Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Komisie mestského zastupiteľstva

Komisie mestského zastupiteľstva zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestské zastupiteľstvo. Ich zloženie a úlohy vymedzuje mestské zastupiteľstvo. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov  mesta zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov. Ich predsedom je vždy poslanec.

Mestské zastupiteľstvo v Štúrove zriaďuje najmä tieto stále komisie:

1.  Komisia financií, plánovania a rozpočtu – 7 členná

 1. Ing. László Fekete - predseda
 2. Ing. Jozef Borovič PhD.
 3. Magdaléna Romadová
 4. Július Kamanca
 5. Tímea Pokorná
 6. Ing. Jozef Slabák CSc.
 7. Ing. František Podhorský

 

2. Komisia výstavby, životného prostredia, územného plánovania a dopravy – 7 členná

 1. Zoltán Csepregi - predseda
 2. Ing. Ferenc Oravetz
 3. Ladislav Švajcer
 4. František Šimon
 5. Ákos Matuška
 6. Ing. Gabriel Szalatnyai
 7. Ing. Kristián Šimon

 

3. Komisia vzdelávania, kultúry, športu a mládeže – 7 členná

 1. JUDr. Andrea Vitkóová, PhD. – predseda
 2. Mgr. Judita Večerková
 3. László Szigeti
 4. Bc. Mónika Benyó
 5. Ing. Ondrej Mokos, ml.
 6. Igor Menyhárt
 7. Bohumil Toběrný

 

4. Komisia práce, sociálnych vecí , zdravotníctva a bývania – 7 členná

 1. Mgr. Miroslav Chalmovský – predseda
 2. Ing. Ingrid Tarrová
 3. Silvia Juhászová
 4. Bc. Mónika Benyó
 5. Katarína Horňáková
 6. Zora Kováčová
 7. PaedDr. Kornélia Slabáková

 

 5. Komisia správy mestského majetku a podnikateľskej činnosti – 7 členná

 1. Ing. Jozef Borovič, PhD. – predseda
 2. Zoltán Környi
 3. Mgr. Árpád Janicsek
 4. Atila Lengyel
 5. Ing. Jozef Nyitrai
 6. Zoltán Csepregi
 7. Ing. František Árendás

 

 6. Komisia cestovného ruchu a regionálneho rozvoja – 7 členná

 1. Atila Lengyel – predseda
 2. Attila Tuloki
 3. Éva Glázer
 4. Silvia Tóthová
 5. Ľuboš Juhász
 6. Zuzana Scheili, DiS.
 7. Lívia Németh

 

7. Mandátová komisia – 3 členná

 1. Ing. László Fekete – predseda
 2. Ing. Gabriel Szalatnyai
 3. Mgr. Judita Večerková

 

Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu

 1. Ing. Gabriel Szalatnyai - predseda
 2. László Szigeti
 3. Atila Lengyel
 4. Mgr. Miroslav Chalmovský

 

Členovia Dozornej rady Vadaš, s.r.o.:

 1. Zoltán Csepregi
 2. Atila Lengyel
 3. PaedDr. Kornélia Slabáková
 4. László Szigeti
 5. Attila Tuloki

 

Členovia Dozornej rady Enerbyt s.r.o.:

 1. Ádám Belák
 2. Ing. László Fekete
 3. Alexander Mišovič
 4. Lívia Vörös
 5. Árpád Krizsan

 

Členovia Dozornej rady Komunálnych služieb a odpadového hospodárstva Štúrovo, a.s.:

 1. János Retkes
 2. Ing. Jozef Slabák, CSc.

 

Sobášiaci:

 1. PaedDr. Kornélia Slabáková
 2. László Szigeti
 3. JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
 4. Mgr. Miroslav Chalmovský
 5. Bc. Mónika Benyó

 
 • Oznámenie pre občanov mesta Štúrovo, ktorí sú na adrese trvalého bydliska neznámy

  Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie písomnosti vo veci dane z nehnuteľnosti  pre nasledovných  adresátov:

  17.5.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Slovak Telekom a.s.

  16.5.2018 viac
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby pre navrhovateľa : Orange Slovensko, a.s., Metodová 8, 821 08 Bratislava

  14.5.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

ďalšie dni

Sobota 26.5.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 27.5.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka