Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Osvedčovanie listín a podpisov

OSVEDČOVANIE PODPISOV NA LISTINÁCH

vykonáva sa na počkanie: prízemie, č. dverí 1

Osvedčovanie podpisov na listinách:     Mgr. Emília Valovičová 
                                                                       prízemie, č. dverí 1
                                                                       emilia.valovicova@sturovo.sk
                                                                       tel. 036/2851-360 

 

OSVEDČOVANIE FOTOKÓPIÍ LISTÍN

vykonáva sa na počkanie na Informáciách Mestského úradu v Štúrove

Osvedčovanie fotokópií listín:                 Erika Konczová
                                                                      prízemie, informácie
                                                                      erika.konczova@sturovo.sk
                                                                      tel. 036/2851-300 

Zastupovanie:                                       

Erika Magyarová
prízemie, č. dverí 12
erika.magyarova@sturovo.sk
tel. 036/2851-343

 

Mária Dobrocsányi
prízemie, č. dverí 13
maria.dobrocsanyi@sturovo.sk

tel. 036/2851-342

 

 

Úradné hodiny:

Pondelok:      7.30 – 11.30        12.00 - 15.30

Streda:           7.30 – 11.30        12.00 - 17.00
Piatok:            7.30 – 11.30        12.00 - 14.00

 

Poplatky sa uhrádzajú v hotovosti v pokladni Mestského úradu: prízemie - č. dverí 2.

Potrebné doklady:

 • Osobná účasť
 • Platný občiansky preukaz, cestovný pas

 

Poplatky: (platné od 1.1.2018)

 • za osvedčenie 1 podpisu na listine ............................................................................ 2,00 €
 • zviazanie listín, na ktorých sa overuje podpis - na požiadanie .............................. 1,00 €

 

Potrebné doklady:

 • Platný občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt u cudzincov
 • originál listiny, ktorej fotokópiu žiadate overiť

 

Poplatky: (platné od 1.1.2018)

 • za osvedčenie každej strany listiny v slovenskom jazyku ............................................ 2,00 €
 • za osvedčenie každej strany listiny v českom jazyku ................................................... 3,00 €

 

Obec nevykonáva osvedčovanie:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, príp. ak je listina z časti v cudzom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

 

Vyššie uvedené úkony vykonáva výlučne len NOTÁR!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka