Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Čestný občan mesta

Iveta C h l e b á k o v á

ppráp. Tibor K o š a n

prof. MUDr. Michal M e g o, DrSc.  >>>

kpt. Ladislav R o z s n y ó

 

 

Zsadnutím MZ dňa 9. júna 2018
Udeľuje „Čestné občianstvo mesta“ pre:

prof. MUDr. Michala Megu, DrSc.  

 

2018-06-09-7 Čestný občan Prof. MUDr. Mego DrSc. DSCN9983.JPG

 


 

Zasadnutím MZ dňa 20. apríla 2010  č. XXXI/20042010/II.Zas.  bod 67/2010
Udeľuje „Čestné občianstvo mesta“ pre:

Ivetu Chlebákovú

 

i_2402327.jpg

 


 

Zasadnutím MZ dňa 22. augusta 2003 č. Mi/22082003/Zas. bod. 200/03

Udeľuje „Čestné občianstvo mesta Štúrovo“ pre:

kpt. Ladislav R o z s n y ó

ppráp. Tibor K o š a n

za záchranu životov, ktorú preukázali nasadením vlastných životov pri likvidácii požiaru panelového domu na Jesenského č. 68 v Štúrove dňa 12.08.2003.

 

i_077502.jpg

i_077508.jpg

i_077510.jpg

i_078473.jpg

Pán kpt. Ladislav Rozsnyó

Pán kpt. Ladislav Rozsnyó sa narodil dňa 30. augusta 1964. Je ženatý a otcom dvoch synov. V hasičskom zbore je zamestnaný od 01.10.1987. V súčasnom období je zaradený vo funkcii veliteľ zmeny. Absolvoval pomaturitné štúdium na Strednej škole požiarnej ochrany v Žiline. Má bohaté odborné skúsenosti, ktoré získal najmä tým, že prešiel prakticky všetkými funkciami, ktoré v hasičskom zbore sú: počnúc najnižšou funkciou požiarnik, starší požiarnik, starší požiarnik špecialista a veliteľ družstva. Svoje skúsenosti využíva v každodennej činnosti, v riadení celej zmeny, pri zaúčaní novoprijatých príslušníkov. Mimoriadnych ocenení sa mu v predchádzajúcom období nedostalo, nakoľko sa nezúčastnil likvidačných prác pri požiaroch veľmi veľkého rozsahu alebo nebezpečenstva a vlastne na území okresu ani neboli požiare alebo mimoriadne udalosti takého veľkého rozsahu a s takým nebezpečenstvom ako požiar obytného domu v Štúrove na Jesenského ulici.

Dňa 13. augusta 2003 prezident republiky mu udelil „Medailu prezidenta SR za záchranu života a preukázanú odvahu“ a ďakovný list. Minister vnútra SR mu udelil medailu za hrdinský čin dňa 20. augusta za záchranu života tehotnej ženy a 6 mesačného dieťaťa.

 

i_077512.jpgi_077514.jpg

Pán ppráp. Tibor Košan

Pán ppráp. Tibor Košan sa narodil 1. júna 1973. Je ženatý otcom jedného dieťaťa. V hasičskom zbore je zamestnaný od 01. augusta 1998. V súčasnom období je zaradený vo funkcii technik strojník. Vzhľadom na kratšiu dobu zamestnania v hasičskom zbore, má síce menej skúseností, ale jeho odborné vedomosti sú na potrebnej úrovni. Je veľmi aktívny, je členom leteckej hasičskej záchrannej skupiny. V predchádzajúcom období mu nebolo udelené žiadne mimoriadne ocenenie. Po požiari obytného domu v Štúrove na Jesenského ulici mu dňa 13. augusta 2003 prezident republiky udelil „Medailu prezidenta SR za záchranu života a preukázanú odvahu“ a ďakovný list.

Dňa 20. augusta 2003 minister vnútra SR udelil medailu za hrdinský čin, za záchranu života tehotnej ženy a 6 mesačného dieťaťa.

 

i_077516.jpgi_077518.jpg

 

 

 


 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka