Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Július Barta

100-0051_IMG.jpgAkademický maliar, zaslúžilý umelec Julius Barta, pre priateľov a známych GYULA, sa narodil v Parkane t.j. v Štúrove 23. novembra 1922.

Július Barta je svedkom i kronikárom a často aj spoluautorom prerodu našej krajiny, konkrétne južného Slovenska, z polofeudálneho spoločenstva do podoby súčasnej modernej a vyspelej spoločnosti.

Jeho priemyselné motívy podchytené výtvarnou rečou ale aj komorná a ilustračná tvorba poskytujú možnosť porovnávať a hodnotiť premeny doby v ktorej sme donedávna ešte žili a žijeme.

Pre majstra Bartu Južné Slovensko a jeho blízka domovina podunajská nížina boli vždy ornou pôdou do ktorej po dlhé roky Barta sial zrnká nevšedného výtvarného talentu, aby z nich potom jeseňou prírody i seba samého zožal úrodu života a vlastnej tvorivosti.

Július Barta, ako čestný člen Klubu štúrovských výtvarníkov je príkladom i inšpirátorom pre nejedného ambiciozneho člena klubu, ktorý Bartové práce študuje a snaží sa ich podľa vlastných schopností aj napodobniť.

Mesto Štúrovo oficiálne vlastní jednu ukážku monumentálnej tvorby Júliusa Bartu na stenách interieru bývalého JCP pod náyvom RADOSŤ a práce v mestskej galérii pod názvami Letný podvečer a Zima pod Nižnou Bocou.

Tieto obrazy namaľované v roku 1988 tvoria základný fond profesionálnej tvorby v zbierkach galérie.

Autor svoje práce mestu daroval s úprimnou láskou práve tak ako rozdáva svoje rady, srdce i vedomosti mladším alebo začínajúcim výtvarným generáciám a to bez rozdielu na ich profesionálnu alebo amatérsku vyspelosť.

Ako Štúrovčania sme hrdý na to, že nás akademický maliar Július Barta svojou tvorbou i ľudskými vlastnosťami úspešne reprezentuje doma i v zahraničí.

Jeho návšteva a pobyt v našom meste a teda i v jeho rodnom meste bola a bude vždy vzácna a užitočná udalosť. Úprimnosť a vážnosť hovoreného slova by sme radi spečatili aj cenou PRO URBE, ktorú dnešným dňom majstrovi Júliusovi Bartovi ako prvému profesionálnemu výtvarníkovi udeľuje Mestské zastupiteľstvo v Štúrove so želaním pevného zdravia a šťastia do ďaľších rokov kypiaceho života.
 

 

 100-0056_IMG.jpg  100-0057_IMG.jpg 100-0058_IMG.jpg 
     

 

 100-0061_IMG.jpg  100-0063_IMG.jpg

 

 

 

 

 


 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka