Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Július Bartusz

Vážený pán primátor, poslanci mestskej samosprávy, milí hostia,
vážení príbuzní a členovia rodinyS veľkou úzkosťou a dojato Vám prednesiem v mene mestskej samosprávy niekoľko viet ako laudáciu „post mortem“ hodnotiac životné dielo inžiniera Júliusa Bartusza, z príležitosti udelenia čestného titulu „PRO URBE“ in memoriam.

Ing. Július Bartusz bol spoločensky aktívnym človekom. Po celý svoj život sa usiloval urobiť niečo pre blaho svojho mesta, blízkeho okolia. Neustále si niečo zorganizoval, vybavoval, zlepšoval.
Nečakane v decembri 2003 nás navždy opustil a nechal za sebou boliacu prázdnotu.

Nakoľko menovaný pri tejto slávnostnej príležitosti už nie je medzi nami aspoň s našimi spomienkami oživme jeho sympatickú osobnosť.
Július Bartusz dlhé roky bol aktívnym členom redakčnej rady miestnych novín Štúrovo a okolie. Všetkým občanom bude chýbať jeho optimistický pohľad, verejno-prospešná aktivita, ktorou pokorne slúžil pre rozvoj nášho mesta.

Patril k tým zriedkavým ľuďom, ktorý sa nikdy nenudili, vždy sa vedel zamestnať. Neúnavne sa snažil riešiť vzniknuté problémy, tak vo svojom blízkom, ako i vzdialenejšom okolí. Za jeho pracovnú aktivitu, dobré organizačné schopnosti sme si ho všetci vážili a mali radi.

Na svojom pracovisku v celulózke si ho tiež vážili ako vynikajúceho odborníka, verejného činiteľa, ktorý bol príkladom v práci pre každého.
Vždy sa zúčastnil na všetkých spoločenských a kultúrnych podujatiach mesta. Nebol len nečinným účastníkom týchto akcií, ale aktívne sa zapojil do ich organizovania.

I ako dôchodca ostal aktívne činný. S obrovským elánom, zahanbiac mladých riadil mnohostrannú činnosť Miestnej organizácie Zväzu remeselníkov, kde jeho neúnavná aktivita je i v súčasnosti nenahraditeľná.
Žiaľ ľudská nedokonalosť je už taká, že vtedy si začíname vážiť našich blízkych, keď ich už nie sú medzi nami.

Spomienky na tých, ktorí nás už navždy opustili sú hladkým prachom po ceste času plynutia, ktorý si však zachová, ale nezakrýva šlapaje tých, ktorí po tejto ceste prešli.

Nech je v našom srdci takisto zachovaná spomienka na mnohostrannú životnú púť Júliusa Bartusza, toho vzácneho občana nášho mesta.

Mihály D á v i d

Slávnostné zasadnutie MZ GUEST CENTER
Štúrovo, dňa 24.09.2004

 

 

 IMG_2161.jpg  IMG_2163.jpg  IMG_2183.jpg
 IMG_2204.jpg  

IMG_2184.jpg

 IMG_2207.jpg
 IMG_2225.jpg  IMG_2236.jpg  IMG_2254.jpg


 

 

 


 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka