Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Návrh

Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Štúrovo 2017-2019

Komentár k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta, mestských rozpočtových a príspevkových organizácií, škôl a školských zariadení


 

Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Štúrovo 2017-2019 (textová časť)


 

Rozpočet mesta Štúrovo na rok 2017 - príjmy


 

Návrh - Podrobný rozpis programového rozpočtu mesta Štúrovo na rok 2017 - príjmy podľa rozpočtovej klasifikácie


 

Návrh - Podrobný rozpis programového rozpočtu mesta Štúrovo na rok 2017 - výdavky bežného rozpočtu


 

Návrh rozpočtu mesta na rok 2017 - výdavky mesto


 

Návrh rozpočtu mesta na rok 2017 - výdavky školy a školské zariadenia


 

Návrh rozpočtu mesta na rok 2017 - výdavky mesto, školy a školské zariadenia


 

Návrh rozpočtu mesta na rok 2017 - výdavky podľa programov


 

NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Návrh rozpočtu - Mestské kultúrne stredisko


 
 MsKS - príjmy.pdf (296.2 kB) MsKS - príjmy.pdf (296.2 kB)

 

 

Návrh rozpočtu - Mestská knižnica


 

 

 

Návrh rozpočtu - Mestská športová organizácia


 
 MŠO - príjmy.pdf (278.1 kB) MŠO - príjmy.pdf (278.1 kB)

 

 

NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ - PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Návrh rozpočtu - Základná škola


 

 

 

Návrh rozpočtu - ŠKD pri ŽŠ, Adyho


 
 ŠKD - príjmy.pdf (250.5 kB) ŠKD - príjmy.pdf (250.5 kB)

 

 

Návrh rozpočtu - Základná škola s vjm


 

 

 

 

NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ - ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Návrh rozpočtu - Základná umelecká škola


 

 

 

Návrh rozpočtu - Centrum voľného času


 
 CVČ - príjmy.pdf (198.4 kB) CVČ - príjmy.pdf (198.4 kB)

 

 

Návrh rozpočtu - MŠ Bartókova


 

 

 

Návrh rozpočtu - Školská jedáleň


 
 ŠJ - príjmy.pdf (334.4 kB) ŠJ - príjmy.pdf (334.4 kB)

 
 ŠJ - výdavky.pdf (612.2 kB) ŠJ - výdavky.pdf (612.2 kB)

 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka