Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Ponuka pracovných miest

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy , Adyho 6, ŠtúrovoVytlačiť
 

M e s t o     Š t ú r o v o

v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy , Adyho 6, Štúrovo

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti podľa §6 a §34 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, t.j. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a vykonanie I. atestácie
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

Ďalšie požiadavky a kritériá:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti.

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutomvzdelaní,
 • overený doklad o absolvovaní 1. atestácie,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 • profesijný životopis,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvojazákladnej školy,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Platové podmienky: podľa príslušných ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi prosíme adresovať resp. doručiť najneskôr
do 1. októbra 2018 do 10:00 hod. (pondelok) na adresu: Mestský úrad Štúrovo - podateľňa, Námestie slobody 1, 943 01 Štúrovo v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – Základná škola  – neotvárať.“

 

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania najmenej sedem dní pred jeho začatím.

                                                                                         

 

                                                                                    Ing. Eugen Szabó  v. r.

                                                                                        primátor mesta

V Štúrove, dňa 04.09.2018                                              


 
 
 • Oznámenie o začatí územného konania : FTTC Štúrovo, Hlavná 21_0720BR

  20.9.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka