Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Evidencia domov a bytov

Pridelenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla

Mesto Štúrovo v súlade s par. 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo bytovým budovám a nebytovým budovám.

Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 1. júla 2015 ukladá osobitné nové povinnosti, medzi ktoré patria:

1. Ak ide o budovu, ktorej nebolo do 30. júna 2015 určené súpisné a orientačné číslo, je vlastník budovy povinný podať žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla do 31.12.2015. Ak vlastník budovy v uvedenej lehote žiadosť nepodá, obec rozhodne o určení súpisného a orientačného čísla aj bez žiadosti.

2. Povinnosť osobe určenej v kolaudačnom rozhodnutí, v lehote do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla. Ak tak povinná osoba neurobí, mesto určí súpisné číslo a orientačné číslo aj bez žiadosti.

3. Zároveň je vlastník budovy povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca.

 

 

Pre určenie súpisného čísla pre novostavby a stavby postavené po rok 1976  je potrebné predložiť:
      • Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

         (príloha č. 1)
      • Kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou
      • Doklad ovlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
      • Zameranie adresného bodu

 

Pre určenie súpisného čísla pre stavby postavené pred rokom 1976  je potrebné predložiť:
      • Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

         (príloha č. 1)
      • užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže 

         stavebník preukázať vlastníctvo k stavbe
      • ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie (príloha č. 

         2), v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie

         vydané.

 

Pre zmenu/zrušenie súpisného a orientačného čísla  je potrebné predložiť:
     • Žiadosť o zmenu/zrušenie súpisného a orientačného čísla na 

        stavbu (príloha č. 3)
     • dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti (napr. právoplatné búracie

        povolenie  alebo doklad o odstránení stavby)

     • list vlastníctva

 

Doba vybavenia:
     • do 30 dní

 

Správny poplatok:

    • bez poplatku

 

 

Vydanie potvrdenia o veku stavby

    - Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby (príloha č. 4)

 

Doba vybavenia:
     • do 30 dní

 

Správny poplatok:

    • bez poplatku

 

 

Vybavuje:
Oddelenie organizačné a vnútornej správy, II. poschodie, číslo dverí 39,
Monika Bitter
tel: 036/2851-331, 036/7511-073, kl. 331
e-mail: monika.bitter@sturovo.sk


 
príloha č. 1

 
príloha č. 2

 
príloha č. 3

 

 
 • Oznámenie o začatí územného konania - MAGASPART Štúrovo

  26.5.2017 viac
 • Rozhodnutie - prerušenie územného konania - "Kanalizácia v obci Mužla"

  17.5.2017 viac
 • GREEN PARK ŠTÚROVO - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania - stanovisko mesta

  15.5.2017 viac
 • Oznámenie o zaslaní zámeru navrhovanej činnosti - "GREEN PARK ŠTÚROVO"

    Zámer navrhovanej činnosti je taktiež zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/green-park-sturovo   

  3.5.2017 viac
 • Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňo

  27.3.2017 viac

Dnes má službu:

Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo

036/7494950

ďalšie dni

Nedeľa 28.5.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
Sobota 3.6.
Lekáreň Maja
Hlavná 49,
Štúrovo
036-752 2506
Nedeľa 4.6.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka