Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončeniaVytlačiť
 

Verejná vyhláška
Zmena stavby pred jej dokončením
R O Z H O D N U T I E
Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“) v nadväznosti na ustanovenie § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“), a podľa ustanovenia § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, po vykonanom stavebnom konaní podľa ustanovení § 60, § 61 a § 62 stavebného zákona, vydáva rozhodnutie ktorým povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením a to zmenou povoleného termínu ukončenia výstavby uvedeného vo vydanom stavebnom povolení. Stavebné povolenie vydal špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona, stavebníkovi: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 820 05 Bratislava, rozhodnutím pod číslom spisu OU-NR-OCDPK-2016/002988 (OU-NR-OCDPK-2015/043593) dňa 15.02.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.03.2016
líniovú stavbu : „ Cesta I/76 Štúrovo, Nánska “

pre stavebné objekty :
101-00 Rekonštrukcia cesty I/76
101-01 Úprava MK Hlavnej ulice pri okružnej križovatke
102-00 Obchádzkové trasy
103-00 Cyklistické pruhy
551-00 Prekládka vodovodu
601-00 Rekonštrukcia VO
602-00 Rekonštrukcia silnoprúdových vedení
651-00 Rekonštrukcia DK a DOK
652-00 Rekonštrukcia MTS
653-00 Demontáž MR
701-00 Prekládka STL plynovodu

.......


 
 

Oznámenie o výsledku vybavenia petície Vytlačiť
 


 
 

Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“ Vytlačiť
 

Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa :

pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo

 

d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e  

 

stavba:                        „Zmena dokončenej stavby RD“

účel:                            bývanie                      

na pozemku:              č. parcely 460,461,462  podľa registra C KN

kat. územie:                Štúrovo

príslušnosť

k zastavanému úz. :   pozemok v zastavanom území obce

list vlastníctva :            LV č. 2496       

vlastníci pozemku :     René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo

Jestvujúci objekt je s jedným nadzemným podlažím, zastrešený sedlovou a pultovou strechou s nevyužívaným povalovým priestorom, pôdorys členitého tvaru s maximálnymi rozmermi 21,20 X 11,20 m. Zvislé nosné konštrukcie pozostávajú z keramických výrobkov (plných pálených tehál a dierovaných tehál na obyčajnú maltu) resp. z miešanej murive (tehla + hlina). Strop nad prízemím je s rovným podhľadom, drevený trámový s podbíjaním a záklopom. Nosné konštrukcie sú založené na základových pásoch - plošný spôsob založenia. Nosný systém strešnej konštrukcie je z klasicky viazaného dreveného krovu v tvare a sedlovej a pultovej strechy s rôznymi výškami hrebeňa. Podlahy sú bez izolácii, na povrchu je keramická dlažba, laminátové parkety, PVC + koberec a betónová mazanina. Okná a dvere sú plastové a drevené, vonkajšia povrchová úprava muriva je riešená vonkajšou omietkou. Vnútorné omietky existujúceho muriva sú hladké, vápenné s maľovkou. Podľa vyjadrenia vlastníka rodinný dom bol postavený v roku 1890.

Nakoľko stavba je už dokončená, stavebný úrad nestanovuje podmienky pre jej umiestnenie ani pre realizáciu.


 
 

Verejná vyhláška - súhlas so stavbou kanalizácia v obci MužlaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1 Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“Vytlačiť
 

O Z N Á M E N I E

o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018

z v e r e j ň u j e

Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov „GREEN PARK ŠTÚROVO“.

Správa bola doručená Ministerstvom životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie pre navrhovateľa: HC LOGISTIK, s.r.o., Pribinova 22, 811 09 Bratislava.

Správa o hodnotení navrhovanej činnosti je verejnosti sprístupnená na Mestskom úrade v Štúrove, na oddelení správy mestského majetku a podnikateľskej činnosti, č. dverí 33, II. poschodie, počas pracovných dní od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Kontaktná osoba: Bc. Rózsa Izrael, tel. č. 036 2851 315

Správa o hodnotení navrhovanej činnosti  je taktiež zverejnená na webovom sídle ministerstva na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/green-park-sturovo

Po dobu zverejnenia je možné do správy o hodnotení navrhovanej činnosti nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie a zaslať k nej písomné stanovisko do 16.03.2018 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

 

                                                                                     Ing. Eugen Szabó v.r.

                                                                                      primátor mesta

Súbor na stiahnutie Zhrnutie.pdf Zhrnutie.pdf (2.4 MB)

 
 

Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“Vytlačiť
 


 
 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka