Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia domov a bytov

Pridelenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla

Mesto Štúrovo v súlade s par. 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo bytovým budovám a nebytovým budovám.

Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 1. júla 2015 ukladá osobitné nové povinnosti, medzi ktoré patria:

1. Ak ide o budovu, ktorej nebolo do 30. júna 2015 určené súpisné a orientačné číslo, je vlastník budovy povinný podať žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla do 31.12.2015. Ak vlastník budovy v uvedenej lehote žiadosť nepodá, obec rozhodne o určení súpisného a orientačného čísla aj bez žiadosti.

2. Povinnosť osobe určenej v kolaudačnom rozhodnutí, v lehote do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla. Ak tak povinná osoba neurobí, mesto určí súpisné číslo a orientačné číslo aj bez žiadosti.

3. Zároveň je vlastník budovy povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca.

 

 

Pre určenie súpisného čísla pre novostavby a stavby postavené po rok 1976  je potrebné predložiť:
      • Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

         (príloha č. 1)
      • Kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou
      • Doklad ovlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
      • Zameranie adresného bodu

 

Pre určenie súpisného čísla pre stavby postavené pred rokom 1976  je potrebné predložiť:
      • Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

         (príloha č. 1)
      • užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže 

         stavebník preukázať vlastníctvo k stavbe
      • ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie (príloha č. 

         2), v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie

         vydané.

 

Pre zmenu/zrušenie súpisného a orientačného čísla  je potrebné predložiť:
     • Žiadosť o zmenu/zrušenie súpisného a orientačného čísla na 

        stavbu (príloha č. 3)
     • dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti (napr. právoplatné búracie

        povolenie  alebo doklad o odstránení stavby)

     • list vlastníctva

 

Doba vybavenia:
     • do 30 dní

 

Správny poplatok:

    • bez poplatku

 

 

Vydanie potvrdenia o veku stavby

    - Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby (príloha č. 4)

 

Doba vybavenia:
     • do 30 dní

 

Správny poplatok:

    • bez poplatku

 

 

Vybavuje:
Oddelenie organizačné a vnútornej správy, II. poschodie, číslo dverí 39,
Monika Bitter
tel: 036/2851-331, 036/7511-073, kl. 331
e-mail: monika.bitter@sturovo.sk


 
príloha č. 1

 
príloha č. 2

 
príloha č. 3

 

 
 • Verejná vyhláška - Dodatočná legalizácia stavby: Rozšírenie otvoru v bytovom dome

  O z n á m e n i e  o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania na 03. januára (štvrtok) o 13:00 hod., so stretnutím na Stavebnom úrade v Štúrove, Pri colnici č. 2

  3.12.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka