Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Klub dôchodcov - ROZMARÍN

Klub dôchodcov „ROZMARÍN“ pri MsÚ


Klub dôchodcov v Štúrove má viac ako štyridsaťročnú tradíciu a vyše dvesto člennú organizáciu. Podľa kroniky začal svoju činnosť 17. júna 1962. počtom členov 34. Časom dôchodcovia pribúdali a v roku 1975 mal už okolo sto členov. V roku 1976 boli pridelené priestory pre klub, ktorý nám slúži s menšími úpravami až dodnes.

Klub dôchodcov má samostatný výbor, ktorý organizuje činnosť a jeho chod podľa vypracovaného plánu práce, ktorý je zameraný na jednotlivé oblasti ako napríklad: posedenia, prednášky, oslavy, jednodňové zájazdy, družobná činnosť, kultúrne podujatia a podobne. Záujem dôchodcov v klube sa zvyšoval, čím v roku 1991 dosiahol počet 177 členov. V tom čase prevzal vedenie klubu pán Ján Tamáš, ktorý ho vedie aj v súčasnej dobe.

Každý týždeň sa pravidelne 2-krát stretávame a to v utorok a vo štvrtok. Činnosť klubu sa veľmi pozitívne vyvíja. Trávime tu príjemné chvíle v priateľskom prostredí. Vedenie klubu mesačne dvakrát zabezpečuje meranie krvného tlaku, organizuje lekárske prednášky, usporiadava čajové popoludnia s ľudovými piesňami, výstavu ručných prác. Okrem toho výbor klubu poriada vo vlastných priestoroch „guláš – party“ s hudbou a veselým letným karnevalom.

 

 

 


Na týchto podujatiach zažívame veselé príhody. Najvýznamnejšou bola voľba kráľovnej klubu, ktorá bola zvolená z tvz. dvorných dám v roku 2000.


  


Táto zvolená kráľovná zahajuje každoročne tradičný ples dôchodcov v reštaurácii „Flóra“. Pri významných podujatiach nás navštívia aj predstavitelia mestského úradu, ktorí nás podporujú a koordinujú našu činnosť. Máme veľmi dobrú spoluprácu. Viackrát nás navštívi aj primátor mesta pán Mgr. Ján Oravec. Mestský úrad, odbor sociálnych vecí usporiada pre dôchodcov z príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ kultúrny program s občerstvením v Mestskom kultúrnom stredisku.

   

 

  


Každý rok pravidelne usporiada oslavu jubilantov pre členov klubu dôchodcov, ktorých obdaria malým spomienkovým darčekom. Mestský úrad každoročne vynaloží na chod klubu nemalú finančnú čiastku, za ktorú im ďakujeme, lebo bez toho by sme nemohli organizovať podujatia a zájazdy, ktoré sú náročnejšie na finančné prostriedky.

   Aj keď nám život postriebril vlasy, medzi svojimi priateľmi prežívame radostné dni a krásne chvíle svojho života. Vedenie klubu sa dobre stará o programy, čím spríjemňuje náš pobyt v klube. Máme vlastnú knižnicu, odkiaľ si môžeme bezplatne požičiavať zaujímavé knihy. Spolu navštevujeme Mestskú galériu a zúčastňujeme na jednodňových zájazdoch na Slovensku ako aj v zahraničí.

 V našom klube účinkuje vlastný spevácky krúžok, ktorý spestruje kultúrne programy.

 
V záujme upevňovania dobrého zdravia, pravidelne každý pondelok navštevujeme krytú plaváreň s termálnou vodou na kúpalisku v areáli „VADAŠ“.

 


Členovia klubu usilovne pracujú, aby čo najviac spríjemnili život v klube. Snažia sa ísť v ústrety svojím členom.Klub dôchodcov zabezpečuje a udržiava družobnú spoluprácu aj s inými klubmi dôchodcov na Slovensku, ako aj v Maďarsku. V dobe od roku 1991 do roku 1996 sme sa stretávali s dôchodcami z klubu dôchodcov Ostrihom MR.

V súčasnej dobe udržujeme družobné styky s klubmi:

Od roku 1996 s klubom dôchodcov z Agárd (MR)

  Od roku 1997 s KD z Trnavy

   


Od roku 1998 s KD Z Turčianske Teplice, stretávame sa pravidelne raz do roka. Pri týchto stretnutiach sa spolu veľmi dobre cítime. Zaspievame si ľudové piesne, spomíname na všetky pekné chvíle, ktoré sme spolu strávili. Vzájomne si povymieňame skúsenosti a vedomosti. Takéto stretnutia nám robia veľkú radosť a snažíme sa tieto priateľstvá udržiavať.

   


Od roku 2003 sme uzavreli ďaľšiu družbu s dôchodcami MR z oblasti Székesfehérváru, obec Sárszentmihály, s ktorými sme si zorganizovali vzájomné návštevy s bohatým a pekným programom, prehliadkou kultúrnych a historických pamiatok mesta Székesfehérváru a Štúrova.

  
  
  


V roku 2004 sme boli do tejto oblasti pozvaní na krajské oslavy pod názvom „SZÉPKORÚAK ÉVE“ z príležitosti mesiaca úcty k starším. Kde bol pripravený krásny program na vysokej úrovni, ktorí pripravovali speváci z maďarskej televízie.

Na týchto oslavách sme mali možnosť stretnúť sa aj s našimi dôchodcami, s ktorými udržujeme družobné styky.Výbor klubu usporiada programy a zájazdy aj pre členov fyzicky menej zdatných. Sú to krátke, menej náročné výlety do blízkeho okolia, ako napríklad:

Obec Biňa – historické pamiatky

Obec Kamenín

Obec Salka – pamätný domKlub dôchodcov v našom meste pracuje podľa svojich možností, ktoré sú často obmedzené priestormi aj finančnými možnosťami.

Za týchto podmienok majú funkcionári klubu dlhoročné skúsenosti s dobrými výsledkami, preto väčšina dôchodcov nášho mesta, ktorým to zdravotné pomery dovoľujú, navštevujú klub s radosťou a vidia v ňom druhý domov.Veď v každom veku je niečo krásne. Aj chvíle staroby majú svoje čaro, len od nás to závisí, ako si ich spríjemníme. I kto sa nudí a je sám, nech neváha a príde medzi nás.

V našom klube ho veľmi radi privítame. 
Klub dôchodcov

„ROZMARÍN“

Š t ú r o v o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka