Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Podnikatelia

Pre podnikateľov:

Program Baross Gábor - Stimuly do hospodárstva pre Južné Slovensko

http://www.baross-palyazatok.eu/home

 

Pôdohospodárska platobná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlásila dňa 7. marca 2017 3 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry:

 1. Úspora energie alebo znižovanie vplyvu na životné prostredie
 2. Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok
 3. Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=1226

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 22.11.2016 dve výzvy zamerané na podporu mikropodnikov, malých a stredných podnikov. V rámci oboch výziev môžu z celkovej sumy 70 miliónov eur získať podporu projekty na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Cieľom zverejnených výziev je podporiť projekty zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu. Výzvy sú otvorené, t.j. viac hodnotiacích kôl. Úplné znenie výziev vrátane príloh potrebných na vypracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sú zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk:

1. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov

Minimálna výška NFP na projekt je 30 000 EUR a maximálna 200 000 EUR.

Maximálna intenzita pomoci je pre nové a začínajúce podniky 60 %.

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-nov%C3%BDch-a-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

2. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov

Minimálna výška NFP na projekt je 50 000 EUR a maximálna 200 000 EUR.

Maximálna intenzita pomoci je pre existujúce podniky 50 %.

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-existuj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia

15. výzva s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 40 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov,

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/15-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-pripravu-na-opatovne-pouzitie-a-recyklaciu-nebezpecnych-odpadov/

16. výzva s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 100 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov.

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/16-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-pripravu-na-opatovne-pouzitie-a-zhodnocovanie-nie-nebezpecnych-odpadov-s-kodom-opkzp-po1-sc111-2016-16/

Obe výzvy sú vyhlásené ako otvorené, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

 

Slovak Business Agency

Komplexná pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch. Komplexná podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch tretích krajín.

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania.

http://www.sbagency.sk/

 

Podpora účasti firiem (malé a stredne veľké podniky) na výstavách

Ministerstvo hospodárstva SR

http://www.mhsr.sk/10893-menu/143364s

 

Naše Mesto - Výzva pre podnikateľov

Zapojte sa!

http://www.nasemesto.sk

 

Podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG (stlačený zemný plyn) v slovenskej doprave

Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu

Zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP

www.ekofond.sk

 

SLOVSEFF

Úverová linka na podporu
rozvoja energetickej efektívnosti na Slovensku

Energetická efektívnosť v priemysle
Obnoviteľné zdroje energie
Bytové spoločenstvá

www.slovseff.eu

 

Výhodnejšie úvery pre malých a stredných podnikateľov

JEREMIE (Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky)

Slovenský záručný a rozvojový fond

http://www.szrf.sk/sk/szrf

 


 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka