Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mestské zastupiteľstvo (poslanci)

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Mestské zastupiteľstvo Štúrova má  15 poslancov. Jeho funkčné obdobie sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva na 4 roky. Rozhoduje o základných otázkach života mesta a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa zákona o obecnom zriadení.

Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 • schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet,
 • schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok a určovať ich náležitosti,
 • rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať miestne referendum mesta o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenia obyvateľov,
 • uznášať sa na nariadeniach mesta,
 • určiť plat primátora podľa osobitného zákona,
 • voliť a odvolávať  hlavného kontrolóra mesta, určiť rozsah jeho výkonu funkcie a jeho plat,
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora mesta vymenúvať a odvolávať ich vedúcich,
 • zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,
 • schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo mesta, vyznamenania a ceny,
 • schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
 • ustanoviť erb  mesta, vlajku  mesta, pečať mesta,
 • schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady   odmeňovania poslancov,
 • schvaľovať zmluvy o vnútroštátnej spolupráce a o medzinárodnej spolupráce.

Podrobnú úpravu pravidiel rokovania mestského zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecných záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa mestskej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Štúrove.

 

Práva a povinnosti poslancov

Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia mestskými záujmami, resp. záujmami častí mesta.Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zložením sľubu. Poslanec je oprávnený najmä:

 • predkladať mestskému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy mesta návrhy, podnety, pripomienky a námety,
 • interpelovať primátora a členov mestskej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
 • požadovať od riaditeľov podnikov, ktoré zriadilo mesto a iných subjektov s majetkovou účasťou mesta, vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,
 • požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v meste podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste,
 • zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy mesta a hlavný kontrolór mesta,
 • požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

Poslanec je povinný najmä:

 • zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
 • zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
 • dodržiavať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • obhajovať záujmy mesta a jej obyvateľov.

Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.

Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti mestského zastupiteľstva.


 
 • Rozhodnutie - SKC Foundry s.r.o. - vydanie integrovaného povolenia

  4.12.2017 viac
 • Oznamenie o uskutočnení verejného prerokovania správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja

  15.11.2017 viac
 • Oznámenie o zverejnení správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020"

  enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020  

  15.11.2017 viac

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo

036-321 4403

ďalšie dni

Sobota 16.12.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 17.12.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
Sobota 23.12.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka