkozik az egyszobás- és a garzonlakások iránt. Ilyen lakásokat kérelmeznek főleg az egyedülállók, nyugdíjasok, önállósulni vágyó fiatalok és az alacsony jövedelemmel rendelkezők.

Ez az állapot késztet bennünket arra, hogy mérlegeljük a különböző megoldásokat, és használjuk ki az Állami Lakásfejlesztési Alap által nyújtott finanszírozás lehetőségét. Ebben a szakaszban a lakásfejlesztést Párkányban a következő lépésekben látom:

 1. Telekeladás családi házak individuális építésére a Sobieski utcában. Az értékesítés nyilvános verseny keretén belül kerül megvalósításra 2018 végéig.
 2. Bérlakás építése, melyben 6 darab egyszobás- és 8 darab garzonlakás található.A lakások ú.n. „alacsony kategóriájúak” lesznek. Ezt a Duna utcában tervezzük megépíteni. Az átadás tervezett terminusa 2019 vége. A szerződést már aláírtuk, jelenleg az adott városrészben lakók által benyújtott petícióval foglalkozunk.
 3. A Sobieski utcában található lakótömb felújítása, amely gondozó ház (DOS) néven ismert és a plébánia tőszomszédságában helyezkedik el. Az épület felújítás utáni átadása 2021-re várható. Jelenleg a tanulmányok és a projekt dokumentációk kidolgozása folyik.
 4. Új lakóház, illetve lakókomplexum építése gyermekes családok részére. Ez távlati célkitűzéseink részét képezi.

Bízom benne, hogy hosszú pangás után a lakáskérdés is helyes irányba terelődik városunkban.

Szabó Eugen, polgármester

 

 


 
 • Verejná vyhláška: „Dodatočná legalizácia stavby: Rozšírenie otvoru v bytovom dome“

  Popis stavby : SO 01 – Predmetný stavebný objekt sa dispozične delí na predsieň, 2 izby, kúpeľňu, kuchyňu, obývaciu izbu a lodžiu. Kuchyňa a obývacia izba sú dispozične spojené podľa výkresov z PD. Výplne okenných otvorov sú riešené z plastových profilov, výplne dverných otvorov z drevených profilov. Bytová jednotka je napojená na jestvujúce inž

  8.1.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka