Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Spoločný stavebný úrad

Úradné hodiny
Pondelok 7.30 – 11.30 h 12.00  – 15.30 h
Utorok
nestránkový deň
Streda 7.30  - 11.30 h 12.00  - 17.00 h
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
7.30 - 11.30 h

 -


 
Zamestnanci
Ing. Ladislav Majthényi - vedúci email: ladislav.majthenyi@sturovo.sk
Ing.Ildikó Dobsonyová email: ildiko.dobsonyova@sturovo.sk
 
 
Kancelária:
Pri colnici 2
943 01 Štúrovo
/Vedľa Mestského Múzea/
 
Podateľňa:
Mestský úrad Štúrovo
Námestie slobody 1
943 01 Štúrovo
  
  Pracovisko s pôsobnosťou pre územia :
                
  - mesto Štúrovo
  - obec Belá
  - obec Mužla
  - obec Obid
  - obec Salka
 

 

 
Náplň práce stavebného úradu
 
 1. vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie
 2. vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny
 3. povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia
 4. vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby
 5. nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení
 6. rozhoduje o poskytnutí štátneho stavebného príspevku
 7. rozhoduje o vyprataní stavby
 8. nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia
 9. prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie
 10. rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby a rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe
 11. vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom
 12. zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu
 13. nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technických náročných alebo neobvyklých stavieb
 14. vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu
 15. prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti
 16. vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v rozsahu svojej pôsobnosti
 17. zabezpečuje výkon rozhodnutia podľa § 71 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.
 18. poskytuje informácie podľa zákona č. 211/2000 z.z. O slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 19. povoľuje drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce podľa § 55 ods.2 stavebného zákona
 20. vydáva stavebné povolenie pre miestne komunikácie vo vlastníctve obce

 
 • Oznámenie o začatí územného konania - Kanalizácia v obci Mužla

  12.4.2017 viac
 • Rozhodnutie - zastavenie konania - "stredisko recyklácie odpadov inovatívnymi metódami" - HC LOGISTIK

  26.4.2017 viac
 • Upovedomenie o podanom odvolaní "Umiestnenie balkónov - bytový dom, č. p. 1552/26" - Kasárenská 26, Štúrovo

  18.4.2017 viac
 • Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňo

  27.3.2017 viac

ďalšie dni

Sobota 29.4.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 30.4.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
Pondelok 1.5.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka