Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Schválený

VIACROČNÝ PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA 2016-2018 - TEXTOVÁ ČASŤ

schválený rozpočet - textová časť

ROZPOČET MESTA ŠTÚROVO NA OBDOBIE OD 2016-2018

Príjmy rozpočtu


 

Výdavky rozpočtu


 

 

 

 

PODROBNÝ ROZPIS ROZPOČTU MESTA NA OBDOBIE OD 2016-2018 - TABUĽKOVÁ ČASŤ

Schválený podrobný rozpis programového rozpočtu - príjmy


 

Schválený podrobný rozpis programového rozpočtu - výdavky


 

PODROBNÉ ROZPISY ROZPOČTOV MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA OBDOBIE 2016-2018 PODĽA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

Mestské kultúrne stredisko

 MsKS - príjmy.pdf (191.7 kB) MsKS - príjmy.pdf (191.7 kB)

 

 

Mestská knižnica


 

 

Kino Danubius Štúrovo

 Kino - príjmy.pdf (177.2 kB) Kino - príjmy.pdf (177.2 kB)

 

 

Mestská športová organizácia

 MŠO - príjmy.pdf (189.7 kB) MŠO - príjmy.pdf (189.7 kB)

 

 

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU PRE PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Základná škola Adyho


 

 

Školský klub detí pri ZŠ

 ŠKD - príjmy.pdf (166.7 kB) ŠKD - príjmy.pdf (166.7 kB)

 

 

Základná škola Endre Adyho s vjm.


 

 

 

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU PRE ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Základná umelecká škola Ferenca Liszta

 ZUŠ - príjmy.pdf (138.8 kB) ZUŠ - príjmy.pdf (138.8 kB)

 

 

Centrum voľného času

 CVČ - príjmy.pdf (134.3 kB) CVČ - príjmy.pdf (134.3 kB)

 

 

Materská škola Bartókova


 

 

Školská jedáleň

 ŠJ - príjmy.pdf (208.9 kB) ŠJ - príjmy.pdf (208.9 kB)

 
 ŠJ - výdavky.pdf (447.6 kB) ŠJ - výdavky.pdf (447.6 kB)

 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka