Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Ponuka pracovných miest

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – zamestnanec stavebného úraduVytlačiť
 

Mesto Štúrovo, Nám Slobody č. 1, 943 01  Štúrovo

Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o uvoľňovanom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Štúrove : 

Názov pracovného miesta:    zamestnanec stavebného úradu

Miesto výkonu práce:            Mestský úrad Štúrovo, Mesto Štúrovo

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok

Základná charakteristika pracovného miesta:

Koordinovanie, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku. Koncepčná a rozhodovacia činnosť v povoľovacom konaní v stanovenom rozsahu vrátane priestupkovej a kontrolnej činnosti vo vymedzenom rozsahu a to najmä:

 • Povoľovať stavby a povoľovať zmeny umiestnenia stavieb
 • Vydávať povolenia na odstránenie stavieb
 • Vydávať povolenia na terénne úpravy
 • Vyhotovovať písomné vyjadrenia pre špeciálne stavebné úrady, overovať splnenie podmienok vydaných územných rozhodnutí
 • Povoľovať stavby a ich zmeny počas realizácie, povoľovať zmeny dokončených stavieb
 • Vykonávať kolaudácie stavieb a zmeny v užívaní stavieb
 • Povoľovať stavebné úpravy, udržiavacie práce a drobné stavby, pri ktorých nie je postačujúce ohlásenie
 • Povoľovať predčasné užívanie stavieb, dočasné užívanie stavieb so skúšobnou prevádzkou
 • Nariaďovať nevyhnutné úpravy na stavbách a údržbu stavieb
 • Nariaďovať opatrenia na susedných pozemkoch
 • Nariaďovať odstránenie nedostatkov a opatrenia na stavbách na základe výkon štátneho stavebného dohľadu
 • Prejednávať priestupky a správne delikty za porušenie stavebného zákona
 • Vykonávať štátny stavebný dohľad
 • Prejednávať sťažnosti a podnety v oblasti stavebného poriadku
 • Poskytovať informácie v zmysle platnej legislatívy
 • Vydávať povolenia na reklamné stavby
 • Viesť územné konanie a vydávať územné rozhodnutia

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa so zameraním na stavebníctvo
 • osobitný kvalifikačný predpoklad v zmysle vyhlášky č. 547/2003 Z. z. o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu výhodou
 • počítačové znalosti: práca na PC - Word, Excel, Outlook
 • vodičský preukaz

Ďalšie kritériá a osobnostné požiadavky na kandidáta:

 • bezúhonnosť samostatnosť, zodpovednosť, ústretovosť, komunikatívnosť

Orientácia v zákonoch:

 • zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
 • predpisov vyhláška 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
 • vyhláška 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov k prihláške:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis,
 • motivačný list (odporúča sa uviesť aj e-mail a telefónny kontakt)
 • kópia dokladu o vzdelaní
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení neskorších predpisov.

Platové podmienky: podľa príslušných ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Predpokladaný termín nástupu:  01.05.2018 resp. podľa dohody

Vybraní uchádzači budú informovaní o termíne osobného stretnutia telefonicky alebo  elektronicky. Pri pohovore je potrebné predložiť čestné prehlásenie o bezúhonnosti.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor, tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 

Prihlášky s požadovanými dokladmi prosíme adresovať resp.doručiť do 10.04.2018 do 15.00h na adresu:     

Mestský úrad  Štúrovo,  Nám. slobody č. 1,  943 01 Štúrovo 

alebo

na e-mail kontaktnej osoby: eva.molnarova@sturovo.sk 

 

V prípade doručovania prihlášky je obálku potrebné označiť textom:

„Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – zamestnanec stavebného úradu“

Štúrovo, dňa: 20.03.2018                  

 

Ing. Eugen Szabó v.r.

                                                                                     primátor mesta

i_4361905.png


 
 
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Orange Slovensko

  15.3.2018 viac
 • Oprava zrejmej chyby v Rozhodnutí č. 1/14975-12275/17SÚ-Ma zo dňa 28.6.2017

  6.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

ďalšie dni

Sobota 24.3.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 25.3.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka