Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Komunitný plán mesta Štúrovo

Komunitný plán

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) ukladá v § 83 mestám a obciam vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS). Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb.


Mesto Štúrovo vypracováva komunitný plán na obdobie v rozsahu piatich rokov. Komunitný plán má byť vypracovaný do konca decembra 2011.


Cieľové skupiny:  seniori, deti a mládež, zdravotne ťažko postihnutí, sociálne znevýhodnení občania, mladé rodiny – podpora bývania.


Zadávateľ: Mesto Štúrovo


Koordinátorka: Bc. Michaela Pajchortová, 036 7511 466
Pracovné skupiny: Oddelenie sociálne, bytové, kultúry, zdravotníctva a športu (OSBKZaŠ), referent Finančného oddelenia (FO), referent Organizačného oddelenia vnútornej správy  (OOVS), projektový manažér.


 
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA ŠTÚROVO 2011-2016

 
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneno zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Orange Slovensko a.s.

  26.3.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Orange Slovensko

  15.3.2018 viac
 • Oprava zrejmej chyby v Rozhodnutí č. 1/14975-12275/17SÚ-Ma zo dňa 28.6.2017

  6.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

ďalšie dni

Sobota 28.4.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 29.4.
Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo
036-756 1670
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka