Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Téma: Čakajú nás komunálne voľby

Primátorský uhol pohľadu - Čakajú nás komunálne voľby

Primatorský uhol.jpg

V živote každej obce a mesta sú azda najvýznamnejším momentom voľby do orgánov samosprávy. Je to akt, keď volíme primátora a poslancov mestského zastupiteľstva. Týmto momentom predurčíme dianie v našom meste na ďalšie štvorročné obdobie.

Voľby treba v prvom rade vnímať ako obrovský výdobytok demokracie. My, obyvatelia mesta, vyberáme tých, ktorí nás budú reprezentovať a ktorí budú rozhodovať o dôležitých otázkach v živote nášho mesta. Zároveň, takmer každý z nás má možnosť sa angažovať a uchádzať sa o post poslanca mestského zastupiteľstva alebo primátora. Zužitkujme to v prospech nášho mesta! Mnohí z nás si ešte pamätajú obdobia, keď volebná účasť bola cez 95% a volili sa zástupcovia iba jednej politickej strany. 

Princípy demokracie sa však uplatnia iba vtedy, ak budeme mať z čoho voliť. Keď na kandidátkach nájdeme predovšetkým ľudí, ktorí svojou oddanosťou, nezištnosťou, pracovitosťou, odbornosťou a schopnosťou prijať kompromisy sú predurčení na to, aby pracovali v prospech verejného záujmu. Maximálne je potrebné, aby tí, ktorí sú ochotní zobrať na seba zodpovednosť za veci verejné a pritom neočakávajú zvláštne uznanie, extra finančné benefity alebo iné osobné alebo stranícke výhody, sa odhodlali a kandidovali na uvedené pozície v čo najväčšom počte.

Som presvedčený, že záujmom voličov nášho mesta je, aby sa do volených pozícií dostali čo najkvalitnejší ľudia. Ak takých máte vo vašom okolí a zvažujú kandidatúru, pohovorte si s nimi a pomôžte im v ich rozhodovaní. Voľby sa budú konať 10. novembra 2018. Kandidátne listiny treba podať do 11. septembra 2018. Nezávislý kandidát potrebuje na podporu svojej kandidatúry v našom meste 200 podpisov oprávnených voličov.

Ing. Eugen Szabó, primátor mesta

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A falvak és városok életének talán legjelentősebb mozzanata a helyhatósági választások. Ezen esemény keretén belül választunk polgármestert és városi önkormányzati képviselőket, meghatározva ezzel városunk működését az elkövetkező négy évre.   

A választásokat elsősorban a demokrácia vívmányának kell tekinteni. Mi, a város lakosai hozunk döntést arról, kik képviseljenek bennünket, kik hozzanak döntést fontos városi kérdésekben. Ezzel egyetemben azonban bárki bekapcsolódhat és jelöltetheti magát a városi képviselői poszt, vagy a polgármesteri munkakör betöltésére. Kamatoztassuk mindezt városunk érdekében! Többen emlékeznek még arra az időszakra, amikor a választásokon 95%-os volt a részvételi arány és csak egy párt képviselőit választottuk.

A demokrácia alapelvei azonban csak abban az esetben érvényesülnek, amennyiben van kiket választanunk. Ha a szavazólapokon mindenekelőtt olyan emberek neveit találjunk, akik elkötelezettségükkel, önzetlenségükkel, szorgalmukkal, szakértelmükkel, kompromisszumkészségükkel arra hivatottak, hogy a közérdek javára munkálkodjanak. Maximálisan szükséges, hogy mind azok, kik hajlandók felvállalni a felelősséget közérdekű ügyekben és ugyanakkor nem várnak el különleges elismerést, külön pénzügyi hasznot vagy más személyüket, illetve pártjukat érintő előnyöket, elhatározzák magukat és minél nagyobb számban kandidáljanak az említett posztokra.

Meg vagyok róla győződve, hogy városunk lakosainak érdeke, ha a választott tisztségekbe a legkiválóbb emberek kerülnek. Ha élnek az Önök környezetében olyanok, kik fontolgatják a jelöltetést, akkor beszéljenek velük és segítsenek nekik a döntéshozatalban. A választásokra 2018. november 10-én kerül sor. A választási listákat 2018. szeptember 11-éig kell leadni. Városunkban a független jelöltnek a szavazásra jogosult polgároktól 200 támogatói aláírást kell begyűjtenie.  

Ing. Szabó Eugen, polgármester


 
 • Verejná vyhláška: „Dodatočná legalizácia stavby: Rozšírenie otvoru v bytovom dome“

  Popis stavby : SO 01 – Predmetný stavebný objekt sa dispozične delí na predsieň, 2 izby, kúpeľňu, kuchyňu, obývaciu izbu a lodžiu. Kuchyňa a obývacia izba sú dispozične spojené podľa výkresov z PD. Výplne okenných otvorov sú riešené z plastových profilov, výplne dverných otvorov z drevených profilov. Bytová jednotka je napojená na jestvujúce inž

  8.1.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka