Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Materská škola, Bartókova 38

Materská škola s výchovným jazykom slovenským a maďarským

Bartóková č. 38

Tel: 00421(0)36 7511612

http://www.msbartokova.parkany.sk/

email: micimacko52@gmail.com

  

micimacko-es-baratai-faldekoracio-41x39-cm-0000605733-79-orig.jpg

Materská škola - Óvoda

Bartókova ul.č.38, Štúrovo


 

O nás

Materská škola na Bartókovej ulici č.38, v Štúrove, deťmi nazývaná "MICIMACKO" sa nachádza na sídlisku Terasy. Je to štátna materská škola s právnou subjektivitou, ktorú získala v roku 2002 a jej zriaďovateľom je mesto Štúrovo.

Svoju činnosť začala v roku 1981 ako 4 triedna materská škola s 2 oddeleniami jaslí na novovzniknutom sídlisku.

V súčastnej dobe naša materská škola prevádzkuje 6 tried, ktoré majú svoje logo a zameranie. Na základe počtu zapísaných detí, požiadaviek rodičov a vychádzajúc zo skúseností z predchádzajúcich rokov sú vytvorené heterogénne triedy. Takto vytvorené triedy sú prínosom hlavne v sociálno-emocionálnej oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa.

Sú to 3 triedy s vyučovacím jazykom slovenským:

Trieda Lienka zameraná na hudobno-pohybové aktivity.                                             

Trieda Bambi zameraná na enviromentálnu výchovu.                                               

Trieda Včielka zameraná na prosociálnu výchovu.

A 3 triedy s vyučovacím jazykom maďarským:

Trieda Mókus zameraná na hudobno-pohybové aktivity.                                            

Trieda Napocska zameraná na enviromentálnu výchovu.                                           

Trieda Tilinkó zameraná na ľudové tradície.

Poskytujeme celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od 2 až 6 rokov, ako aj deťom s odloženou školskou dochádzkou. Edukačný proces zabezpečuje 13 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a stará sa o nás 10 prevádzkových zamestnancov.

Predprimárne vzdelávanie uskutočňujeme v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 0. Náš školský vzdelávací program sa volá "Micimacko v stoakrovom lese", sme zameraný na rozvoj športového života formou detského futbalu a obohacujeme výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky prezentovaním sa na verejných vystúpeniach. Využívame aj prvky metodiky "Krok za krokom" a u novoprijatých detí postupujeme podľa adaptačného plánu.

V roku 1995 materská škola získala certifikát "Škola podporujúca zdravie detí". Naša materská škola má v regióne postavenie "novátorskej" materskej školy, kde kolektív medzi prvými implementuje nové edukačné trendy do každodennej praxe a svoje skúsenosti odovzdáva pedagógom ostatných materských škôl regiónu formou metodických dní.

Ponuka našej materskej školy je široká, vyvíjame množstvo aktivít pre deti aj rodičov podľa vypracovaných plánov. Deti majú možnosť navštevovať krúžky: anglický, výtvarný, tanečný, futbalový, dramatický, pohybový "Fit-lopty", hra na zobcovú flautu, či krúžok mažoretiek. Venujeme sa aj nadaným deťom. Uplatňujeme nové, moderné trendy a poznatky z oblasti predškolskej pedagogiky, využívame PC, internet, interaktívne tabule.

Spolupracujeme s CVČ, ZŠ, ZUŠ, detskou zubárkou, logopedičkou i psychologičkou.

Čas prevádzky materskej školy v pracovných dňoch: od 6.30 hod. do 17.00 hod.

Konzultačné hodiny riaditeľky materskej školy: Pondelok medzi 8.00 hod. a 10.00 hod.                 poobede medzi 15.00 hod. a 16.00 hod., prípadne po telefonickom dohovore na telefónnom čísle 036 7511612.

 

 


 

Budova materskej školy

      


 

Pedagógovia materskej školy


 

Personál materskej školy


 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka