Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Prebiehajúce

Zvýšenie kapacity materskej školy na ulici Bartókova v Štúrove

Názov projektu: „Zvýšenie kapacity materskej školy na ulici Bartókova v Štúrove"

Celkové oprávnené výdavky predstavujú sumu 510 000,00 EUR


 

Mária Valéria Bike

Názov projektu: „Mária Valéria Bike (MVB) - Public cross border bicycle-sharing system in Esztergom and Štúrovo“
Mária Valéria Bike(MVB) - cezhraničný systém spoločnej požičovne bicyklov v Ostrihome a Štúrove
Oprávnené výdavky celkom: 921 155,00 eur (Štúrovo: 425 155 eur / Ostrihom: 496 000 eur)
ERDF 85 %: 782 981,75 EUR (Štúrovo: 361 381,75 eur)
SR 10 %: 42 515,50 eur (Štúrovo)
Mesto Štúrovo 5 %: 21 257,75 eur

Cieľom projektu je vybudovanie novej formy verejnej dopravnej služby  - systém požičovne bicyklov – ktorá ešte viac spojí obyvateľov žijúcich na oboch stranách hranice a turistov prichádzajúcich do Štúrova a Ostrihomu. Prostredníctvom tejto služby môže ešte viac ľudí prejsť cez hranice a súčasne sa zníži aj miera znečistenie prostredia.

V rámci projektu budú v oboch mestách na viacerých bodoch vybudované stanice na vypožičanie bicyklov, s ktorých sa okrem klasických bicyklov budú môcť vypožičať aj elektrické bicykle. Vďaka spoločne vyvinutému systému si bude môcť každý vypožičať bicykel s ktorej koľvek stanice a taktiež ho bude môcť do ktorej koľvek stanice vrátiť. Stanice budú umiestnené v blízkosti všetkých dôležitých mestských ustanovizní (úradných, dopravných) oboch miest. Vybudovanie systému a spustenie tejto novej služby bude predovšetkým slúžiť miestnym obyvateľom (pracujúci, žiaci), ktorí pravidelne prechádzajú cez hranice.

Plánujeme vybudovať 14 nových stojanových staníc pre bicykle, šesť z nich bude v Štúrove a osem v Ostrihome. Systém sa doplní o 105 nových bicyklov, vrátane 45 bicyklov s elektrickým pomocným pohonom. Celý systém bude vybavený obslužnou infraštruktúrou. Systém bude odovzdaný do prevádzky do konca roka 2018.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou: Európskym fondom regionálneho rozvoja – EFRR, Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

 

 


 

DANUrB

Medzinárodný projekt DANUrB (DANube Urban Brand) je zameraný na vytvorenie regionálnej siete prostredníctvom cestovného ruchu a vzdelávania za účelom posilniť dunajskú kultúrnu identitu a solidaritu.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie tzv. „Dunajskej kultúrnej promenády”, ktorá spája všetky spoločenstvá pozdĺž rieky Dunaj, zjednocuje ich do jednej turistickej destinácie pod spoločnou značkou, ponúka tematické trasy a možnosti na rozvoj, čo sa môže v konečnom dôsledku prejaviť zvýšením počtu návštevníkov a prenocovaní v regióne. DANUrB si kladie za cieľ objaviť nevyužité kultúrne dedičstvo a ďalšie zdroje, ako napríklad: priemyselné dedičstvo, dedičstvo komunistickej éry, opevnenia, stopy po obchodovaní, živé kultúrne tradície v malých a stredných mestách siedmych štátov dunajského regiónu.

V priebehu riešenia projektu sa bude realizovať: výskum kultúrneho a historického dedičstva, vypracovanie DANUrB stratégie, vybudovanie kultúrnej siete tzv. „Dunajskej kultúrnej promenády“, prepojenie všetkých kultúrnych a historických dát v mobilnej aplikácii a organizovanie pilotných aktivít s cieľom otestovať výstupy projektu v praxi.

DANUrB je realizovaný v rámci programu medzinárodnej spolupráce Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020. Projekt sa uskutoční v období  od 1. januára 2017  do 30. júna 2019.

Koordinátorom projektu je Technická a ekonomická univerzita Budapešť (BME). Druhým najväčším partnerom je Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity Bratislava. Do projektu sa zapojilo zo siedmych štátov dunajského regiónu (Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko) celkom tridsaťdeväť inštitúcií.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou (Európskym fondom regionálneho rozvoja – ERDF a Nástrojom predvstupovej pomoci - IPA II.).

 


 
 • Verejná vyhláška - Dodatočná legalizácia stavby: Rozšírenie otvoru v bytovom dome

  O z n á m e n i e  o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania na 03. januára (štvrtok) o 13:00 hod., so stretnutím na Stavebnom úrade v Štúrove, Pri colnici č. 2

  3.12.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka