Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Čestný občan mesta

 

Zasadnutím MZ dňa 22. augusta 2003 č. Mi/22082003/Zas. bod. 200/03

Udeľuje „Čestné občianstvo mesta Štúrovo“ pre:kpt. Ladislav R o z s n y óppráp. Tibor K o š a nza záchranu životov, ktorú preukázali nasadením vlastných životov pri likvidácii požiaru panelového domu na Jesenského č. 68 v Štúrove dňa 12.08.2003.

 

 

 

 

     
   

 

 

 

 

 

Pán kpt. Ladislav Rozsnyó

 

Pán kpt. Ladislav Rozsnyó sa narodil dňa 30. augusta 1964. Je ženatý a otcom dvoch synov. V hasičskom zbore je zamestnaný od 01.10.1987. V súčasnom období je zaradený vo funkcii veliteľ zmeny. Absolvoval pomaturitné štúdium na Strednej škole požiarnej ochrany v Žiline. Má bohaté odborné skúsenosti, ktoré získal najmä tým, že prešiel prakticky všetkými funkciami, ktoré v hasičskom zbore sú: počnúc najnižšou funkciou požiarnik, starší požiarnik, starší požiarnik špecialista a veliteľ družstva. Svoje skúsenosti využíva v každodennej činnosti, v riadení celej zmeny, pri zaúčaní novoprijatých príslušníkov. Mimoriadnych ocenení sa mu v predchádzajúcom období nedostalo, nakoľko sa nezúčastnil likvidačných prác pri požiaroch veľmi veľkého rozsahu alebo nebezpečenstva a vlastne na území okresu ani neboli požiare alebo mimoriadne udalosti takého veľkého rozsahu a s takým nebezpečenstvom ako požiar obytného domu v Štúrove na Jesenského ulici.

Dňa 13. augusta 2003 prezident republiky mu udelil „Medailu prezidenta SR za záchranu života a preukázanú odvahu“ a ďakovný list. Minister vnútra SR mu udelil medailu za hrdinský čin dňa 20. augusta za záchranu života tehotnej ženy a 6 mesačného dieťaťa.

 

 

   

 

 

 

 

 

Pán ppráp. Tibor Košan

 

Pán ppráp. Tibor Košan sa narodil 1. júna 1973. Je ženatý otcom jedného dieťaťa. V hasičskom zbore je zamestnaný od 01. augusta 1998. V súčasnom období je zaradený vo funkcii technik strojník. Vzhľadom na kratšiu dobu zamestnania v hasičskom zbore, má síce menej skúseností, ale jeho odborné vedomosti sú na potrebnej úrovni. Je veľmi aktívny, je členom leteckej hasičskej záchrannej skupiny. V predchádzajúcom období mu nebolo udelené žiadne mimoriadne ocenenie. Po požiari obytného domu v Štúrove na Jesenského ulici mu dňa 13. augusta 2003 prezident republiky udelil „Medailu prezidenta SR za záchranu života a preukázanú odvahu“ a ďakovný list.

Dňa 20. augusta 2003 minister vnútra SR udelil medailu za hrdinský čin, za záchranu života tehotnej ženy a 6 mesačného dieťaťa.

 

 

 

   


 


 

 

Zasadnutím MZ dňa 20. apríla 2010  č. XXXI/20042010/II.Zas.  bod 67/2010
Udeľuje „Čestné občianstvo mesta“ pre:

 

Ivetu Chlebákovú


 

Iveta Chlebáková

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 • Oznámenie pre občanov mesta Štúrovo, ktorí sú na adrese trvalého bydliska neznámy

  Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie písomnosti vo veci dane z nehnuteľnosti  pre nasledovných  adresátov:

  17.5.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Slovak Telekom a.s.

  16.5.2018 viac
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby pre navrhovateľa : Orange Slovensko, a.s., Metodová 8, 821 08 Bratislava

  14.5.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

ďalšie dni

Sobota 26.5.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 27.5.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka