Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov, znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch. Účelom odpadového hospodárstva je predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, využívať odpady ako zdroj energie (ak nie je možný alebo účelný postup podľa uvedeného) a zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

Odpadové hospodárstvo na území mesta zahŕňa tieto činnosti:

 • spracovanie a aktualizovanie Programu odpadového hospodárstva mesta Štúrovo ako aj iných strategických dokumentov,
 • navrhuje, vypracováva a dohliada nad dodržiavaným všeobecne záväzných nariadení v oblasti odpadového hospodárstva,
 • zabezpečenie plnenia Programu odpadového hospodárstva mesta Štúrovo,
 • vyjadrovanie sa k programom odpadového hospodárstva pôvodcov odpadu na území mesta v zmysle zákona o odpadoch,
 • prijímanie a vybavovanie žiadostí, podnetov, sťažností zo strany občanov, podnikateľských subjektov a iných právnych subjektov v oblasti odpadového hospodárstva; informácie môžu byť sprostredkované osobne, telefonicky, písomne,
 • komunikácia a spolupráca s oprávnenou osobou na nakladanie s odpadmi v meste Štúrovo,
 • komunikácia a spolupráca so všetkými orgánmi verejnej správy v oblasti odpadového hospodárstva (napr. Obvodný úrad životného prostredia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva a iné),
 • vykonávanie samostatnej kontrolnej činnosti pri nakladaní s odpadom (najmä v oblasti vzniku nepovolených skládok, ich evidencie a riešenia na území mesta, kontrola stojísk a stanovíšť zberných nádob, zberných nádob umiestnených na verejných priestranstvách),
 • vedenie evidencie o množstve uloženého odpadu na skládke, vyhotovuje výkaz o komunálnom odpade z mesta a iné potrebné evidencie súvisiace s odpadovým hospodárstvom,
 • vedie evidencie o mobiliári odpadového hospodárstva na území mesta Štúrovo,
 • organizuje a zabezpečuje „Jarné a jesenné upratovanie“,
 • vedenie správneho konania a priestupkového konania v odpadovom hospodárstve, ukladanie pokút za priestupky v zmysle zákona,
 • poskytovanie informácií o odpadovom hospodárstve v meste Štúrovo v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
 • osveta a propagácia separovaného zberu odpadu v meste Štúrovo.

Systém zberu komunálnych odpadov v meste Štúrovo

Na území mesta je zavedený nasledovný systém zberu odpadov:

a)    Kontajnerový,

b)    Triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, sklo, textil a obuv, BRO,

c)    Množstvový zber pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľ na základe žiadosti,

d)    Pre fyzické osoby  je zavedený  paušálny poplatok.

V zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Štúrovo č. 19/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi. Oprávnenou osobou na nakladanie s komunálnymi odpadmi (KO) a drobnými stavebnými odpadmi (DSO) na celom území mesta je spoločnosť Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s.

KOMPLEXNÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA (KBV)

Nádoby na komunálny odpad a separované zložky z KO sú pre obyvateľov KBV sústredené v uzamykateľných stojiskách zberných nádob, resp. na stanovištiach zberných nádob. Na stanovištiach sú zberné nádoby na komunálny odpad a triedené zložky, a to žltá farba je určená na plasty, modrá farba na papier a tetrapaky, zelená farba na sklo. 

INDIVIDUÁLNA BYTOVÁ VÝSTAVBA (IBV)

Obyvatelia individuálnej bytovej výstavby disponujú vlastnou zbernou nádobou na zmesový komunálny odpad. Mesto Štúrovo zavádza vrecový systém triedenia odpadov, ktorá je najpohodlnejšia pre občanov. Distribuujeme balík vriec, ktorý obsahuje 10 kusov vrecia sivej farby, a to 6 ks na plasty, 2 ks na kovové obaly, 2 ks na papier a tetrapaky a informačný leták. Tento balík je na I. polrok roka 2016.

Komoditu sklo je možné ukladať do 1 100 litrových zberných nádob voľne stojacich ne verejných priestranstvách v rôznych lokalitách v meste.

Zelený biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad môžu občania kompostovať alebo ak nemajú záujem zriadiť si vlastné kompostovisko, majú možnosť odviesť zelený odpad zo záhrad (tráva, lístie, konáre) do areálu spoločnosti KSOH, a.s. na ul. Komenského č. 18 v pracovných dňoch od 6.00hod do 14.00hod, v sobotu, v nedeľu od 8.00hod do 14.00hod a uložiť ho do kontajnera, určeného na tento účel. Konáre musia byť zviazané vo zväzkoch s maximálnou dĺžkou 1m.

VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Na území mesta sú rozmiestnené zberné nádoby na ukladanie odpadu na verejných priestranstvách. Ďalej sú pre potreby majiteľov psov umiestnené zberné nádoby na ukladanie psích exkrementov.

LEGISLATÍVA:

 • zákon SNR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,
 • zákon SNR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
 • vyhláška č. 371 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
 • VZN Mesta Štúrovo č.. 19/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi,
 • VZN Mesta Štúrovo č. 14/2014 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Štúrovo

 

PROJEKTY V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Rok 2015

Dňa 16.7.2015 bola podaná žiadosť na Environmentálny fond o dotáciu vo výške 93 000 € „Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v lokalitách Tehliarska a Cserköz“, ktorá nebola schválená,

Dňa 18.11.2015 bola podaná žiadosť o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu vo výške 42 620 € „ Rozšírenie separovaného zberu v Meste Štúrovo“ - Žiadosť je v štádiu vyhodnotenia.

 


 
 • Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania

  8.6.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

ďalšie dni

Sobota 23.6.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 24.6.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka