Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Hospodársky a spoločenský vývoj


Vlastný hospodársky rozvoj dnešného Štúrova spadá už do začiatkov 18. storočia. V dvadsiatich rokoch 18. storočia prebieha ďalšia kolonizácia Parkanu a širokého okolia. Pre svoju výhodnú polohu osada sa stáva centrom širokého okolia na ľavej strane Dunaja, dolného Pohronia i Poiplia.

Ostrihomský arcibiskup sa snažil získať pre Parkan tržné právo. Na jeho žiadosť cisár Karol III. 6. augusta 1724 udelil pre „Villa Párkány“ vo forme menších mestských privilégií právo vydržiavať ročne 4 zemské trhy a jarmoky. Prvý deň bol trh výkladný, na druhý deň trh dobytčí. Panovník však neudelil Parkanu titul mesta. V roku 1739 spĺňal Parkan všetky podmienky pre udelenie mestských výsad. Ostrihomský arcibiskup sa obrátil so žiadosťou udelenia mestských výsad pre Parkan na cisára. Tieto privilégiá mesto obdržalo až v roku 1740 od cisárovnej Márie Terézie.

V roku 1750 bol zriadený Parkanský okres ako súčasť Ostrihomskej župy.

V druhej polovici 19. storočia sa začal v Parkane rozvíjať priemysel a s ním aj meštiansky život. Vznikli menšie závody. Roku 1842 tu bola založená Prvá parkanská škrobáreň Otta Frankla a synov spolu s mlynom. Neskôr bola založená tehelňa bratov Rennerovcov. V tých časoch sa Parkan stal aj významným dopravným uzlom. V roku 1850 bola dokončená výstavba železnice na úseku Vác – Bratislava. Prvý vlak cez Parkan prechádza 16. decembra 1850 na linke Viedeň – Pešť.

Medzi najsmutnejšie udalosti mesta v 19. storočí patrí obróvska povodeň, ktorá zatopila mesto v roku 1876. Ešte pred začiatkom I. svetovej vojny vznikla Schrankova octáreň a parný mlyn bratov Timárovcov na nánanskej ceste. Mlyn prosperoval najmä počas I. sv. vojny. Historické dokumenty nezaznamenali presný čas vzniku troch vodných mlynov.

K rozvoju mesta na prelome 19. a 20. storočia vo veľkej miere prispel lekárnik Ede Rogrün, ktorý založil prvú poštu v meste a zaslúžil sa o založenie Parkanskej sporiteľne.

Vzrast mesta sa nezastavil ani začiatkom 20. storočia.

Na prelome 19. a 20. storočia a potom aj v 1. polovici 20. storočia vďaka aktívnemu meštianstvu sa v meste rozvinul bohatý kultúrny a spoločenský život. V roku 1880 bol v Parkane založený notársky a matričný úrad. Medzi najstaršie dobrovoľné organizácie mesta patril Zbor požiarnej ochrany, ktorý bol založený v roku 1885.

Pred I. svetovou vojnou bola v Parkane zriadená aj meštianska škola.

Vojnové útrapy, bieda a všetky sprievodné zjavy vojny nedoľahli v takej miere na Parkan ako na okolité obce.

Koniec I. svetovej vojny znamená rozklad a pád Rakúsko-Uhorskej monarchie. Nový štátny útvar Čechov a Slovákov, ktorý sa zrodil 28. októbra 1918, mení aj osudy tohto mesta nad Dunajom. Takto po vyše deväťsto rokoch stratil Parkan kontakt s protiľahlým Ostrihomom.

Československá republika postavila Parkan ako pohraničné mesto pred nové úlohy. Mesto sa stáva pohraničným uzlom v doprave železničnej, vodnej i cestnej. Zriaďovali sa tu nové československé úrady. V meste bola zriadená colnica, mesto sa stalo sídlom pohraničnej polície.

V prvých povojnových rokoch priemysel v meste stagnoval. Jedinou menšou továrničkou, ktorá vznikla v meste po prvej svetovej vojne, bol závod na výrobu a opravu poľnohospodárskych strojov a náradia.

Rekonštrukcia mesta nastala po roku 1921. Medzi prvé akcie obnovy patrila rekonštrukcia dunajského mosta, ktorý bol v roku 1927 opäť daný do prevádzky. Do povojnových rekonštrukcií spadá aj oprava škrobárne, parného mlyna, Rennerovej tehelne, pivoskladu a výstavba nových vojenských kasární. Mesto naväzuje aj na tradičné trhy a jarmoky. V roku 1913 začalo premietať prvé nemé kino -" divadlo pohyblivých obrázkov". Ozvučené kino "TATRA" pravidelne začalo premietať v roku 1935. Mesto sa začalo elekrtifikovať v roku 1906 elekrtárňou GANZ villlamossági R.T. Dodávka elekrtiny z Ostrihomu trvala až do roku 1929, keď došlo k napojeniu na novo vybudovanú elektráreň v Komárne. Ďalší vývoj udalostí kulminoval v roku 1938. Okupácia Parkanu trvala až do roku 1945. Prvé činy občanov po oslobodení mesta smerovali k jeho obnove. Najviac boli zničené železničné trate, železničná stanica a jej administratívne budovy. Štúrovo sa stalo významným železničným uzlom s prekládkou zahraničného tovaru.

K významnej udalosti v dejinách Parkanu dochádza 26.06.1948. Názov PARKAN sa mení na ŠTÚROVO.

Mesto Štúrovo sa snaží čo najskôr vytvoriť normálne podmienky na úseku zdravotnom, kultúrnom i spoločenskom. V začiatku 50-tych rokov sa obnovila tradícia jarmoku Šimona a Júdy.

V meste bola založená poliklinika a podstatne sa rozšírila sieť lekárskej starostlivosti a zdravotných zariadení. Nezaostáva ani investičná výstavba.

V roku 1963 bol položený základný kameň kombinátu Juhoslovenských celulózok a papierní - JCP. Na 40 rokov úozitívne ovplyvnil život nielen mesta, ale i celého okolia. Dal zamestnanie do 4 tisícom ľudí, čo znamenalo rozsiahly hospodársky i spoločenský vývoj mesta.


Pokojné budovanie mesta prerušila veľká dunajská povodeň v júni roku 1965. V tomto roku sa začali aj prípravy na vybudovanie dunajského cestného mostu do Ostrihomu.

Rieka Dunaj, ako ďalšia medzinárodná vodná cesta, umožnila Štúrovu stať sa po Bratislave a Komárne tretím prístavným mestom na Dunaji v našej vlasti.

Významné zmeny nastali po novembri roku 1989, kedy nastal rozvoj súkromného podnikania. Následkom privatizácie prešli podniky do správy súkromných podnikateľov. Dňa 11. septembra 2001 bol odovzdaný do prevádzky zrekonštruovaný most „Márie – Valérie“.

Uvedená skutočnosť prispela k rozvoju hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života v meste, resp. napomohla rozvoju turistiky a cestovného ruchu.


 
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA ŠTÚROVO
 PHSR.pdf (1.1 MB) PHSR.pdf (1.1 MB)

 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka