Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Zverejňovanie zákaziek podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní (od 1.7.2013 do 28.2.2014)

Zákazky nad 1000 eur - 1. polrok 2014
P.č.Deň zverejneniaPredmet zákazkyPredpokladaná hodnota (v EUR s DPH)Poznámky
1.25.1.2014Stráženie objektu s ubytovaním - nocľaháreň2 000,00 
2.12.2.2014MŠO - Traktorová kosačka na leasing8 930,00 
3.27.2.2014Stráženie objektu s ubytovaním - nocľaháreň1 500,00 
Zákazky nad 1000 eur - 2. polrok 2013
P.č.Deň zverejneniaPredmet zákazkyPredpokladaná hodnota (v EUR s DPH)Poznámky
1.18.7.2013MŠ Lipová - Rozbitie existujúceho asfaltu a kladanie dlažby a dlažbových obrubníkov4 450,00 
2.18.7.2013MŠ Lipová - Výmena drevených okien za plastové a výmena vchodových a balkónových dverí2 610,00 
3.1.8.2013MŠ Lipová - Výmena drevených okien za plastové v hygienických miestnostiach a výmena vchodových dverí1 795,00 
4.8.8.2013Oprava povrchu chodníkov v meste technológiou Pachmatic3 000,00 
5.13.8.2013Zemné práce, terénne úpravy2 500,00 
6.9.9.2013MŠ Lipová - Výmena 3 ks vchodových dvojkrídlových dverí v hospodárskom pavilóne a v pavilóne A2 950,00 
7.18.9.2013Prenájom, inštalácia a demontáž dočasného dopravného značenia - jarmok Šimona Júdu1 074,00 
8.19.9.2013Ochranu majetku, návštevníkov a verejného poriadku počas jarmoku Šimona – Júdu 4 082,00 
9.2.10.2013Výstavba ostrovčekov pre zberné kontajnery na komunálny odpad.25 000,00 
10.7.10.2013Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému s ďalšou kamerou na pokrytie slepých miest v strede pešej zóny2 700,00 
11.15.10.2013MŠ Lipová - Okenná zostava v školskej jedálni s parapetmi, sieťkami proti hmyzu + vchodové dvere s montážou, demontážou a murárskymi prácami.1 800,00 
12.21.10.2013MŠ Družstevný rad - Výmena drevených okien v hospodárskom pavilóne s parapetmi, žalúziami a sieťkami proti hmyzu s montážou, demontážou a murárskymi prácami2 650,00 
13.6.11.2013ZUŠ F.Liszta - Výmena drevených okien za plastové s parapetmi s montážou, demontážou a murárskymi prácami na budove na ul. Sv.Štefana 255 900,00 
14.6.11.2013Nákup plastových 1100 l kontajnerov: 21 ks na TKO čiernej farby, 6 ks na PET žltej farby, 3 ks na papier modrej farby6 000,00 
15.4.12.2013MsKS - Grafická úprava, tlač a distribúcia mesačníka Štúrovo a okolie - Naše noviny / Párkány és vidéke - A mi lapunk13 920,00Obdobie: rok 2014
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka