Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Neziskové organizácie a občania

Pre Občanov:

Dotácie pre občanov na výstavbu energeticky úsporných drevodomov

Dotácie 5- až 13-tisíc eur pre občanov na výstavbu energeticky úsporných drevodomov. Celkový objem podpory rezortu MPRV SR vo výške milión eur. Systematická podpora spracovania dreva na Slovensku a zamestnanosti na vidieku.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11984

 

Grantový program Nadácie Poštovej Banky

Získajte grant na realizáciu nápadu, na ktorom sa budú podieľať dobrovoľníci zo všetkých generácií.

http://pre3generacie.sk/

 

Nadácia Orange - zbavme spoločne naše mestá slabých miest

Viete o niečom, čo špatí vaše mesto? Tak nájdite ľudí, ktorí vám pomôžu s odstránením problému.  Podpora skrášľovaní miest sumou 300 €.

https://www.nadaciaorange.sk/krajsiemiesta

 

Vzdelávacie, rozvojové a podporné programy pre jednotlivých študentov a mladých profesionálov

http://www.leaf.sk/sk/aktualne

Štipendiá pre slovenských vysokoškolských študentov v zahraničí

 

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

http://www.saaic.sk

 

Divé maky

Divé maky podporujú talentované rómske deti zo sociálne slabých rodín.

http://www.divemaky.sk/clanok/ako-zapojit-dieta

 

Dotácia na autá s pohonom CNG aj pre fyzické osoby

http://www.ekofond.sk/vsetkycs/program-05-podpora-vyuzitia-motoroveho-paliva-cng-v-slovenskej-doprave/15

 

Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov:

EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP

http://www.ekofond.sk/index.php?cmd=section&sid=13

Úverová linka na podporu
rozvoja energetickej efektívnosti na Slovensku

www.slovseff.eu

 

Dotované úvery na bývanie a zateplenie:

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) spustil projekt JESSICA - Nová forma podpory z EÚ určená na zatepľovanie.

www.sfrb.sk (Štátny fond rozvoja bývania)

 

 

Nadácia VÚB:

Pre nádej, Pre vzdelanie, Pre umenie, Pre šport

www.nadaciavub.sk

 

 

Nadácia otvorenej spoločnosti

Štipendiá, stáže a súťaže

www.osf.sk

 

www.intenda.sk

www.nadaciapontis.sk

www.iuventa.sk

www.leaf.sk

 

 

 


 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka