Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba

Mesto Štúrovo poskytuje opatrovateľskú službu ako sociálnu službu  v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a VZN Mesta Štúrovo č.3/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a výške úhrady za túto opatrovateľskú službu. 


Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu si môže žiadateľ vyzdvihnúť na  Mestskom úrade v Štúrove na oddelení: Sociálne, bytové, kultúry, zdravotníctva a športu (SBKZaŠ).

 

Kontaktné osoby:

Mgr. Michaela Pajchortová, vedúca oddelenia: 036 2851 341
Andrea Bieliková, referent: 036 2851 351


 
 • Oznámenie o začatí územného konania : FTTC Štúrovo, Hlavná 21_0720BR

  20.9.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka