Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Komisie mestského zastupiteľstva

Komisie mestského zastupiteľstva zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestské zastupiteľstvo. Ich zloženie a úlohy vymedzuje mestské zastupiteľstvo. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov  mesta zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov. Ich predsedom je vždy poslanec.

Mestské zastupiteľstvo v Štúrove zriaďuje najmä tieto stále komisie:

1.  Komisia financií, plánovania a rozpočtu – 7 členná

 1. Ing. László Fekete - predseda
 2. Ing. Jozef Borovič PhD.
 3. Magdaléna Romadová
 4. Július Kamanca
 5. Tímea Pokorná
 6. Ing. Jozef Slabák CSc.
 7. Ing. František Podhorský

 

2. Komisia výstavby, životného prostredia, územného plánovania a dopravy – 7 členná

 1. Zoltán Csepregi - predseda
 2. Ing. Ferenc Oravetz
 3. Ladislav Švajcer
 4. František Šimon
 5. Ákos Matuška
 6. Ing. Gabriel Szalatnyai
 7. Ing. Kristián Šimon

 

3. Komisia vzdelávania, kultúry, športu a mládeže – 7 členná

 1. JUDr. Andrea Vitkóová, PhD. – predseda
 2. Mgr. Judita Večerková
 3. László Szigeti
 4. Bc. Mónika Benyó
 5. Ing. Ondrej Mokos, ml.
 6. Igor Menyhárt
 7. Bohumil Toběrný

 

4. Komisia práce, sociálnych vecí , zdravotníctva a bývania – 7 členná

 1. Mgr. Miroslav Chalmovský – predseda
 2. Ing. Ingrid Tarrová
 3. Silvia Juhászová
 4. Bc. Mónika Benyó
 5. Katarína Horňáková
 6. Zora Kováčová
 7. PaedDr. Kornélia Slabáková

 

 5. Komisia správy mestského majetku a podnikateľskej činnosti – 7 členná

 1. Ing. Jozef Borovič, PhD. – predseda
 2. Zoltán Környi
 3. Mgr. Árpád Janicsek
 4. Atila Lengyel
 5. Ing. Jozef Nyitrai
 6. Zoltán Csepregi
 7. Ing. František Árendás

 

 6. Komisia cestovného ruchu a regionálneho rozvoja – 7 členná

 1. Atila Lengyel – predseda
 2. Attila Tuloki
 3. Éva Glázer
 4. Silvia Tóthová
 5. Ľuboš Juhász
 6. Zuzana Scheili, DiS.
 7. Lívia Németh

 

7. Mandátová komisia – 3 členná

 1. Ing. László Fekete – predseda
 2. Ing. Gabriel Szalatnyai
 3. Mgr. Judita Večerková

 

Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu

 1. Ing. Gabriel Szalatnyai - predseda
 2. László Szigeti
 3. Atila Lengyel
 4. Mgr. Miroslav Chalmovský

 

Členovia Dozornej rady Vadaš, s.r.o.:

 1. Zoltán Csepregi
 2. Atila Lengyel
 3. PaedDr. Kornélia Slabáková
 4. László Szigeti
 5. Attila Tuloki

 

Členovia Dozornej rady Enerbyt s.r.o.:

 1. Ádám Belák
 2. Ing. László Fekete
 3. Alexander Mišovič
 4. Lívia Vörös
 5. Árpád Krizsan

 

Členovia Dozornej rady Komunálnych služieb a odpadového hospodárstva Štúrovo, a.s.:

 1. János Retkes
 2. Ing. Jozef Slabák, CSc.

 

Sobášiaci:

 1. PaedDr. Kornélia Slabáková
 2. László Szigeti
 3. JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
 4. Mgr. Miroslav Chalmovský
 5. Bc. Mónika Benyó

 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka