Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Odpadové hospodárstvo

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov, znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi              v súlade so zákonom o odpadoch. Účelom odpadového hospodárstva je predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, využívať odpady ako zdroj energie (ak nie je možný alebo účelný postup podľa uvedeného) a zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

Odpadové hospodárstvo na území mesta zahŕňa tieto činnosti:

 • spracovanie a aktualizovanie Programu odpadového hospodárstva mesta Štúrovo ako aj iných strategických dokumentov,
 • navrhuje, vypracováva a dohliada nad dodržiavaným všeobecne záväzných nariadení v oblasti odpadového hospodárstva,
 • zabezpečenie plnenia Programu odpadového hospodárstva mesta Štúrovo,
 • vyjadrovanie sa k programom odpadového hospodárstva pôvodcov odpadu na území mesta v zmysle zákona o odpadoch,
 • prijímanie a vybavovanie žiadostí, podnetov, sťažností zo strany občanov, podnikateľských subjektov a iných právnych subjektov v oblasti odpadového hospodárstva; informácie môžu byť sprostredkované osobne, telefonicky, písomne,
 • komunikácia a spolupráca s oprávnenou osobou na nakladanie s odpadmi v meste Štúrovo,
 • komunikácia a spolupráca so všetkými orgánmi verejnej správy v oblasti odpadového hospodárstva (napr. Okresný úrad životného prostredia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva a iné),
 • vykonávanie samostatnej kontrolnej činnosti pri nakladaní s odpadom (najmä v oblasti vzniku nepovolených skládok, kontrola stojísk a stanovíšť zberných nádob, zberných nádob umiestnených na verejných priestranstvách),
 • vedenie evidencie o množstve uloženého odpadu na skládke, vyhotovuje výkaz o komunálnom odpade z mesta a iné potrebné evidencie súvisiace s odpadovým hospodárstvom,
 • organizuje a zabezpečuje „Jarné a jesenné upratovanie“,
 • vedenie správneho konania a priestupkového konania v odpadovom hospodárstve, ukladanie pokút za priestupky v zmysle zákona,
 • poskytovanie informácií o odpadovom hospodárstve v meste Štúrovo v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
 • osveta a propagácia separovaného zberu odpadu v meste Štúrovo.

 

 

 

Systém zberu komunálnych odpadov v meste Štúrovo

Na území mesta je zavedený nasledovný systém zberu odpadov:

a)    Kontajnerový,

b)    Triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, sklo, kovy, VKM – viacvrstvový kombinovaný materiál, nepotrebné šatstvo, BRO,

c)    Množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľ,

d)    Pre fyzické osoby  je zavedený  paušálny poplatok.

 

V zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Štúrovo č. 8/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Štúrovo v znení neskorších predpisov. Oprávnenou osobou na nakladanie s komunálnymi odpadmi (KO) a drobnými stavebnými odpadmi (DSO) na celom území mesta je spoločnosť Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.

KOMPLEXNÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA (KBV)

Nádoby na komunálny odpad a separované zložky z KO sú pre obyvateľov KBV sústredené v uzamykateľných stojiskách zberných nádob, resp. na stanovištiach zberných nádob. Na stanovištiach sú zberné nádoby na komunálny odpad a triedené zložky, a to žltá farba je určená na plasty, modrá farba na papier, zelená farba pre sklo, červená farba pre kovy,  oranžová farba pre viacvrstvový kombinovaný materiál (tetrapaky).

 

INDIVIDUÁLNA BYTOVÁ VÝSTAVBA (IBV)

 

Obyvatelia individuálnej bytovej výstavby disponujú vlastnou zbernou nádobou na zmesový komunálny odpad a nádobou hnedej farby na biologicky rozložiteľný komunálny odpad        zo záhrad. Okrem toho je zavedený vrecový systém triedenia odpadov – papier, plasty, sklo, kovy a tetrapaky.

 

VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

 

Na území mesta sú rozmiestnené zberné nádoby na ukladanie odpadu na verejných priestranstvách. Ďalej sú pre potreby majiteľov psov umiestnené zberné nádoby na ukladanie psích exkrementov.

 

 

LEGISLATÍVA:

 

 • zákon SNR č. 79//2015 o odpadoch,
 • zákon SNR č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
 • č. 371/2015 Z.z. vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
 • č. 366/2015 Z.z. vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
 • VZN Mesta Štúrovo č. 8/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Štúrovo v znení neskorších predpisov,
 • VZN Mesta Štúrovo č. 10/2016 o miestnom poplatku v znení neskorších predpisov

 

PROJEKTY V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Rok 2015

Dňa 16.7.2015 bola podaná žiadosť na Environmentálny fond o dotáciu vo výške 93 000€ „Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v lokalitách Tehliarska a Cserköz“, ktorá nebola schválená.

Dňa 18.11.2015 bola podaná žiadosť o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu vo výške 42 620€ „ Rozšírenie separovaného zberu v Meste Štúrovo“ - Žiadosť bola schválená.

Rok 2016

Dňa 26.7.2016 bola podaná žiadosť na Environmentálny fond o dotáciu vo výške 66 190 € „Likvidácia nelegálnych skládok odpadu v Štúrove - lokalita Tehliarska“, ktorá nebola schválená.

Rok 2017

Dňa 14.3.2017 bola podaná žiadosť na Environmentálny fond o dotáciu vo výške 45 107 € „Likvidácia nelegálnych skládok z dvoch lokalít vedľa spojovacej cesty železničná stanica – Nána“, ktorá nebola schválená.


 
 • Verejná vyhláška - Dodatočná legalizácia stavby: Rozšírenie otvoru v bytovom dome

  O z n á m e n i e  o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania na 03. januára (štvrtok) o 13:00 hod., so stretnutím na Stavebnom úrade v Štúrove, Pri colnici č. 2

  3.12.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka