Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

bioodpad

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD - A BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK (hnedé nádoby - barna edény)

PODMIENKY  UŽÍVANIA  ZBERNEJ   NÁDOBY  NA  BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ  KOMUNÁLNY  ODPAD (BRKO)

 • Nádoba na BRKO je poskytnutá zdarma.
 • Užívateľ umiestni nádobu na BRKO na pozemku, ktorý sa nachádza na území mesta Štúrovo, je povinný nádobu chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením a nesmie ju prenechať do užívania tretej osobe.
 • Nádoba na BRKO musí byť umiestnená a používaná v súlade so stanoveným účelom, ktorým je zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Nádobu je vhodné umiestniť na verejne neprístupnom mieste, aby bolo zabránené jej prípadnému odcudzeniu alebo poškodeniu cudzím zavinením. Nádoba bude umiestnená na verejne prístupnom mieste len v deň odvozu.
 • Užívateľ je povinný udržiavať nádobu v takom technickom stave, aby bola zachovaná jej funkčnosť a používateľnosť.
 • Užívateľ je povinný umožniť oprávnenému zástupcovi mesta vykonať kontrolu umiestnenia nádoby a jej využívania.
 • Užívateľ sa zaväzuje oznámiť všetky zmeny skutočností do 15 dní (zmena adresy bydliska, zmena umiestnenia nádoby).
 • Za prípadné škody na nádobe nesie zodpovednosť užívateľ, ktorý je povinný v prípade poškodenia nádoby na vlastné náklady uhradiť opravy. V prípade odcudzenia nádoby bude užívateľovi poskytnutá náhradná nádoba na BRKO za poplatok vo výške 30,- Euro.
 • Užívateľ má právo kedykoľvek vrátiť nádobu mestu, ak na vlastnom pozemku zabezpečí kompostovanie.
 • Nádobu na BRKO môže odmietnuť občan v tom prípade ak na svojom pozemku kompostuje.
 • Nádobu odporúčame umiestniť do tieňa, nie na priame slnko. Zníži sa  tým riziko hnilobných procesov.
 • Veko nádoby je nutné nechávať zatvorené, zabráni sa tak prístupu hmyzu a pod.
 • Suchší odpad sa v nádobách prevrstvuje vlhkejším, v žiadnom prípade sa odpad nesmie stláčať, ale naopak, bioodpad sa udržiava nakyprený.

ČO  PATRÍ   DO  NÁDOBY  NA  BRKO :

 • zelený odpad zo záhrad (tráva, lístie), izbové kvety, rezané kvety (bez stužiek a drôtov),
 • vypletá burina, drobné vetvičky z orezávania krovín a stromov,
 • stromová kôra, hobliny, piliny /nie chemicky upravené drevo/, štiepka,

ČO  NEPATRÍ   DO  NÁDOBY  NA  BRKO :

 • veľké kusy drevného odpadu zo strihania a orezávania krovín a stromov,
 • odpady z čistenia ovocia a zeleniny, prezreté ovocie a zelenina, opadané a zhnité ovocie,
 • pevné zvyšky potravín rastlinného pôvodu a potraviny po záručnej dobe,
 • mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia, tekuté zložky bioodpadu (polievky, omáčky),
 • oleje, potraviny v obaloch, plienky, hygienické vložky,
 • popol z uhlia, cigaretové ohorky, prach zo smetí a vysávania,
 • sklo, kovy, plasty, textil, papier, tetrapaky (viacvrstvové kombinované materiály), guma, nebezpečné odpady,

Biologicky  rozložiteľný komunálny odpad je tiež možné odovzdať celoročne v areáli spoločnosti KSOH Štúrovo, a.s., Komenského 18.  Jedná sa hlavne o väčšie množstvá pokosenej trávy, veľké kusy konárov z orezávania stromov.

Okrem toho 2 krát v roku, na jar a na jeseň, budú umiestnené v meste veľkoobjemové kontajnery na zber veľkých konárov, dreva, väčšieho množstva lístia a pod. 

 

A  BIOLÓGIAILAG  LEBOMLÓ   HULLADÉK   GYŰJTŐEDÉNYEINEK HASZNÁLATI   FELTÉTELEI

 • A hulladék gyűjtőedény térítésmentesen biztosított.
 • A használó a hulladék gyűjtőedényt a város területén lévő telken helyezheti el. Az edényt köteles megóvni a rongálástól, lopástól, valamint nem adhatja tovább harmadik személynek.
 • A hulladék gyűjtőedény csak a biológiailag lebomló hulladék elhelyezésére szolgálhat.
 • Az edényt olyan helyre javasolt helyezni, ami nem közterület, így megóvandó az esetleges eltulajdonítástól illetve rongálástól.
 • Az edény csak a szállítás napján helyezendő ki közterületre.
 • A használó köteles az edényt használható állapotban megőrizni.
 • A használó köteles a város megbízottjának megengedni, hogy ellenőrizze az edény elhelyezését és használatát.
 • A használó köteles az edény használatával kapcsolatos bármiféle változást 15 napon belül bejelenteni (címváltozás, az edény elhelyezésének megváltoztatása).
 • Az edényen keletkező esetleges károkért a használót terheli a felelősség, köteles saját költségén a keletkezett hibát kijavíttatni. Lopás esetén a használónak pótedény lesz biztosítva 30 euró illeték ellenében.
 • A használó az edényt bármikor visszaadhatja, ha a saját telkén komposztálót létesít.
 • Aki a saját telkén komposztál, elutasíthatja az edény átvételét.
 • Az edényt óvjuk a napfénytől, csökkentve ezzel a rothadási folyamatot.
 • A rovarok bejutásának elkerülése miatt tartsák csukva az edény fedelét.
 • A száraz hulladékot nyirkosabb hulladékkal kell rétegezni, a hulladékot tilos összenyomni, a biológiailag lebomló hulladék lazítva tartandó.

 

MIT LEHET ELHELYEZNI A BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTŐEDÉNYÉBE:

 • Kertekből származó zöldhulladék (fűkaszálék, lomb), szobanövények, vágott virág (szalagok és drótok nélkül),
 • kerti gyom, bokrok és fák levágott apróbb vesszői, gallyai, ágnyesedékei,
 • fakéreg, gyaluforgács, fűrészpor (nem vegyileg kezelt fából).

 

MIT NEM LEHET ELHELYEZNI A BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK GYŰJTŐEDÉNYÉBE:

 • bokrok és fák metszéséből származó nagyméretű ágak és gallyak,
 • zöldség és gyümölcs tisztításából származó hulladék, túlérett zöldség és gyümölcs, hullott és rothadt gyümölcs,
 • növényi eredetű élelmiszerek maradékai, élelmiszerek szavatossági határidő után,
 • hús, hal, tejtermék, tojás, folyékony biológiailag lebomló hulladék (leves, főzelék),
 • olaj, csomagolt élelmiszer, pelenka, egészségügyi betét, szénből hamu, cigaretta csikk,
 • üveg, fém, műanyag, textil, papír, tetrapak, gumi, veszélyes hulladék.

 

A biológiailag lebomló hulladék egész évben elhelyezhető a KSOH Štúrovo rt. telephelyén      a Comenius  utca 18. szám alatt. Főleg nagyobb mennyiségű fűkaszálék, nagyobb gallyak és ágak elhelyezhetők.

Ezen kívül évente kétszer, tavasszal és ősszel nagykapacitású konténerek lesznek kihelyezve nagyméretű ágak, nagyobb mennyiségű lomb elhelyezésére.


 

 
 • Petícia proti zmene územného plánu mesta Štúrovo č. 2/2017 - oznámenie výsledku

  20.12.2017 viac
 • Rozhodnutie - SKC Foundry s.r.o. - vydanie integrovaného povolenia

  4.12.2017 viac
 • Oznamenie o uskutočnení verejného prerokovania správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja

  15.11.2017 viac
 • Oznámenie o zverejnení správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020"

  enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020  

  15.11.2017 viac

ďalšie dni

Sobota 27.1.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 28.1.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka